15.10.2019
Kouvolan kaupunki, Kouvola

Ennaltaehkäisevää työsuojelutyötä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Totesimme työsuojelutiimimme työn keskittyvän liiaksi ongelmatilanteiden hoitoon ja järjestelmien sekä toimenpiteiden ylläpitoon/seurantaan.

Halusimme siirtää työn painopistettä ongelmakeskeisestä toiminnasta ennaltaehkäisevään, aktiiviseen työsuojelutyöhön. Tässä viestintä nähtiin tärkeänä osana.

Halusimme nostaa profiiliamme asiantuntijatahona.
Ratkaisu
Työsuojelutiimimme on nykyisin todellinen tiimi, jota työsuojelupäällikön aktiivinen ote on edistänyt. Kokoonnumme säännöllisesti ja keskustelemme ajankohtaisista asioista. Tulemme myös asioissa ulos tiiminä, eikä yksittäisinä henkilöinä. Tiimityöskentely on myös vahvistanut yhteistä näkemystä toimintamme suunnasta.

Viestintä on nostettu keskeiseksi työvälineeksi: sosiaalinen media, videot, intran blogi, hyvä saavutettavuus ja nopea reagointi, ongelmanratkaisukeskeisyys vastakkainasettelun sijasta eli kyky hyvään ihmisten väliseen viestintään. Esim. olemme ottaneet hallintoa mukaan mm. perehdyttämisvideoiden tekemisessä ja ongelmatilanteisiin mennään etsimään ratkaisuja, ei syyllisiä.

Asiantuntijuutta aloimme tarjoamaan seuraavilla keinoilla: sisäisten koulutusten järjestäminen, verkostoituminen, työsuojeluvaltuutettujen näkyvyyttä parannettu jalkautumalla aktiivisesti työyksiköihin ja yleisesti organisaatioon muutoinkin kuin ongelmatilanteissa. Tarjoamme myös apua, tietoa ja asiantuntemusta kaikille organisaation tasoille.

Yhteistyövalmius: kaupunkimme tarjotessa mahdollisuutta osallistua suunnittelu-, kehittämis- ja yt-ryhmiin olemme tarttuneet tilaisuuteen aktiivisina toimijoina. Tätä kehitystä ovat toisaalta edistäneet myös edellä kuvatut toimintatavat. Osaltaan eduksi hyvälle yhteistyölle on aluejako, jossa myös yksiköiden esimiehet ovat edustettaviamme.

Yhteistyötä on avattu myös kaupunkimme organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten pelastuslaitoksen kanssa.

Organisaation sisällä on hakeuduttu yhteistyöhön päättävien tahojen kanssa, kuten tapaamisilla esim. kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien kassa. Ammattijärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa teemme hyvää yhteistyötä.

Työsuojelutyön edistäminen organisaation ulkopuolella: Sähkömummo- ja Turva-Tyyne -videoita jakaminen Youtuben välityksellä, toimivien toimintatapojemme esiin tuominen alueellisilla ja valtakunnallisilla foorumeilla sekä osallistuminen keskusteluun niillä. (esim. https://youtu.be/zsa1b47yxWA ja https://youtu.be/2qMRUFeob-c)

Edellä mainituilla forumeilla ja tavoilla mukana oleminen on välittänyt positiivista kuvaa Kouvolan kaupungista. Positiivinen valtakunnallinen näkyvyys parantaa välillisesti kaikkien kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia. On mukava kokea olevansa hyvän työnantajan töissä.

Tästä toimintatavasta on muodostunut meidän tapamme tehdä vaikuttavaa työsuojelutyötä, eikä se ole vaatinut taloudellisia lisäpanostuksia.
Tulokset
- Työsuojelutyön vaikuttavuus ja kiinnostus sitä kohtaan ovat kasvaneet.
- Työsuojelun koulutukset ovat saaneet positiivista palautetta ja nykyisin niitä tiedustellaan etukäteen. Olemme saaneet myös esimiehet mukaan koulutuksiin.
- Työsuojeluvaltuutetut nähdään luontevina yhteistyökumppaneina, minkä on mahdollistanut panostamisen ennaltaehkäisevään työsuojeluun.
- Hyväntuulinen informaatio on huomattu paremmin ja tuonut positiivista palautetta. Palautetta on tullut sosiaalisessa mediassa, valtakunnan foorumeilla ja suoraan henkilökohtaisesti työsuojelutiimiläisille. Tässä on vaikuttanut myös aktiivinen asenteemme viestinnän suhteen; Asioita on tuotava itse esille ja vietävä forumeille, jos haluaa niille näkyvyyttä (Facebook-ryhmät, kaupungin intra, painettu media, jne.).
- Luottamus työsuojelutyöhön on kasvanut tekojen myötä ja työsuojelutyö on sitä kautta muuttunut sujuvammaksi.
- Työsuojelutoimijat on otettu mukaan kehittämis- ja suunnitteluryhmiin.
- Työsuojelutiimissä hyödynnetään jokaisen vahvuusalueita hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.
Liitteet
Työsuojelutiimiesitys Kouvola.pdf

Yhteyshenkilöt

Pasi Töytäri
pasi.toytari(ät)kouvola.fi


Juha Roimola
juha.roimola(ät)kouvola.fi
Työsuojelupäällikkö
Kouvolan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta