31.3.2017
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, HYKS, Helsinki

Erkkoverkkotoiminta HYKS:ssä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
HYKS:n työntekijöiden, hoitohenkilökunta, lääkärit, toimistotyöntekijät ja erityistyöntekijät, työn ergonomiaa on kehitetty pitkäjänteisesti, HYKS:ssa on ergonomiatyöryhmä, joka on työnantajan, työfysioterapian ja työsuojelun edustajista koostuva asiantuntijaryhmä. Se järjestää koulutusta, tekee ohjeistuksia ja tiedottaa ergonomiaan liittyvistä asioista sekä arvioi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta seuraamalla sairauspoissaoloja, nosto- ja siirtotapaturmien määrää, riskien arvioinnin päivityksiä ja työolobarometria.

HUS:ssa on oma potilaansiirtoergonomiakoulutus. Ergonomiatyöryhmä tekee tiivistä yhteistyötä HUS:n siirtoergonomiakoordinaattorin kanssa.

Toiminnan tavoitteena on, että henkilökunnan tietämys ergonomiasta lisääntyy, jolloin työntekijöiden voimavarat ja terveys säilyy koko työuran ajan. Tällöin jokainen toimii ergonomisesti, osaa hyödyntää käytössä olevia apuvälineitä, toimii turvallisesti, oppii oman kehon käyttöä ja oman fyysisen suorituskyvyn vaikutusta omaan hyvinvointiin sekä innostuu ergonomian kehittämisestä.
Ratkaisu
Ergonomiatyöryhmän käynnistämänä työyksiköt ovat valinneet työntekijöiden joukosta ergonomiavastuuhenkilön eli Erkon. Isoihin yksiköihin on nimetty useampi Erkko. Yksiköiden Erkoista muodostuu ergonomiayhteyshenkilöverkosto eli Erkkoverkko.

Ergonomiatyöryhmä järjestää vuosittain 1-2 koko päivän ergonomiakoulutusta eri teemoilla. Luennoitsijoina on alan asiantuntijoita. Teemoina on ollut mm. oman kehon hallinta, näyttöpäätetyö, istumatyön tauottaminen. Koulutuksissa on laadittu yhdessä Erkkojen tehtäväkuvaus ja tiedotettu ajankohtaisista asioista. Ohjelmaan on aina sisällytetty myös jokin liikunnallinen osuus esim. tanssi tai putkirullaus. Tilaisuuksiin on kutsuttu tuote-edustajia ja näin luotu käyttäjille mahdollisuus tutustua eri valmistajien kalusteisiin ja apuvälineisiin sekä harjoitella niiden käyttöä työfysioterapeuttien tai laitteiden edustajien opastamana.

Eri kiinteistöissä on järjestetty erkkoiltapäiviä, vertaisvisiittejä, joissa Erkoilla on ollut mahdollista verkostoitua paikallisesti. Vertaisvisiiteissä on vierailtu osastoilla, tehty vertaisauditointeja, tutustuttu eri yksikköjen tiloihin ja toimintatapoihin sekä valokuvattu ja kirjattu hyviä käytäntöjä.

Erkkojen tehtävät määriteltiin:
• ylläpitää ajankohtaista ergonomiatietoa ja -taitoa sekä jakaa sitä työyksikköön
• ohjaa ergonomiseen työskentelyyn mm. potilaiden ja taakkojen siirtäminen, päätetyö,
työasennot, sänkyjen kuljetus
• pitää tietoiskuja ja osastotunteja ergonomia-asioista
• osallistuu apuvälineiden kartoitukseen, hankintojen suunnitteluun ja varastoinnin organisoimiseen
• osallistuu apuvälineiden huollon käytäntöjen kehittämiseen
• tiedottaa HUS:n intran hyvinvointisivustoista
• osallistuu ergonomiakoulutuksiin esim. potilaan siirtoergonomiakoulutus, HYKS koulutukset sekä HUS:n ulkopuoliset koulutukset
• verkostoituu mm. HYKS Erkkoverkko, SOTERGO = valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan ergonomiaverkosto

Ergonomiatyöryhmä lähettää Erkkoverkolle sähköpostitse erkkoviestejä, joissa tiedotetaan esim. koulutuksista, uusista ohjeista ja HUS potilaansiirtokoulutuksesta sekä intrassa olevista siirtoihin liittyvistä videoista. Lisäksi Erkoille on luotu omat intra-sivut, joita työryhmä päivittää.

Tulokset
Erkot koordinoivat työyksikköjen ergonomia-asioita yhteistyössä esimiesten, työfysioterapeuttien ja työsuojelun kanssa. Erkot ovat verkostoituneet keskenään, he ovat saaneet tukea ja hyviä käytäntöjä toisiltaan. Erkkoverkkotoiminnalla on saatu ergonomiatietoutta työyksiköihin arjen hoitotyöhön. Yksiköissä ergonomiakulttuuri on muuttunut asennemuutoksen myötä.

Yhteyshenkilöt

Eeva Ihaksi
eeva.ihaksi(ät)hus.fi
Työsuojelupäällikkö
HUS, HYKS
Eeva Ihaksi
eeva.ihaksi(ät)hus.fi
Työsuojelupäällikkö
HUS, HYKS

Kirsi Haapalaakso
kirsi.haapalaakso(ät)hus.fi
Työsuojelupäällikkö
HUS, HYKS
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta