28.5.2021
Oulun kaupunki/ Konsernihallinto/henkilöstöryhmä, Oulu

Personal trainer -palvelu fyysisesti raskasta työtä tekeville

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Oulun kaupungilla on ollut jo useamman vuoden ajan ryhmämuotoinen matalan kynnyksen toimintamalli henkilöille, jotka tekevät fyysisesti raskasta työtä ja ovat vähän liikkuvia. Tämän ryhmämuotoisen toiminnan rinnalle heräsi ajatus yksilöohjauksesta, joka lähtee yksilön tarpeista, on pitkäkestoista ja tähtää pysyvään elintapamuutokseen.
Ratkaisu
Vuonna 2016 käynnistettiin vuoden kestävä PT- yksilöohjauspilottihanke yhteistyössä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen, Oulun kaupungin, Oulun Työterveys Oy:n ja OSAO/Virpiniemen Liikuntaopiston kanssa.

Pilotissa ensisijaisesti tavoitteena oli parantaa sekä operatiivisen pelastushenkilöstön, että ensihoitajien fyysisiä kunto-ominaisuuksia niin, että he suoriutuvat tehokkaasti työtehtävistään vaarantamatta omaa, pelastettavan tai työtovereiden terveydentilaa tai turvallisuutta.

Pilottihankkeen laajempana tavoitteena oli luoda kaupunkiorganisaatioon toimiva yhteistyömalli, jossa tarvittaessa yksittäiselle työntekijälle laaditaan ja ohjataan yksilöllinen liikuntaohjelma työkyvyn palauttamiseksi ja parantamiseksi.

Ilmoittautuneista halukkaista henkilöistä Oulun Työterveyden lääkäri ja fysioterapeutti seuloivat ja valitsivat Oulu – Koillismaan pelastuslaitoksen henkilöstöstä kriteerit täyttävät henkilöt.
Kriteerit olivat:
- vähäinen liikunta-aktiivisuus (ensihoitajat + päivähenkilöstö)
- sairaudesta johtuva toimintakyvyn rajoite (operatiivinen pelastus)
- oma motivaatio ja muutoshalukkuus (kaikki)
- sitoutuminen pitkäkestoiseen ohjattuun toimintaan (kaikki)

Pilottihankkeeseen valittiin pelastuslaitokselta 8 palomiestä, 8 ensihoitajaa ja 4 hallinnosta. Kriteerit täyttäneelle henkilölle laadittiin hänen tarpeistaan lähtevä henkilökohtainen 12 kuukautta kestävä liikuntaohjelma. Ohjelma sisälsi fyysisen kunnon harjoitusohjelman, kuntosaliohjelman ja ravintoinfon. Ohjelma laadittiin jokaiselle henkilökohtaisesti testien ja alkukartoituksen perusteella.
Tapaamisia PT kanssa oli vuoden aikana yhteensä 6 kappaletta, jonka lisäksi osallistujat kirjasivat ajatuksiaan ja tekemisiään sähköiseen liikuntapäiväkirjaan.

Kustannukset jakautuivat puoliksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ja Oulun kaupungin välillä.

Pilottihankkeesta pysyväksi toiminnaksi

Pilottihankkeen tulokset olivat niin kannustavia, että kaupungin johtoryhmä teki päätöksen ottaa toimintamallin käyttöön koko organisaatiossa. Palvelun tuottaja valittiin kilpailutuksen perusteella ja toiminta käynnistyi keväällä 2019. Toiminnan sisältöön lisättiin myös ravinto-ohjaus ja PT:n tapaamiset 10 kertaa/asiakas. Myös kriteereitä muokattiin:
Fyysisesti kuormittava työ (ei istumatyö)
- vähäinen liikunta-aktiivisuus
- toimintakyvyn rajoite
- jonkin verran sairauspoissaoloja -> nähtävissä riski
- oma motivaatio ja muutoshalukkuus
- sitoutuminen pitkäkestoiseen ohjattuun toimintaan
Henkilöt ohjautuvat pääsääntöisesti joko esimiehen tai työterveyshuollon kautta. Prosessi etenee seuraavasti: esimies ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai työterveyshuolto tekee lähetteen -> työterveyshuolto varmistaa ettei henkilöllä ole terveydellisiä esteitä aloittaa ohjelmaa -> lähete ohjataan työhyvinvointiasiantuntijalle, joka kutsuu henkilön haastatteluun -> haastattelun perusteella joko hyväksyy tai hylkää osallistumisen -> hyväksytyn henkilön tiedot palventuottajalle-> PT kontaktoi henkilöä ja ohjaus käynnistyy.

Palvelun kustannukset ohjautuvat siihen työyksikköön, jossa ohjauksessa oleva henkilö työskentelee.
Tulokset
Toimintamalli on tällä hetkellä käytössä varhaiskasvatuksessa ja kahdessa sisäisessä liikelaitoksessa, jossa työtehtävät ovat hyvin fyysisiä. Toiminnan piirissä on ollut tähän mennessä noin 30 henkilöä, josta noin puolet ovat päättäneet vuoden ohjauksen. Alku- ja loppumittaustulokset sekä sairauspoissaolot (6 kk ennen ja 6 kk jälkeen) raportoidaan. Ohjelman päätyttyä osallistujille lähetetään myös kysely, jossa arvioivat mm. sen hetkistä terveydentilaansa ja työkykyään sekä antavat sanallista arviota onnistumisestaan tai mahdollisista esteistään toteuttaa täysipainoisesti ohjelmaa.

Koska toiminnan tavoitteena on saavuttaa pysyvä elintapamuutos ja näin vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työkykyyn ovat tulokset tähän mennessä olleet vaihtelevia. Osalla ei tapahtunut fyysisissä ominaisuuksissa kovinkaan huomattavia muutoksia, mutta kertoivat saaneensa paljon hyviä eväitä reppuun jatkaakseen hyvin alkaneella tiellä. Osalla on tapahtunut vuoden aikana sekä fyysisissä ominaisuuksissa että omassa terveydessään ja työkyvyssään huomattavia positiivisia muutoksia.

Toimintamalli on ollut käytössä nyt kaksi vuotta ja selkeästi tämän tyyppiselle palvelulle on tilaus. Henkilöstömme keski-ikä on korkea ja työkyvyttömyyskustannukset nousussa, joten tarvitaan toimenpiteitä hyvinvoinnin lisäämiseksi. PT yksilöohjaus on vakiintunutta toimintaa ja tulee jatkumaan organisaatiossamme.

Yhteyshenkilöt

Nina Ylitalo
nina.ylitalo(ät)ouka.fi
Työhyvinvointiasiantuntija
Oulun kaupunki/Konsernihallinto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta