Tärkeissä töissä -blogi teksti sinisellä taustalla
#blogi - 05.01.2023

Yhdenvertaisuus on elinvoimaisen kunnan peruspilari

Kuntien kaikki toiminta ja päätökset vaikuttavat kunnan asukkaiden arkeen. Asukkaat ovat monimuotoinen joukko ihmisiä, joiden erilaiset olosuhteet, voimavarat ja elämäntilanteet heijastuvat esimerkiksi palveluiden tarpeeseen ja osallistumismahdollisuuksiin. 

Yhdenvertaisessa kunnassa asukkaiden moninaiset tarpeet ja mahdollisuudet on tunnistettu ja huomioitu osana toiminnan ja palveluiden suunnittelua. Yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. YHTA-työllä on myös johdon tuki ja sitoumus sekä tarvittavat resurssit. 

Käytännössä yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa jokapäiväistä työtä, joka kuuluu jokaiselle kunnan työntekijälle toimialasta ja tehtävästä riippumatta. Kunnassa esimerkiksi kerätään säännöllisesti tietoa asukkaiden yhdenvertaisuudesta, tehdään monikielistä viestintää ja huolehditaan tilojen esteettömyydestä.

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on kunnille sekä lakiin perustuva velvollisuus että erinomainen mahdollisuus. 

Yhdenvertaisuus vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Yhdenvertaisuus on myös veto- ja pitovoimatekijä. Yhdenvertainen kunta on houkutteleva niin asukkaille, yrityksille kuin työvoimallekin.

Viisi vinkkiä YHTA-työhön


Miten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamista sitten voisi vahvistaa? 

1. Kouluttaudu ja keskustele! Tee yksin tai yhdessä työkavereidesi kanssa eOppivasta löytyvä Yhdenvertaisen kunnan tekijät -koulutus. Pohtikaa, miten voisitte omassa työssänne edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, ja miten seuraatte tuloksia.

2. Innosta kaikki mukaan! Koulutuksen suorittaminen voidaan ottaa toimenpiteeksi kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan. Eri toimialojen työntekijöitä voidaan motivoida suorittamaan koulutus esimerkiksi kilpailun avulla. Ensimmäisenä koulutuksen suorittanut yksikkö palkitaan?

3. YHTA osaksi perehdytystä! YHTA-koulutus kannattaa sisällyttää osaksi uuden työntekijän perehdytystä. Uuden työntekijän ensimmäisessä kehityskeskustelussa voidaan esihenkilön kanssa käydä läpi, miten työntekijä on soveltanut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamista työssään.

4. Älä jää yksin! Liity THL:n ja Kuntaliiton koordinoimaan YHTA-verkostoon, jossa saat vertaistukea ja kuulet muiden kuntien ja alueiden YHTA-edistämisen hyvistä käytännöistä. 

5. Ennakkoarvioi! Arvoimalla ennakkoon kunnassa tehtävien päätösten vaikutuksia ihmisiin edistetään yhdenvertaisuutta ja kavennetaan eriarvoisuutta, minkä puolestaan tiedetään tuovan säästöjä kunnan budjettiin pitkällä aikavälillä. Tästäkin aiheesta löytyy koulutuksia.

Kirjoittajat: erikoisasiantuntija Sonja Soronen ja projektisuunnittelija Johanna Vihtari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

<   takaisin