28.2.2019
Limingan kunta , Liminka

Valtuustotyöskentelyn uudistaminen ohjelmatyöskentelyllä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Limingan kunnassa on aiemmin ollut käytössä useista kunnista tuttu lautakuntatyöskentely. Työskentelyn ei kuitenkaan koettu toimivan halutulla ja nykyaikaisella tavalla ja oli tarvetta muutokselle. Lisäksi kunnassa oli selkeä halu lisätä kuntalaisten osallistamista päätöksentekoprosessissa ja valmistelussa. Koettiin, että valtuuston työskentelytapaa oli tarve kehittää entistä tehokkaampaan suuntaan. Haluttiin, että strategisissa päätöksissä poliittinen ohjaus on mukana jo varhaisessa valmisteluvaiheessa. Päädyttiin tekemään valtuustotyöskentelyn kokonaisuudistus.

Valtuustotyöskentelyn kokonaisuudistuksen keskeiset tavoitteet olivat:
- Strategisissa päätöksissä poliittinen ohjaus mukana jo varhaisessa valmisteluvaiheessa
- Strategisen linjaamisen tehostaminen / valtuuston strategisen roolin vahvistaminen
- Valtuutettujen ja virkamiehistön entistä tehokkaampi yhteistyö valmistelussa
- Kuntalaisten osallistamisen kehittyminen

Ennen kokonaisuudistuksen aloittamista käytiin läpi Suomen eri kunnissa käytössä olevia valtuuston työskentelytapoja. Pohdittiin muun muassa valiokuntamalliin siirtymistä, mutta toimintamallia ei koettu täysin Limingalle omaksi.

Eri vaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen uudeksi valtuuston strategisen ohjauksen ja valmistelun välineeksi syntyivät Limingan ohjelmatyöryhmät, jotka korvaavat perinteisen lautakuntatyöskentelyn. Ohjelmatyöryhmien toiminta on kirjattu myös Limingan hallintosääntöön (2017, § 7), jonka mukaan ”strategisten tavoitteiden toteutumista ohjataan valtuustotyöskentelyyn kuuluvalla ohjelmatyöllä. Ohjaus toteutetaan määräaikaisissa ohjelmatyöryhmissä, joissa on mukana valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä mahdollisia sidosryhmien edustajia. Kunnanvaltuusto päättää ohjelmatyöskentelyn tarkemmista periaatteista ja nimeää tarvittavat työryhmät.”

Valtuuston kokonaisuudistusta valmisteltiin 2016-2017 ja toiminta käynnistyi kesällä 2017, kun uusi valtuusto aloitti toimintansa. Samaan aikaan astui voimaan myös kuntakonsernin organisaatiouudistus, joka uudisti voimakkaasti kunnan palvelualueita.

Valtuustotyöskentelyn kokonaisuudistuksen konkreettisina toimenpiteinä lakkautettiin tekninen lautakunta ja perusturvalautakunta. Jäljelle jäi sivistys- ja hyvinvointilautakunta sekä lakisääteiset tarkastus- ja keskusvaalilautakunta.Ratkaisu
Mallin luomisessa keskeisessä roolissa olivat kunnanvaltuutetut ja kunnan johtoryhmä.

Valtuustotyöskentelyn kokonaisuudistuksen konkreettisina toimenpiteinä lakkautettiin tekninen lautakunta ja perusturvalautakunta. Jäljelle jäi sivistys- ja hyvinvointilautakunta sekä lakisääteiset tarkastus- ja keskusvaalilautakunta. Teemoittaisista ohjelmatyöryhmistä ja niiden perustamisesta päättää Limingan kunnanvaltuusto. Tämän jälkeen puolueet voivat nimetä edustajansa tai nostaa työskentelyyn mukaan muita soveltuviksi katsomiaan henkilöitä.

Tarkoitus on, että käynnissä on koko ajan vähintään yksi tiettyä ajankohtaista teemaa työstävä ohjelmatyöryhmä. Kyseessä on aina määräajan istuva työryhmä, joka työskentelee yksittäisen asetetun teeman eteen, muodostaen esityksen kunnanvaltuustolle. Keskimäärin työskentelyaikaa asetetaan työryhmälle noin 6 kuukautta. Työryhmälle nimitetään kunnan puolesta vastaava virkamies sekä sihteeri. Ohjelmatyöryhmä määrittelee itse työskentelytapansa ja kokoontumisajankohdat. Kun työstettävä teema on valmis ja sen esittämä ohjelma/toimintamalli on hyväksytty kunnanvaltuustossa ohjelmatyöryhmä lakkaa.

Vuoden 2019 alkuun mennessä Limingassa on toiminut Kaavoituksen ja maapolitiikan periaatteet -ohjelmatyöryhmä, hyvinvointikertomusta työstänyt ohjelmatyöryhmä sekä Kansainvälisyys Limingassa -ohjelmatyöryhmä, jonka tarkoituksena oli linjata Limingan kansainvälisyyden keskeisiä periaatteita. Hyvinvointikertomus ja Kaavoituksen ja maapolitiikan ohjelmaryhmien tuotokset on käsitelty kunnanvaltuustossa ja hyväksytty, Kansainvälisyysohjelma on käsitelty Limingan kunnanhallituksessa (25.1.2019) ja etenee valtuuston käsittelyyn.

Kokonaisuudistus on työstetty osana kunnan perustoimintaa, eikä siihen ole saatu tai haettu ulkopuolista resurssia. Tähän mennessä toiminnassa olleet ohjelmatyöryhmät ovat niin ikään toimineet kunnan omana työnä.
Tulokset
Limingassa on tähän mennessä työskennellyt teemaltaan kolme hyvin erilaista ohjelmatyöryhmää. Tähän mennessä kokemukset uudesta toimintatavasta ovat olleet hyviä ja ohjelmaryhmät ovat pystyneet pureutumaan ajankohtaisiin aiheisiin Limingassa perusteellisesti.

Ohjelmatyöskentely on muuttanut oleellisella tavalla valtuusto- kuin virkamiestyöskentelyä.

Kokemuksia ja tuloksia tähän mennessä:
- Poliittinen ohjaus valmistelun alkumetreistä lähtien
- Sitoutuminen ohjelmaryhmässä linjattuun sisältöön --> Mukana sisällön tuottamisessa alusta lähtien
- Yli palvelualueiden tehtävä yhteistyö ja valmistelun laaja, palvelurajat ylittävä näkökulma --> Esimerkiksi kansainvälisyyttä työstävän työryhmän oli jalkauduttava vahvasti "kentälle", jotta ohjelmaluonnokseen saatiin kattava näkökulma. Tämän vuoksi osallistamiseen panostettiin ja työskentelyyn kutsuttiin useita asiantuntijajäseniä ja laadittiin kyselyitä.
- Toiminnan laaja-alaisuus --> Työstettäviä teemoja tarkastellaan koko kunnan näkökulmasta, eikä esimerkiksi yhden palvelualueen
- Valtuutettujen ja kunnan virkamiesten yhteistyön tiivistyminen.
- Mahdollistaa monenlaiset työskentelytavat (teemaan parhaiten soveltuvat) ja mahdollistaa erilaisten kokeiluiden tekemisen esimerksiksi kuntalaisten osallistamisessa ohjelmatyöhön.
- Valtuustolle esitetyt ohjelmat ovat olleet perusteellisia ja hyvälaatuisia.

Työskentelyä jatketaan osana Limingan kunnan valtuustotyöskentelyä. Neljännen ohjelmatyöryhmän asettamisesta käydään keskustelut kevään 2019 aikana.

Vuoden 2019 aikana on tarkoitus laatia kysely valtuutetuille, joissa kysytään kokemuksia toiminnasta ja mahdollisia kehittämisehdotuksia jatkoa ajatellen.

Yhteyshenkilöt

Laura Kelhä
laura.kelha(ät)liminka.fi
Hankeasiantuntija
Limingan kunta

Katja Vuorinen
katja.vuorinen(ät)liminka.fi
Hallintojohtaja
Limingan kunta
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta