#blogi - 18.08.2020

Saatko tehdä työtä omana itsenäsi?

Suomessa kaikilla on oikeus saada töitä ja tehdä niitä omana itsenään ilman, että joutuu syrjityksi tai muita huonommin kohdelluksi henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella. Näin määrää laki, mutta käytännön tasolla tämän oikeuden toteutumisessa on valitettavasti vielä parantamisen varaa. Voin mainita tästä muutaman esimerkin. Etnisen taustan omaavien on edelleen hankalaa työllistyä. Naisen euro on vain noin 80 senttiä miehen eurosta. Vammaisilla on vaikeuksia päästä työn syrjään kiinni ja saada kohtuullisia mukautuksia helpottamaan työn tekemistä. Tietyille aloille on pesiytynyt jopa rikoksen tunnusmerkit täyttävää kiskonnan tapaista työsyrjintää.

Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa sitä, että ihmisiä kohdellaan samanarvoisesti koko työsuhteen elinkaaren ajan. Kohteluun ei saa vaikuttaa ikä, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto tai vakaumus, mielipide, vammaisuus, terveydentila tai seksuaalinen suuntautuminen.

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Yhdenvertainen kohtelu työelämässä kuuluu siis meille kaikille. Yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa säädetään työnantajalle velvoitteita edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kielletään syrjintä. 

Työyhteisön jäsenten tehtävänä on huolehtia siitä, että työpaikalla on erilaisuutta salliva ja kaikkia kunnioittava ilmapiiri. Jokainen on yksin ja yhdessä muiden kanssa vastuussa tasa-arvoisesta käyttäytymisestä. Työilmapiiriä ja työmotivaatiota parannetaan sillä, että kaikki saavat tehdä työtänsä omana itsenään.

Hyvin laaditut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat konkreettisia välineitä työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Äärimmäisen tärkeää on myös se, että työpaikalla aktiivisesti seurataan suunnitelmissa sovittujen toimenpiteiden toteutumista. 

Kun kaikkia kohdellaan työelämässä yhdenvertaisesti, parannetaan työelämän laatua ja pidennetään työuria. Siksi yhdenvertaisuuden toteutuminen työelämässä on kaikkien etu.

Syrjimätön ja yhdenvertainen työpaikka syntyy vain tekemällä. Työnantajan on huolehdittava siitä, että kaikkia työntekijöitä ja työnhakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Käytännön valinnoissa on varmistettava, että jokaisella ihmisellä on yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön ja toimeentuloon, työssä kehittymiseen sekä uramahdollisuuksiin hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan ja taustastaan riippumatta.  Yksinkertaisimmillaan yhdenvertainen kohtelu työssä on sitä, että kaikille annetaan samat mahdollisuudet ja havaittuun syrjintään puututaan. 

Merja Hyvärinen, työelämäasiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

<   takaisin