Yläfemmat kädet kohtaavat
Tärkeissä töissä-logo

Hyvän työn edellytykset - toimintamalleja sotetyöpaikoille

Hyvän työn edellytykset -sivustolle on koottu toimivia malleja ja työkaluja hyödynnettäväksi kaikilla sote-työpaikoilla. Työkalut on kerätty ajankohtaisista kansallisista hankkeista ja ohjelmista, ja ne on luokiteltu sivustolle teemoittain. Tutustu työkaluihin ja kokeile omalla työpaikallasi! 

Toimintamallit ovat koonneet Työterveyslaitoksen asiantuntijat. Kokonaisuuden rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö. 
Sosiaali- ja terveysministeriön logo

Kuvituskuva

Työhyvinvoinnin kehittäminen

1. Hyvän työn spurtti

+

Yhteisöllinen verkkovalmennus: Osallistujat tuovat ryhmään kehittämishaasteen, jota ratkotaan asiantuntevien sparraajien ja muiden osallistujien tuella 4 viikon ajan. Hyvän työn spurtti tarjoaa alustan, joka auttaa osallistujia löytämään ratkaisuja niin akuutteihin kuin pitkään työlistalla olleisiin haasteisiinsa.

Haaste: Toimintaympäristön muutokset Suomessa
Teema: Johtaminen ja palveluiden kehittäminen  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: kaikki sote-organisaatiot
Kehitetty: JATKUMO - Jatkuvan oppimisen kehittämisen työkaluja työpaikoille- hankkeessa

2. Digitaalinen turvallisuuspeli

+

Digitaalinen työkalu, jonka avulla lisätään tietoa työpaikan turvallisuudesta, etsitään yhteinen kehittämiskohde ja sovitaan etenemisen askeleista. Pelin tarkoitus on saada koko työyhteisö innostumaan turvallisuusasioista. Peli toimii älypuhelimella tai tietokoneella. Se sisältää 52 pelikorttipakan kaltaista korttia, joissa on turvallisuutta koskevia väittämiä. Sitä voi pelata myös fyysisillä pelikorteilla. Peli toimii lähiversiona, etänä tai hybridisti. 

Haaste: Työturvallisuuden kehittäminen
Teema: Johtaminen ja palveluiden kehittäminen  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Teknologiateollisuuden yritykset, kaikki sote-organisaatiot 
Kehitetty: Yritysturvallisuuden kehittäminen digitaalisia työkaluja ja henkilöstön osaamista hyödyntäen- hankkeessa

3. Työhyvinvoinnin startti

+

Työhyvinvoinnin startti on vertaisoppimiseen perustuva matalan kynnyksen koulutuskokonaisuus. Kolmen viikon aikana osallistujat määrittelevät    henkilökohtaisen tai työpaikkansa tärkeimmän työhyvinvoinnin kehityskohteen ja askeleet sen ratkaisemiseksi. Olennaisinta on, että ryhmän osallistujat ovat samalta alalta ja painivat samantyyppisten haasteiden kanssa. 

Haaste: Suomessa paljon kiireisiä yrittäjiä ja työntekijöitä, jotka eivät ehdi kehittää   työhyvinvointia
Teema: Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: sotealan yrittäjille, esihenkilöille ja työhyvinvoinnista vastaaville henkilöille
Kehitetty: Työ 2030 ohjelmassa Etelä-Savon hankkeessa.

4. Vanhustyön vatupassi

+

Toimintamalli vanhustyöntekijöiden hyvinvoinnin sekä vanhustyön arvostuksen ja vetovoimaisuuden parantamiseen, maksuton verkko-opas hyväveto-toimintamalli vanhustyön vatupassi: julkaistaan 31.1.2023

Haaste: : Ikäihmisten palveluissa työskentelevän henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja saatavuus ovat samaan aikaan iso haaste yhteiskunnallamme ja tae ikääntyvien laadukkaalle hoidolle. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa uhkaava työvoimapula tulee kärjistymään erityisesti vanhustyössä.
Teema: Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Vanhustyön soteorganisaatiot
Kehitetty: henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa Hyväveto-hankkeessa

5. Työhyvinvointikyselyt

+

Työhyvinvointikyselyt tarjoavat sote-organisaatioille tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin tilanteesta ja mahdollistavat työhyvinvoinnin johtamisen tietoon perustuen.

Haaste:
Teema:
Kohderyhmä:
Kehitetty:
Esimerkki toimivasta työhyvinvointikyselystä on Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -kysely, joka on suunnattu hyvinvointialueille. Se koostuu itse kyselystä, sähköisestä tulosportaalista sekä työhyvinvoinnin kehittämisen tukipalveluista. Mitä kuuluu? -kysely mittaa työn psykososiaalisia kuormitus- ja riskitekijöitä. Vuoden tai kahden vuoden välein toteutettavien seurantakyselyiden avulla kerätään tietoa työhyvinvoinnin tilannekuvasta ja tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista.
Lue lisää: https://www.ttl.fi/mitakuuluu

6. Työhyvinvoinnin kehittämisen verkko-opas

+

Oppaan monipuolinen materiaali sisältä ajankohtaista tietoa, animaatioita, linkkejä, testejä, vinkkejä ja pohdintatehtäviä. Opas toimii työkaluna henkilöstön työhyvinvoinnin, muutostuen ja työprosessien kehittämisessä. Opas toimii verkkojulkaisuna.

Haaste: : Ikäihmisten palveluissa haasteet ovat suuria ja vaatimukset henkilöstölle korkeat, minkä johdosta henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi ovat vaarassa.
Teema: Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Sotealan henkilöstö, esihenkilöt
Kehitetty: HYVINVOIVA HOIVA -hankkeessa

7. Opas ja vuosikello työhyvinvoinnin tiedolla johtamiseen

+

Oppaan tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa strategista työhyvinvoinnin johtamista. Tämä opas ja vuosikello lisää ja laajentaa sote-organisaatioiden johdon ja esihenkilöiden osaamista työhyvinvoinnin tietoon perustuvasta kehittämisestä.

Haaste: Toimintaympäristön vahvat muutospaineet ja taloudellinen pakko työn tuottavuuden lisäämiseen, työntekijöiden ikääntyminen ja eläköityminen sekä toisaalta nuorten työntekijöiden rekrytointi, kulttuurimuutos työyhteisöissä sekä vanhustenhuollon työntekijöiden työssä jaksaminen.
Teema: Johtaminen ja palveluiden kehittäminen  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Soteorganisaation ylin- ja keskijohto sekä esihenkilöt
Kehitetty: Tiedosta- Työhyvinvointia ja tuottavuutta- hankkeessa

8. Uudistumisen, palautumisen ja työhyvinvoinnin edistämisen työkaluja ja malleja

+

Kehitetään työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen keinoja, kokeillaan niitä ja mallinnetaan niitä laajemmin sote-alan työpaikoilla käytettäväksi. Keskeisenä toimenpiteenä ovat erilaiset digitaaliset toimintamallit. Vertaistukiverkosto ja yhteiskehittäminen. OLLAPPA-hanke tuottaa opetusmateriaalia nuorille sotetyöntekijöille omasta työhyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimiseen

Haaste: Sosiaali- ja terveydenhuolto (sote) on tällä hetkellä lukuisten myllerrysten keskellä. Yhtäältä muutokset liittyvät ulkoisiin tekijöihin, kuten koronaan, mutta myös organisaation sisäisiin muutoksiin.
Teema: Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Sotealan henkilöstö
Kehitetty: Olennaistamisella uudistumista, palautumista ja työhyvinvointia – OLLAPPA -hankkeessa

Lue lisää: https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
Hanke kestää 31.10.2023 saakka
Palautumisen viikkokalenteri https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
on koostettu OLLAPPA-hankkeen kuukausittaisten palautumisaiheisten webinaarien teemoista. Palautumisen viikkokalenterissa on haasteita vuoden jokaiselle viikolle ja yksilöllisten haasteiden lisäksi se haastaa työyhteisöjä yhdessä kiinnittämään huomiota siihen, miten palautuminen mahdollistetaan jo työpäivän aikana. Yhteisöllisen palautumisen vinkkilista https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
Kehityskartta-menetelmän avulla ryhmä esihenkilöitä tai työyhteisö esihenkilön johdolla voi jäsentää työnsä muutosta. Kehityskartta auttaa keskustelemaan ja luomaan kuvaa yhteisen työn muutoksista ja muutosten heijastuksista päivittäiseen työhön. Menetelmää voidaan hyödyntää työyhteisössä sellaisenaan esim. esihenkilön fasilitoimana.
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
Olennaistamisen avulla työyhteisö voi kirkastaa, mikä osallistuvien työyhteisöjen työssä on kaikkein keskeisintä ja tärkeintä – olennaisinta. Työskentelyn tuloksena syntyy yhteinen ymmärrys siitä, mihin panostaa lisää ja mistä voidaan luopua tai mihin voidaan käyttää vähemmän aikaa. Olennaistamisen työvälineitä työyhteisöt voivat käyttää esimerkiksi esihenkilön tai asiaan perehtyvän henkilön fasilitoimana.
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
RaPatti-ryhmänohjausmalli on suunniteltu nuorten aikuisten työhyvinvoinnin tukemiseen
Ohjaajan kirja: Rapatti - Ratkaisuja pattitilanteisiin: https://www.julkari.fi/handle/10024/143728
Osallistujien työkirja: Rapatti - Ratkaisuja pattitilanteisiin: https://www.julkari.fi/handle/10024/143729
Työterveyslaitoksen OLLAPPA-hanke on järjestänyt mentorointikoulutuksia Pohteen sote-työntekijöille työhyvinvoinnin edistämiseen
Yhteiskehittäminen vuorotyössä: Yhteiskehittämisen mallissa työyhteisöt hyödyntävät sähköisiä alustoja yhteisessä kehittämisessä (Padlet, Flinga). Kehittämisaiheet valitaan yhdessä, kehittämisideoiden työstämiseen varataan aikaa riittävästi (esim. 3vkoa) ja asioita pidetään esillä aktiivisesti säännöllisissä tiimipalavereissa. Yhdessä sopimista edesauttavat sähköisten alustojen äänestysmahdollisuudet.https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
Psykologinen turvallisuus: Pikaopas johdattelee sinut psykologiseen turvallisuuteen ja sen merkitykseen.
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
Digitaidot ja viestintä: Pikaopas digitaitoihin ja viestintään.
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
Tiimipalaverien osallistumisen tukeminen ja tiimipalaverin osallistumisbingo:
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa
Muut OLLAPPA-materiaalit:
OLLAPPA työhyvinvointia -lehti: https://issuu.com/tyoterveyslaitos/docs/ollappa-lehti-issuu?fr=sMTQxNDY3MDgzODQ
OLLAPPA opit:
https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/olennaistamisella-uudistumista-palautumista-ja-tyohyvinvointia-ollappa

9. Vanhusyksiköiden yhteistoiminnallinen kehittäminen

+

kehitetään työn organisointia ja sujuvuutta edistäviä toimintamalleja sekä tarkoituksenmukaisia arjen hoitotyön toimintatapoja, menetelmiä ja työvälineitä.

Haaste: Työurien jatkuminen ja alan houkuttelevuuden lisääminen, työn kuormittavuudesta johtuva ennenaikainen eläköityminen, henkilöstön suuri vaihtuvuus ja alalta pois hakeutuminen.
Teema: Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Vanhuspalveluyksiköt
Kehitetty: TYÖHYVE-Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa- hankkeessa

10. Dimes, Digitaalinen Mentori

+

Dimes on interaktiivinen, mobiilikäyttöinen, monimediaista oppimateriaalia ja itsenäiseen opiskeluun kannustavia pedagogisia ratkaisuja sisältävä sovellus, joka mahdollistaa osallistujien välisen vuorovaikutuksen ja osaamisen jakamisen.

Haaste: Työntekijöiden jaksamiseen ja työtapojen uudistumiseen on tärkeä kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Teema: Johtaminen ja palveluiden kehittäminen  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Esihenkilöt
Kehitetty: Digimentori esihenkilöosaamisen vahvistajana-hankkeessa
Vaikuttavuusarvio: Käyttäjäkokemuksia: https://projects.tuni.fi/dimes/kayttajakokemuksia/
Lue lisää: https://projects.tuni.fi/dimes/esittely/
Dimes oppimisympäristö esihenkilöille: https://youtu.be/3CN66kdZx3I

11. Muutosvuoropuhelu-menetelmä

+

Muutosvuoropuhelu (MUPU) tukee työyhteisöä ja työntekijää työn muutoksessa ja kehittämisessä. MUPU on prosessi, jossa tarkastellaan rinnakkain yhteisen työn kehityssuuntia sekä kunkin osallistujan omaa ammatillista tilannetta suhteessa niihin.

Haaste: Yritysten muutoskyvykkyys sekä yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointi.
Teema: Työhyvinvoinnin kehittäminen  Johtaminen ja palveluiden kehittäminen 
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysala, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelut, Yksinyrittäjät, mikroyrittäjät ja pk-yrittäjät henkilöstöineen.
Kehitetty: Ketterät ja hyvinvoivat yritykset- hankkeessa

12. Vireyttä vuorotyöhön -verkkomateriaali

+

Tietoa, videoluentoja, harjoituksia ja pohdintatehtäviä uneen, vireyteen, rentoutumiseen ja mielen rauhoittamiseen liittyen.

Haaste: : Uni- ja vireysongelmat ovat yhteydessä työsuoriutumisen ja -turvallisuuden heikentymiseen sekä negatiivisiin terveysvaikutuksiin.
Teema: Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: t: Sotealan työpaikat, kuljetusyritykset
Kehitetty: Vireyttä vuorotyöhön (ViVu)- hankkeessa

13. Voimavarakeskeinen chatbot

+

Digitaalinen alusta, jossa toimii voimavarakeskeinen chatbot mahdollistaen matalan kynnyksen keskustelutuen laajoille joukoille 24/7 valtakunnallisesti koko Suomessa.

Haaste: : Terveydenhuoltoala on pitkään kärsinyt ammattilaisten vajeesta ja nyt Covid-19 pandemian myötä muuttuneessa tilanteessa alan houkuttelevuus vaikuttaa entistä vähäisemmältä sekä nykyisten ammattilaisten että uusien tulijoiden kannalta.
Teema: Työhyvinvoinnin kehittäminen  Työkyvyn tukeminen 
Kohderyhmä: Sotealan henkilöstö
Kehitetty: Hyvinvoiva terveydenhuolto –hankkeessa
Kuvituskuva

Työkyvyn tukeminen

1. Työkyvyn tuki –koulutus (avoin verkko-opetus)

+

Työkyvyn tuki -koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoja työkyvyn ja työllistymisen tukemisesta ja auttaa heitä soveltamaan oppimaansa työssään. Koulutus antaa ammattilaisille valmiuksia tehdä monialaista ja moniammatillista työtä erilaisissa verkostoissa asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan työkyvyn ja työllistymisen tuen hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin. 

Haaste: osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsy ja työssä pysyminen.
Teema: Työkyvyn tukeminen 
Kohderyhmä: työkyvyn ja työllistymisen tuen parissa työskentelevät
Kehitetty: työkykyohjelmassa 2019-2022.

2. Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti

+

Maksuton Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tarjoaa toimintamalleja ja keinoja, joilla voi tukea työkykyä työuran eri vaiheissa

Haaste: Työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaaminen
Teema: Työkyvyn tukeminen 
Kohderyhmä: Soteorganisaatiot ja työterveyshuolto
Kehitetty: Kuura- hankkeessa https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/tyohon-kytkeytyva-kuntoutus-tyourien-pidentajana-kuura

3. Kykyviisari

+

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Haaste: asiakkaiden oikea-aikaista ohjautumista tarkoituksenmukaisiin palveluihin sekä siirtymistä kohti työelämää tai muuta päämäärää.
Teema: Työkyvyn tukeminen 
Kohderyhmä: työntekijät, asiakastyötä tekevät, päättäjät
Kehitetty: sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutoskoordinaatiohankeessa Solmu

4. Työkykyjohtamisen välineitä ja malleja

+

Kehitetään entistä parempia välineitä, toimintamalleja, palveluja, tutkimustietoa ja yhteistyöverkostoja työkykyjohtamisen tueksi, joiden avulla vaikutetaan henkilöstön työkykyisyyteen julkisella alalla. Tulokset ovat koko julkisen alan hyödynnettävissä.

Haaste: Julkisen alan työ ja henkilöstö ovat viime aikoina olleet monien muutosten ja haasteiden kourissa, ja koronapandemia on omalta osaltaan kärjistänyt tilannetta. Työkyvyttömyysriskit ovat kasvaneet ja työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset ovat olleet nousussa, samaan aikaan on pula osaavasta henkilöstöstä haastaa monen organisaation toimintaa.
Teema: Työkyvyn tukeminen  Työterveysyhteistyö 
Kohderyhmä: Sotealan henkilöstö, julkinen ala
Kehitetty: Kestävää työelämää –hankkeessa
Lue lisää: https://www.keva.fi/tama-on-keva/kestavaa-tyoelamaa--hanke/
Uusia digitaalisia työkaluja työkyvyttömyysriskien ennakointiin ja vaikuttavan työkykyjohtamisen tueksi data-analytiikalla
Uudet digitaaliset palvelut sekä keinoja työurasuunnitteluun ja masennuksen vuoksi kuntoutustuella olevien työssä jatkamiseen 
Työkykyjohtamisen yhteiskehittämistä ja tuotosten levittämistä uudistuvissa kehittämisverkostoissa: https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/julkisen-alan-tyokykyjohtamisen-kehittamisverkosto/
Työterveysyhteistyön kehittäminen työkyvyttömyysriskien vähentämiseksi:
Tietoa työterveyshuolloille: https://www.keva.fi/tyonantajalle/tietoa-tyoterveyshuolloille/
Työterveysyhteistyön kehittäminen: https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/tyoterveysyhteistyo/
Tutkimustietoa julkisen alan työkyvyttömyysriskeistä:
Tutkimukset työurien tueksi: https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/tutkittua-tietoa-tyourien-tueksi/
Tilastot ja ennusteet: https://www.keva.fi/tama-on-keva/tilastot-ja-ennusteet/

5. Keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan

+

Keinoja edistää omaa työhyvinvointia ja työkykyä, mahdollisuus antaa ja saada tukea toiselta yrittäjältä (mentoritoimintaa), yksilöllisiä ratkaisuja oman työpaikan ja työn kuormitustekijöiden hallintaan ja tietoa ja keinoja työkyvyn ja terveyden edistämiseen oman työsi ja ammattisi näkökulmasta.

Haaste: Uudenlaista yhteistyötä tarvitaan pienissä yrityksissä, joissa ei ole isojen työpaikkojen tavoin tukea työkyvylle ja jaksamiselle.
Teema: Työkyvyn tukeminen  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Hoiva-, hyvinvointi- ja kuntoutusalan yrittäjät  
Kehitetty: Työkykyä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän arkeen – keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan- hankkeessa

6. Strateginen työkykyjohtamisen oppimateriaali

+

Strategisen työkykyjohtamisen oppimateriaali tukee sinua ja organisaatiotasi työkykyjohtamisen käytäntöjen nykytilan tarkastelussa ja kehittämisessä sekä saat välineitä oman työkykysi ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Oppimateriaalin eri osiot ovat kaikille avoimia. Osioihin voi perehtyä yksittäin tai halutessaan opiskella kaikki osiot läpi.

Haaste: Soteuudistuksen myötä Suomessa on edessä työmarkkinahistoriamme ylivoimaisesti suurin henkilöstön uudelleenorganisointi.
Teema: Työkyvyn tukeminen 
Kohderyhmä: Sote-organisaatioiden johto, esimiehet, työkykykoordinaattorit, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon edustajat ja muut työkykyjohtamisesta vastaavat henkilöt
Kehitetty: Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa –hankkeessa
Vaikuttavuusarvio: Strateginen työkykyjohtaminen sotemuutoksessa: https://www.julkari.fi/handle/10024/145326
Lue lisää: https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/strateginen-tyokykyjohtaminen-sote-muutoksessa
Strateginen työkykyjohtamisen oppimateriaali: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/strateginen-tyokykyjohtaminen

7. Työote- toimintamalli 

+

TYÖOTE- toimintamallissa  potilas ohjataan julkisesta terveydenhuollosta työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn arviointi- ja työkyvyn tukitoimia varten.

Haaste: Työikäisen terveydenhuoltoa järjestää Suomessa moni toimija, eikä yhteistyö aina välttämättä toimi optimaalisesti työikäisen työkyvyn parhaaksi.
Teema: Työkyvyn tukeminen  Työterveysyhteistyö 
Kohderyhmä: Työntekijät, joille on järjestetty työterveyshuolto
Kehitetty: vastuullinen työkyvyn ote- TYÖOTE- hankkeessa
Kuvituskuva

Työterveysyhteistyö

1. Työterveysyhteistyön toimintamalli

+

Mielen voimavarojen vahvistamisen ja mielenterveyden tuen perusta työssä on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö, jossa toteutuvat yhteinen kehittäminen ja oppiminen. Tämän toimintamallin avulla työpaikan ja työterveyshuollon toimijat voivat kehittää työterveysyhteistyön sisältöjä ja käytäntöjä.

Haaste: Työikäisten mielenterveysongelmat
Teema: Mielenterveyden tukeminen  Työterveysyhteistyö 
Kohderyhmä: Työpaikat ja työterveyshuolto
Kehitetty: työelämän mielenterveysohjelmassa

2. Nykyaikainen työterveyshuollon työpaikkaselvityksen toimintamalli

+

Työterveyshuollon ja työpaikkojen toteuttamien työpaikkaselvitysten tueksi on kehitetty uusi, modernisoitu toimintamalli ja tiedonhallinnan suositus. Keskeistä uudessa mallissa on teknologian joustava hyödyntäminen etäyhteyksien ja yhteisen digitaalisen alustan avulla. Tavoitteena on, että malli palvelee entistä paremmin työpaikkojen tarpeita digiajassa.

Haaste: Nykyisin työpaikkaselvitykset eivät aina tuota työpaikan tarvitsemaa tietoa tai sitä ei raportoida ymmärrettävästi. Myöskään digitalisaation mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi.
Teema: Työterveysyhteistyö  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Työterveyshuolto, soteorganisaatiot
Kehitetty: Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt DigiTPS-tutkimushankkeessa
Vaikuttavuusarvio: Yhteisen kehittämisen koettiin parantaneen yhteistyötä työpaikan ja työterveyshuollon välillä. Sähköiset ennakkokyselyt ja verkossa toteutetut vuorovaikutteiset palautetilaisuudet lisäsivät osallisuutta työpaikkaselvitysprosessiin. Hankkeen tulosten mukaan työpaikkaselvitysten laatu ja kattavuus paranivat kauttaaltaan ja terveydellisen merkityksen arviointi kehittyi.
Työpaikkaselvityksen uudet toimintatavat ja käytännöt: https://oma.tsr.fi/api/projects/1494666c-24cb-4c4a-adfe-08a2d2ef5f4c/attachment/eda9cda6-71e5-405e-b7c3-bcedd263a5cc
Työpaikkaselvitykset: https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/tyopaikkaselvitykset#toc--ty-paikkaselvitysten-tekoon-uusi-toimintamalli-ja-suositukset-

3. Työterveysneuvottelu- oppimisohjelma

+

Tämän ohjelman avulla sekä työntekijä, esimies että työterveyshuolto oppivat, miten neuvottelulla saavutetaan paras mahdollinen ratkaisu työntekijän työssä jatkamiselle alentuneesta työkyvystä huolimatta. Oppimisohjelman avulla saat tiivistä tutkittua tietoa työterveysneuvottelusta ja mahdollisuuden testata tietojasi. Voit myös oppia, miten vuorovaikutus vaikuttaa työterveysneuvottelussa osallistujien yhteiseen päätöksentekoon.

Haaste:
Teema: Työterveysyhteistyö 
Kohderyhmä: Sotealan henkilöstö, esihenkilö ja työterveyshuolto
Kehitetty:

4. Työterveysyhteistyön käytännöt

+

Haaste: Työterveysyhteistyön ydin rakentuu kahden toimijan, organisaation ja työterveyshuollon välille. Molempia osapuolia hyödyntävä ja hedelmällinen yhteistyö vaatii yhteistyöhön panostamista. Sujuva yhteistyö ei synny itsestään.

Haaste: Työterveysyhteistyön ydin rakentuu kahden toimijan, organisaation ja työterveyshuollon välille. Molempia osapuolia hyödyntävä ja hedelmällinen yhteistyö vaatii yhteistyöhön panostamista. Sujuva yhteistyö ei synny itsestään.
Teema: Työterveysyhteistyö 
Kohderyhmä: Sotealan organisaatio, työterveyshuolto
Kehitetty:
Lue lisää: https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/tyoterveysyhteistyo/tyoterveysyhteistyon-hyvat-kaytannot
Suunnittele ja koordinoi! -teemaan on koottu erityisesti ne käytännöt, joiden kautta työterveysyhteistyön suunnitelmallisuutta, yhteyttä organisaation strategiaan ja muuhun toimintaan sekä tiedonkulkua voidaan vahvistaa. https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/tyoterveysyhteistyo/tyoterveysyhteistyon-hyvat-kaytannot/suunnittele-ja-koordinoi
Tue työkykyä! –teemasta puolestaan löytyy kokoelman käytäntöjä, joiden avulla organisaatio ja työterveyshuolto voivat entistä paremmin tukea työntekijöiden työkykyä ennakoivasti, hyödyntää varhaisen tuen keskusteluja sekä löytää uusia työterveysyhteistyön muotoja. https://www.ttl.fi/teemat/tyoterveys/tyoterveyshuolto/tyoterveysyhteistyo/tyoterveysyhteistyon-hyvat-kaytannot/tue-tyokykya

5. Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys menetelmä

+

Menetelmän käyttöä työterveyshuollossa voi tutkijoiden mukaan hyvästä syystä suositella silloin, kun hyvinvoinnin haasteet liittyvät psykososiaaliseen kuormitukseen ja muuttuvan työn uudenlaisiin kuormitustekijöihin, jotka saattavat jäädä perinteisissä selvityksissä havaitsematta.

Haaste: psykososiaalisen kuormituksen haasteet, erityisesti muutostilanteissa
Teema: Työterveysyhteistyö 
Kohderyhmä: Sotealan työpaikat, työterveyshuolto
Kehitetty: Minkälaisia vaikutuksia työtoimintalähtöisellä työpaikkaselvityksellä on työpaikalla? -hankkeessa
Vaikuttavuusarvio: Tämän tutkimuksen perustella työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen vaikutukset näyttävät lupaavilta ja menetelmän käyttöä työterveyshuolloissa voi hyvällä syyllä suositella silloin, kun hyvinvoinnin haasteet liittyvät psykososiaaliseen kuormitukseen ja muuttuvan työn uudenlaisiin kuormitustekijöihin, jotka saattavat jäädä perinteisissä selvityksissä havaitsematta
Lue lisää: https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/minkalaisia-vaikutuksia-tyotoimintalahtoisella-tyopaikkaselvityksella-on-tyopaikalla/
Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys: Kirjallisuudessa kuvatut vaikutukset työpaikoilla: https://www.julkari.fi/handle/10024/137529

6. Työterveysyhteistyön Tykytuo-oppimateriaalit

+

Työterveysyhteistyön malli koostuu kahdesta oppimateriaalista. Toinen keskittyy toimivan ja vaikuttavan yhteistyön kehittämiseen ja toinen työkykyjohtamisen parantamiseen työterveysyhteistyön keinoin.

Haaste: : Terveydenhuollon eri toimijoiden ja työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö
Teema: Työterveysyhteistyö 
Kohderyhmä: Työpaikat ja työterveyshuolto
Kehitetty: työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta – toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön (TYKYTUO) – Osahanke
Kuvituskuva

Mielenterveyden tukeminen

1. Mielenterveyden tuen työkalupakki

+

Mielenterveyden tuen työkalupakki työpaikoille ja työterveyshuolloille ja näkökulmia ja ratkaisuja mielen hyvinvointia tukevan työkulttuurinrakentamiseen.

Haaste: Työikäisten mielenterveysongelmat
Teema: Mielenterveyden tukeminen  Työterveysyhteistyö 
Kohderyhmä: Työpaikat ja työterveyshuolto
Kehitetty: työelämän mielenterveysohjelmassa
Kuvituskuva

Aivotyö

1. Kestävän aivoterveyden toimintatapoja ja työvälineitä

+

Rakennetaan aivoterveyttä edistäviä ja tukevia toimintatapoja ja työvälineitä, joita voidaan hyödyntää hoito-, opetus- ja tietotyön työyhteisöissä sekä muiden ammattialojen työyhteisöissä. Samanaikaisesti vahvistetaan esimiesten tietoa aivokuormituksesta ja heidän työhyvinvoinnin osaamistaan.

Haaste: Työelämän muutokset ja haasteet kuormittavat erityisesti asiantuntijoita, kuten opettajia, sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä hoitajia sekä tietotyöntekijöitä.
Teema: Aivotyö  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Sotealan henkilöstö, asiantuntijat, opettajat, tietotyöntekijät
Kehitetty: Kestävä aivoterveys –hankkeessa
Kestävä aivoterveys –hankkeen tulokset julkaistaan 31.8. 2023 mennessä
Lue lisää: https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/
Julkaisuja aivoterveyteen liittyen:
Kestävä aivoterveys: https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/esittely/alisivu-1/
https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/julkaisut/
Videoita aivoterveyteen: https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/videot/

2. Kognitiivisen ergonomian parantamisen työkaluja

+

Hyviä käytäntöjä, työkaluja ja vinkkejä siihen, miten aivotyö saadaan toimivaksi hoitotyössä.

Haaste: Hoitajien ja lääkäreiden työ on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi  ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat suuria. Työtehtävissä on myös paljon keskeytyksiä ja useita samanaikaisia tehtäviä ja kyseiset kuormitustekijät heikentävät työn sujuvuutta ja työhyvinvointia.
Teema: Aivotyö 
Kohderyhmä: Sotealan henkilöstö
Kehitetty: Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä –hankkeessa
Vaikuttavuusarvio: loppuraportti: https://www.ttl.fi/file-download/download/public/943
Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä: https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/kognitiivisen-ergonomian-parantaminen-hoitotyossa/
Aivotyö toimivaksi hoitotyössä työkaluja, käytäntöjä, videoita ja vinkkejä: https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/hoitotyo-on-aivotyota

3. Aivotyön askeleet -seuranta- ja arviointimalli

+

Työntekijälähtöisen kehittämisen rinnalle rakennettiin malli, jonka tuella esihenkilöiden, työsuojelun ja työterveyshuollon toiminta kytkeytyy kehittämiseen.

Haaste: Ammatillisen koulutuksen murros on koetellut henkilöstön jaksamista ja nousi esiin tarve helpottaa työn sujumista ja palautumista.
Teema: Aivotyö 
Kohderyhmä: Ammattioppilaitoksen henkilökunta
Kehitetty: Askeleet sujuvaan aivotyöhön Oulun seudun koulutuskuntayhtymä – hankkeessa
Kuvituskuva

Johtaminen ja palveluiden kehittäminen

1. Sotehelmet: Konkreettiset menetelmät ja työkalut

+

Konkreettiset sotehelmet eli hankkeiden case-esimerkkejä strategiseen työkykyjohtamiseen, uudistuvaan muutoksen johtamiseen, dialogisuuteen organisaatiossa, johtamiseen ja kohtaamiseen etänä, osallistavaan työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Haaste: Työyhteisöjen toiminnan kehittäminen mukaan lukien laaja-alaisen työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen
Teema: Johtaminen ja palveluiden kehittäminen  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Sotealan organisaatiot
Kehitetty:   Sotehelmet-kokonaisuuden kuudessa osahankkeessa 2019-2022

2. Sotehelmet: Strateginen työkykyjohtaminen

+

Lue strategisesta työkykyjohtamisesta: https://www.sotehelmet.fi/helmet/strateginen-tyokykyjohtaminen-osana-strategista-johtamista/

Haaste:
Teema:
Kohderyhmä:
Kehitetty:

3. Sotehelmet: Dialogisuus organisaatiossa

+

Lue dialogisuudesta organisaatiossa: https://www.sotehelmet.fi/helmet/dialogisuus-organisaatiossa/

Haaste:
Teema:
Kohderyhmä:
Kehitetty:

Dialoginen toimintatapa – SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2637-1
Dialogikapula, kehittämistyökalu – Sotehelmet: https://www.sotehelmet.fi/case/dialogikapulan-kaytto/
Dialogia piirissä puhekapulaa käyttäen: https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ebd39958-e28f-460c-ad0c-adec008a72ed
Symbolityöskentely, kehittämistyökalu: https://www.sotehelmet.fi/case/symbolityoskentely-kuvat-kortit-ja-esineet/
Dialogitaidot työssä ja työyhteisössä, dialogia korttien avulla: https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7c368635-ca01-494b-bacf-adec008a005e
Dialogia lappuharjoituksen avulla: https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=eadf971d-8d8e-4228-970a-adec008a4084
Dialogitaidot työssä ja työyhteisössä: https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=20ad070c-92df-4100-a365-adec008c7053
Haastavat dialogit – työntekijän ja esihenkilön kohtaaminen ylikuormitustilanteessa: https://www.youtube.com/watch?v=iS3kcP_O9eQ&t=11s
 

4. Sotehelmet: Johtamista ja kohtaamista etänä

+

Lue johtamisesta ja kohtaamisesta etänä: https://www.sotehelmet.fi/helmet/johtamista-ja-kohtaamista-etana/

5. Sotehelmet: Uudistuva muutoksen johtaminen

+

Lue uudistuvasta muutoksen johtamisesta:

6. Sotehelmet: Osallistava työhyvinvoinnin kehittäminen

+

Haaste:
Teema:
Kohderyhmä:
Kehitetty:

Lue osallistavasta työhyvinvoinnin kehittämisestä: https://www.sotehelmet.fi/helmet/osallistava-ja-kehittava-tyohyvinvoinnin-johtaminen/

Voimavarat käyttöön – kehitä psykologista pääomaa: https://sites.tuni.fi/voimavaratkayttoon/
Yhteisöohjautuvuuden mahdollisuudet hoivapalveluissa: https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4b2fd8a0-7bb6-49db-ad55-aeb600b0aac5
Millaiset työntekijän taidot ja valmiudet tukevat yhteisöohjautuvuutta? https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=966cdd17-3c6c-458f-9bd4-aeb600b0aac9
Yhteisöohjautuvuutta tukeva johtaminen: https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d0cdc1b3-f648-4bd0-826a-aeb600b0aad3
 

7. Hoivayksikön uudet monikulttuuriset toimintamallit ja kehittämismalli

+

Kahteen muistisairaiden hoivayksikköön luotiin tasaveroisen monikulttuurisen työyhteisön ja maahanmuuttajaystävällisen työpaikan toimintamalleja sekä uusi hoivayksikön kehittämismalli.

Haaste: Sote-sektorilla työskentelee runsaasti maahanmuuttajia, joiden integroituminen tasaveroisesti työyhteisöön on usein haasteellista.
Teema: Johtaminen ja palveluiden kehittäminen  Työhyvinvoinnin kehittäminen 
Kohderyhmä: Monikulttuuriset hoivayksiköt
Kehitetty: Kahden hoivayksikön uudet monikulttuuriset toimintamallit ja kehittämismalli- hankkeessa

Matalan kynnyksen intervention työelämän vertaissovittelumalli: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/tyoelaman-vertaissovittelu-tyoelaman-verso
Vanhustyöhön lähihoitajien urakehitysmalli: https://omakotisaatio.fi/tietoja/tyoelamankehittaminen