30.9.2021
Limingan terveyskeskus, Liminka

Ei enää turhaa jonotusta puhelimessa

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Tähän mennessä Limingan terveyskeskuksessa on hyödynnetty takaisinsoittojärjestelmää vain Limingan terveysaseman ajanvarauksessa. Jonotusajat ovat välillä venyneet puhelimessa pitkiksikin, mikä on turhauttanut asiakkaita ja hankaloittanut ajanvarausta.

Ajanvaraus on auki virka-aikaan, minkä vuoksi aikaa tarvitsevien on voinut olla haastavaa jonottaa linjalla pitkään. Esimerkiksi kesken työpäivää soittaminen on ollut hankalaa, kun jonotusajan pituutta ei ole voinut ennakoida.
Ratkaisu
Li­min­gan ter­veys­kes­kus laa­jen­taa ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mään­sä 20.9. al­kaen neu­vo­laan, mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin ja fy­sio­te­ra­piaan. Takaisinsoittojärjestelmä parantaa palveluiden ta­voi­tet­ta­vuut­ta. Li­säk­si ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä su­ju­voit­taa ter­vey­den­huol­lon ar­kea mer­kit­tä­väs­ti ja an­taa ai­kaa kes­kit­tyä olen­nai­seen – asiak­kaan pal­ve­luun. Ajas­te­tun ta­kai­sin­soi­ton an­sios­ta asia­kas saa ta­kai­sin­soi­ton etu­kä­teen laa­di­tun ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti, mikä tar­koit­taa var­maa yh­teyt­tä am­mat­ti­lai­seen.
Tulokset
Palvelu on sujuvoittanut ajanvarausta ja mahdollistanut keskittymisen asiakkaiden palveluun.

Yhteyshenkilöt

Outi Kokko
outi.kokko(ät)liminka.fi
Palveluesimies
Limingan kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta