2.6.2017
Järvenpään kaupunki, Varhaiskasvatus, pienten lasten palvelut, liikuntapalvelut, perusopetus ja nuorisopalvelut, Järvenpää

Varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma ja toteutusta tukevat motoriikkaradat

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2017 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Liikkuva lapsuus Järvenpäässä -hankkeen moniammatillinen työryhmä kehittämishankkeesta ”Varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma ja toteutusta tukevat motoriikkaradat eri-ikäisille”.

Liikkuva lapsuus Järvenpäässä -hanke kohdentuu järvenpääläisten lasten liikkumisen lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda sellaisia pysyviä rakenteita ja vahvistaa olemassa olevia toimintoja, jotka lisäävät ja ylläpitävät henkilöstön osaamista, innostusta ja motivaatiota lasten liikuntakasvatuksen laadukkaassa toteuttamisessa.

Hanke on varhaiskasvatuksen, pienten lasten palveluiden, liikuntapalveluiden, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteinen. Kasvun tuen palveluissa on huomattu lapsen kasvun ja kehityksen puutteet, joiden juuret ovat suurelta osin lapsen puutteellisessa päivittäisessä liikkumisessa.
Ratkaisu
Yhtenäisellä varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmalla varmistetaan sama tieto- ja vaatimustaso kaikille pienten lasten parissa toimiville lasten liikkumisen ja motoristen perustaitojen toivottavan tason suhteen. Suunnitelmalla voidaan myös antaa perheille tietoa lasten liikkumisen merkityksestä ja sisällöstä. Liikuntasuunnitelma helpottaa päiväkotien ohjatun liikunnan sisällön suunnittelua ja yhtenäistää ohjatun liikunnan sisältöjä.

Motoriikkaratojen toteutuksella lapsille tarjotaan monipuolisia liikkumiskokemuksia ja aikuisille mahdollisuus kirjata havaintoja lasten motorisesta kehityksestä ja mahdollisista haastekohdista havainnointilomakkeelle, jonka avulla lapsen liikkumisesta ja mahdollisista esiin nousseista haastekohdista voidaan keskustella huoltajien kanssa. Radat on suunniteltu huomioiden päiväkodeilta ja perhepäivähoitajilta käytössään olevat tilat ja välineet, jotta radan toteuttamiseksi ei jouduttaisi tekemään välinehankintoja eikä radan toteuttaminen jäisi kiinni käytössä olevista tiloista.

Hankkeessa valittiin työryhmä liikuntasuunnitelmaa valmistelemaan. Työryhmässä ammattiedustuksena oli perhepäivähoitaja, fysioterapeutti, toiminnanohjaaja, lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja liikunnanohjaaja. Varhaiskasvatuksen ja pienten lasten palveluiden 381 työntekijää perehdytettiin hanketyöryhmän kehittämään varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman käyttöön arjessa. Vuoden 2016 aikana niin liikuntasuunnitelman kuin motoristen ratojen käyttöä on vakiinnutettu osaksi pedagogista toimintaa.

Henkilöstöltä tulleen palautteen perusteella keväällä 2016 työryhmä kehitti vielä motoriikkaratamallin ohjeistuksen havainnointilomakkeineen 1-3-vuotiaiden lasten liikuttamisen ja liikkumisen havainnoinnin tueksi. Metsäradaksi nimetty rataohjeistus vietiin käytäntöön niin, että Liikkuva lapsuus -hankekoordinaattori kiersi varhaiskasvatuksen kaikissa yksiköissä käytännössä ohjaamassa radan lapsiryhmille. Kasvattajat osallistuivat radan toteutukseen ja lasten ohjaukseen, jolloin toteutustavasta jäi yksi valmis malli jokaiseen yksikköön.
Tulokset
Syksyllä 2016 varhaiskasvatuksen henkilöstökyselynä toteutetun lasten liikkumisen nykytilan kartoituksen perusteella 3-7-vuotiaille suunnattua Viidakkorataa hyödynsi säännöllisesti 60 tiimiä (kyselyyn vastanneista 81 tiimistä).

Liikuntasuunnitelmaa hyödynsi 55 tiimiä. Viidakkorata ja liikuntasuunnitelma olivat toiseksi ja kolmanneksi käytetyimmät liikuttamisen tukimateriaalit varhaiskasvatuksessa heti pitkään käytössä olleen Nuoren Suomen Vauhtivarpaat -materiaalin jälkeen.

Kehittämishankkeesta hyötyvät pienet lapset ja heidän perheet, joiden aktiivista liikkumista pyritään lisäämään hauskalla tavalla. Työntekijät saavat käyttöönsä käytännön työkaluja, jotka auttavat lasten liikkumisen suunnittelua ja toteuttamista, ja näin edesauttavat lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.

Lasten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kaupungin strateginen tavoite, ja liikunnan lisääminen on yksi merkittävä keino tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tällaisen toteutuksen taloudellisuus tulee siitä, että suunnittelutyö ja henkilöstön kouluttaminen on toteutettu sisäisesti. On säästetty koulutusrahoja, kun ulkopuolisia ei ole käytetty.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fiJyri Marjamäki
jyri.marjamaki(ät)jarvenpaa.fi
hankekoordinaattori
Järvenpään kaupunki
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Toiminnot

Teemat