31.3.2016
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky, Pori

Ylipainoisen potilaan hoidon työergonomian kehittäminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
SATAPLUS-kehittämishankkeen lähtökohtana oli vastata hoitotyön fyysisen vaativuuden haasteisiin. Kolmasosa sairaaloiden henkilökunnasta pitää työtään usein tai jatkuvasti fyysisesti kuormittavana. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävin sairauspoissaolojen aiheuttajaryhmä hoitotyössä.

Apuvälineitä on saatavilla, mutta osaamattomuus käyttää niitä, sekä kunnossapidon toimimattomuus vaikeuttavat käyttöä. Kuitenkin on todettu, että apuvälineiden käyttö parantaa hoitajien työasentoja ja vähentää hoitajien tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. Tästä huolimatta hoitajien apuvälineiden käyttö on vähäistä.

Valtakunnallisen kyselyn mukaan hoitajista vain n. 38 %:a käyttää nostimia. Satakunnan sairaanhoitopiirissä (SATSHP) nousi esille tarve kehittää erityisesti ylipainoisten (BMI yli 40) potilaiden hoidon ergonomiaa. Tähän liittyi myös sopivien apuvälineiden käyttö, sekä niiden hankinta ja huoltaminen. Riskinarvioinnin yhteydessä on pyritty huomioimaan ergonomisia seikkoja koulutuksella, opastuksella ja apuvälineillä.

Vuodesta 2006 on ollut käytössä käsin tehtävien siirtojen ja nostojen hallintamalli, joka on kehitetty valtakunnallisen työsuojelun valvontahankkeen aikana. Malli on päivitetty vuonna 2012. Toimintamallin tarkoituksena on määrittää SATSHP:n yleiset toimintalinjat, joilla ennaltaehkäistään työergonomisia haittoja. Ohjeistuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia siirto- ja nostotilanteissa sekä lisätä työturvallisuutta.

Malli ei määrittele ergonomisia kriteereitä tarkemmin, eikä ota kantaa ylipainoisten potilaiden hoitoon, jossa on suuria haasteita tilojen, työtapojen ja apuvälineiden vuoksi. SATSHP:ssä on pyritty takaamaan riittävät henkilöstöresurssit ylipainoisten potilaiden hoidon varalta, mutta hoitoon sopivia apuvälineitä ei ole olemassa tarpeeksi. SATAPLUS- hankkeen toimintaohje täydentää SATSHP:n siirtojen ja nostojen toimintaohjetta.
Ratkaisu
Hankkeen päämääränä oli edistää tyoergonomiaa sekä ylipainoisten (BMI yli 40) potilaiden liikkumista ja avustamista sairaalassa. Tarkoituksena oli luoda toimivat käytännot ylipainoisten potilaiden siirtoihin ja avustamiseen. Tämä on tärkeää potilasturvallisuuden, potilaan toimintakyvyn parantamisen ja yksilöllisen hoidontarpeen huomioimisen kannalta.

Hankkeen tavoitteena oli laatia suositus erikoissairaanhoidon osastoilla tarvittavista potilaan siirtämisen ja avustamisen apuvälineistä ja laitteista. Toisena tavoitteena oli määrittää kaluste-, apuväline- ja laitekohtaiset ergonomiset vaatimukset huomioiden erityisesti ylipainoisten potilaiden aiheuttamat vaatimukset. Kolmantena tavoitteena oli laatia ohjeet apuvälineiden ja kalusteiden hankintaan ja huoltoon. Tarkoituksena oli edelleen kehittää SATSHP: lle työergonomian toimintamalli erityisesti ylipainoisten potilaiden hoitoon, liikkumiseen ja avustamiseen.

Hanketta esiteltiin ylimmälle johdolle hankeen eri vaiheissa ja hankkeen ohjausryhmässä oli edustusta organisaation ylimmästä johdosta ja hoitotyön johdosta useampia henkilöitä. TSR:n lisäksi ohjausryhmässä oli edustus Aluehallintovirastosta ja ammattiyhdistysliikkeestä.

Käytännön toiminnasta sovittiin pilottiosastojen osastonhoitajien kanssa tiiviisti yhteistyössä toimien ja henkilökuntaa haastateltiin ja konsultoitiin aktiivisesti. Tällöin huomioitiin myös esiin nousseita tarpeita ja muutettiin ja räätälöitiin toimintaa tarpeita vastaavaksi.

Hanke toteutettiin virallisesti 1.8.2014 – 31.10.2015. Esivalmistelua anomuksineen tehtiin hankkeelle vuoden verran ja tarvittavia jatkotoimenpiteitäkin suunniteltiin ja mietittiin. Kevään 2016 kuluessa on toimintaa jatkettu tekemällä hankkeen tulosten raportointia osastoille ja valmisteltu mm. ehdotettujen apuvälineiden hankintaa työryhmässä.

Hankkeen jälkeen tavoitteena on edistää toimintamallin juurtumista hoitotyöhön TULE- oireiden vähentämiseksi seka potilaan toimintakyvyn tukemiseksi.
Tulokset
Hankkeen tuloksena saatiin hyvä toimintamalli ylipainoisen potilaan hoitoon. Tietoa haastavaksi koetun asian hoitamiseksi on nyt enemmän. Lisäksi osataan paremmin kiinnittää huomiota ongelmallisiin tilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Osataan kysyä neuvoa ja haetaan aktiivisesti ratkaisua kuormittavaksi koettuihin tilanteisiin.

Hankkeen oppaassa http://www.satshp.fi/ammattilaisille/hoitotyo/Hoitotyon-kaytannot/Documents/Sataplus_opas.pdf on koottuna asiantuntevasti ylipainoisen potilaan työergonomiaan liittyviä asioita. Parhaillaan hankkeen koordinaattori Kimmo Nygren kouluttaa henkilöstön, jotka hoitavat ylipainoisia potilaita, työergonomisiin tapoihin. Erillinen apuvälinevarasto ylipainoisen potilaan hoitoa varten on parhaillaan myös valmisteilla.

Raportointia ja tiedon levittämistä jatketaan, nyt kun ollaan päästy ”sanoista tekoihin”. Ehdotettuja apuvälineitä hankitaan. Koulutusta uusien apuvälineiden käyttöön valmistellaan ja tiedon levittämistä jatketaan laajasti niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Kun hankinnat on tehty, suunnitelmissa on tiedottaa asiasta laajemmin Satakunnan alueella, ns. Erva -alueelle ja mm Sosiaali- ja terveysalan verkostoseminaarissa ja sivuilla http://www.sotergo.fi/ . Aihe on esillä lisäksi esim. http://www.uef.fi/web/nes2016 .

Yhteyshenkilöt

Katri Mannermaa
katri.mannermaa(ät)satshp.fi
työhyvinvointipäällikkö
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
Kimmo Nygren
kimmo.nygren(ät)satshp.fi
fysioterapeutti
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta