#blogi - 16.10.2019

Kuntasektori – merkityksellisen työn tyyssija vai työmotivaation hautausmaa?

Mikä tekee työstä mielekästä, merkityksellistä ja motivoivaa? Millaiset edellytykset kuntasektorilla on tarjota tekijöilleen merkityksellistä työtä? Entä mikä estää ihmisiä kokemasta omaa työtään merkitykselliseksi? Mikä on meidän jokaisen vastuu merkityksellisyyden luomisessa ympärillemme?
 

Jokainen meistä kai haluaa tehdä työtä, jonka kokee itse tärkeäksi ja tekemisen arvoiseksi. Toisaalta työ vain sen itsensä vuoksi harvoin on järkevää - työn olisi tärkeää tavalla tai toisella palvella myös muita ihmisiä ja yhteiskuntaa ympärillämme.

Suomalainen filosofi Frank Martela onkin todennut työllä olevan kolme keskeistä funktiota ihmisen elämässä:

  1. Ensisijainen funktio on elannon hankkiminen ja leivän saaminen pöytään.
  2. Toinen työn tekemisen funktio on itsensä toteuttaminen
  3. Kolmas funktio on jonkin hyvää tuottavan päämäärän edistäminen.

Näistä ainakin kaksi viimeisintä tekijää nivoutuvat Martelan mukaan keskeisesti kokemukseen työn merkityksellisyydestä.

 

Toinen näkökulma työn merkityksellisyyden peruselementteihin on uusiseelantilaisen Marjolein Lips-Wiersman näkemys siitä, että työn merkityksellisyys muodostuu neljästä tekijästä:

  1. Kokemuksesta, että työssään voi olla autenttinen oma itsensä
  2. Mahdollisuudesta käyttää laaja-alaisesti omaa osaamistaan ja potentiaaliaan työssään
  3. Yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksesta
  4. Kokemuksesta, että työllään voi palvella muita ihmisiä.

 

Väitän, että yleisesti kuntasektorilla työskentelevillä on työssään useita merkityksellisyyttä tuovia elementtejä. Työn taustalla on nähtävissä vahvasti ajatus yhteisen hyvän edistämisestä, hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitämisestä ja julkisen sektorin peruspalveluiden takaamisesta.

Isossa kuvassa työn merkityksellisyys on siis ilmeinen, mutta entäpä arkisella tasolla? Koetaanko työ motivoivaksi ja mielekkääksi? ”Aatteen palolla” ei nimittäin kovin pitkälle pötkitä, elleivät perusasiat työnteon arjessa ole kunnossa. Kuntasektorilla varmasti käytettävissä olevien resurssien rajallisuus ja hidas byrokratia ovat arkisia työn mielekkyyden syöjiä. Usein juuri arkiset ongelmat ja epäkohdat työyhteisöissä toimivatkin tehokkaina motivaation ja merkityksellisyyden tappajina.

Siksi on tärkeää, että jokainen meistä osallistuu omalta osaltaan toimivien työyhteisöjen rakentamiseen ja merkityksellisyyden luomiseen työnteon arjessa. Toimivien työyhteisöjen peruspilareita ovat selkeät vastuut ja työn tavoitteet, työntekoa tukevat rakenteet ja prosessit, aktiivinen johtaminen, selkeät yhteiset pelisäännöt ja arvostava vuorovaikutus. Ainakin tähän viimeiseen jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ja luoda merkityksellisyyttä arjen kohtaamisiin - niin työssä kuin sen ulkopuolellakin.

 

Kirjoittaja Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi ja merkityksellisen työn asiantuntija. Sahimaa toimii myös Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtajana ja kirjoittaa parhaillaan kirjaa ”Johda Merkitystä”, joka julkaistaan keväällä 2020.

<   takaisin