21.11.2016
Kemin kaupunki, henkilöstöosasto, Kemi

Aktiivisen tuen mallin jalkauttaminen työpaikoille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Työkyvyn, työssäjaksamisen sekä työhyvinvoinnin tukemiseksi Kemin kaupungilla
on käytössään vuonna 2011 hyväksytty Aktiivisen tuen toimintamalli. Malli on rakennettu yhteistyössä henkilöstöhallinnon, henkilöstön edustajien sekä työterveyshuollon ja Kevan kanssa.

Kaupunkimme työntekijöiden ikärakenne on haastava ja sairastavuusluvut korkeat. Tämä yhdessä kiristyvän kuntatalouden kanssa asettaa kovan vaatimuksen työkykyjohtamiselle. Tavoitteena on kuitenkin lisätä henkilöstön työhyvinvointia, ennakoida työkyvyn heikentymistä ja tukea työskentelyä alentuneesta työkyvystä huolimatta.

Työsuojeluvaltuutettujen havaintojen mukaan aktiivisen tuen toimintamallia ei kaikilta osin ole käytetty riittävästi työkykyjohtamisen apuna. Toimintatavat ovat vaihdelleet työyksiköittäin, eikä työntekijöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu aina ole toteutunut. Suurimpia puutteita on ilmennyt varhaisen tuen vaiheessa, joka monessa tapauksessa on johtanut työkyky- tai työssäjaksamisongelman paisumiseen.
Ratkaisu
Aktiivisen tuen toimintamalli on otettu vuonna 2016 yhdeksi Kemin kaupungin Viisas Kemi -hankkeen mukaisen esimiehille suunnatunn koulutuksen aiheeksi. Työsuojeluvaltuutetut ovat esitelleet mallin ja sen sisältämät toimintakaaviot esimiesfoorumeissa, joissa on käyty myös keskustelua ilmenneistä ongelmista mallin käytössä.

Konkreettisimpana jalkauttamistoimenpiteenä työsuojeluvaltuutetut ovat pitäneet työpaikoilla koko henkilöstölle suunnattuja esityksiä mallista käyden läpi sääntelyn, vastuut ja velvollisuudet, varhaisen ja tehostetun tuen toimintamallit, poissaolosäännöt sekä erilaiset ongelmakohdat ja kipupisteet.

Esiintyneisiin haasteisiin mallin käytössä pyritään lisäksi vastaamaan mallia päivittämällä ja sen seurantaa kehittämällä. Yhteistyössä Kevan asiantuntijan kanssa sunnitellaan esimiehille suunnattu kysely, jolla saadaan tietoa mallin käytöstä työpaikoittain. Kerättävän tiedon perusteella kehitetään mallia edelleen.
Tulokset
Kehittämishanke ei ole vaatinut ulkopuolista rahoitusta, eikä erityistä resurssointia. Kyseessä on Kemin kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman painopisteaalue vuonna 2016 ja sellaisenaan se on haastanut työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä merkittävästi.

Aktiivisen tuen mallin jalkauttaminen on otettu pääasiassa hyvin vastaan sekä esimiesten että työntekijöiden keskuudessa. Työntekijöiltä on tullut runsaasti palautetta, että tämänkaltaisia asioita tulee käydä läpi organisaation kaikilla tasoilla ja ennen kaikkea työpaikoilla. Esimiehet taas kaipaavat apua ja tukea usein vaikeiden työkykyasioiden läpikäymisessä.

Kokoavana ajatuksena on, että saattamalla koko työyhteisö tietoiseksi käytössä olevasta mallista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sitoutetaan kaikki sen jäsenet mallin mukaiseen toimintatapaan. Kehittämishankkeen vaikutuksista työyhteisöjen toimintaan ei vielä pystytä lausumaan tässä vaiheessa.

Vaikuttavuus työsuojelutoiminnassa näkyy ainakin siinä, että mallin käytön seuranta kehittyy ja seurannan antama tieto helpottaa mallin ja erilaisten toimintatapojen päivitystä. Vaikka kehittämistehtävä työllistää valtuutetuja, lisää se myös työsuojelullista yhteistyötä sekä vahvistaa aktiivisen tuen toimintamallin statusta valtuutettujen työkaluna.

Yhteyshenkilöt


xx(ät)kemi.fi


Tuomo Karplund
tuomo.karplund(ät)edukemi.fi
työsuojeluvaltuutettu
Kemin kaupunki

Heli Huhtamäki
heli.huhtamaki(ät)kemi.fi
Henkilöstösuunnittelija
Kemin kaupunki Henkilöstöosasto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta