#uutinen - 29.10.2020

Kunteko-ohjelma on buustannut kehittämistyötä kunnissa

Kunteko-ohjelma on ollut buustaamassa kehittämistoimintaa koko kuntakentällä ja vaikuttanut selvästi kehittämismyönteisemmän ilmapiirin vahvistumiseen. Tämä todetaan Kunteko-ohjelman loppuarvioinnissa, jonka on toteuttanut MDI Public Oy.

Arvioinnin mukaan Kunteko-ohjelman palveluiden tuottamat vaikutukset kuntaorganisaatioiden kehittämistyöhön on koettu pääosin positiivisiksi, hyödyllisiksi ja vaikuttaviksi. Palaute on ollut kauttaaltaan erittäin hyvää. Suhteessa resursseihin toiminta on ollut vaikuttavaa: muutaman päivän kehittämistoimilla on saatu synnytettyä alkuja sekä tuettu ja täydennetty käynnissä olevaa tekemistä. 

Vaikuttavuusseurannan mukaan yli 75 prosenttia vastaajista kokee Kuntekon palvelujen vaikutukset myönteisiksi kehittämistyön käynnistämiseen, suuntaamiseen, jatkumiseen, edistymiseen ja onnistumiseen. Vain pienessä osassa osallistuneita kuntia vaikutuksia ja hyötyjä on koettu syntyneen vähemmän. 

Palvelut ovat olleet vaikuttavia

Lähes kaikki kuntaorganisaatioiden edustajat arvioivat sparrauksen vaikuttaneen hyvin myönteisesti tai jonkin verran myönteisesti kehittämistyön käynnistämiseen, jatkumiseen, suuntaamiseen ja edistymiseen. Vain yksittäiset kunnat arvioivat, ettei sparrauksella ole ollut vaikutusta. 

Myös sisäisten kehittäjien valmennus on koettu hyödylliseksi. Suurin osa vastaajista näkee, että valmennuksilla on ollut positiivinen vaikutus kehittämistyöhön. Teema-, toimiala- ja haastetyöpajat on myös koettu kehittämistyön liikkeellelähdön, suuntaamisen, jatkumisen ja onnistumisen kannalta vaikuttaviksi. 

Ohjelmassa mukana olleiden mielestä Kuntekon erityisenä vahvuutena on ulkopuolisen näkemyksen saaminen kuntaorganisaation tilanteeseen ja kehittämistyölle. Arvokkaana pidetään asiantuntija-apua, ohjelman kontakteja ja verkostoja sekä ohjelman edistämän yhteistoiminnallisen kehittämisotteen ja kehittämisinnostuksen välittymistä kentälle.

Kunteko-ohjelman hyöty mukana olleille kunnille näkyy myös johdon ja henkilöstön luottamuksen lujittumisena ja yhteistoiminnallisen kehittämisen ja ajattelun vahvistumisena. Erityisen tärkeänä on pidetty sitä, että henkilöstö on saatu mukaan kehittämistyöhön ja sitoutumaan kehittämiseen.

Ohjelma toteutettiin onnistuneesti

Ulkoisen arvioinnin mukaan ohjelman organisointi ja johtaminen sekä ohjelmalliset toimintatavat ovat olleet toimivia. Kunteko-ohjelmassa on huomioitu ja mukauduttu toimintaympäristön haasteisiin, mikä näkyy ajankohtaisten teemojen esiin tuomisessa ohjelman palveluihin, viestintään ja toimintatapoihin. Onnistumista on edistänyt ohjelman luonne eli se, että ohjelmassa on tarjottu tukea kuntakentältä nouseviin kehittämistarpeisiin.  Ohjelman toteutus on kehittynyt sen elinkaaren aikana. Toteutusta on onnistuneesti suunnattu ja tarpeellisilta osin terävöitetty loppukaudella. 

Arvioinnin mukaan myös viestintä on ollut onnistunutta. Tehokkaalla viestinnällä ja tiedon jakamisen alustojen avulla kunta-alalle on saatu uutta tietoa ja osaamista. Palautteen mukaan Tekojen tori -verkkosivusto on koettu hyödylliseksi kanavaksi välittää tietoa kunnissa tehtävästä kehittämistyöstä. 

MDI toteutti Kuntekon arvioinnin koostamalla ohjelmassa kerätty laaja palaute- ja seurantatieto yhteen sekä tekemällä haastatteluja. MDI arvioi Kunteko-ohjelmaa eri näkökulmista. Tarkastelussa olivat ohjelman vaikuttavuus kunta-alan työelämän kehittämisessä, kuntien ja osallistuvien työyhteisöjen kokemus Kuntekon palveluista sekä ohjelman toteutuksen onnistuminen. 

Kunteko 2020 ohjelman päärahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto ESR

 

Tutustu Kunteko 2020 -ohjelman arviointiraporttiin

 

"Piirroskuva, jossa ihmiset ihailevat kasvien kasvua."

<   takaisin