Tärkeissä töissä -blogi teksti sinisellä taustalla
#blogi - 07.06.2022

Yhdessä luomassa veto- ja pitovoimaa kuntatyöhön

Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, osaavan työvoiman saatavuus ja henkilöstön ikääntymiseen liittyvät 
kysymykset ovat teemoja, jotka koskettavat lähes kaikkia työelämän toimijoita. Ne ovat nousseet esille 
viime vuosina entistä enemmän työelämän muutosvauhdin kiihtyessä. Muuttuva työelämä haastaa kaikkia 
toimijoita, eivätkä kunnat pääse yhtään vähemmällä muutosten tuulissa ja murroksessa.

Tavoitteena edistää työssä jaksamista ja työhyvinvointia  

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeessa on paneuduttu näihin teemoihin ja pyritty löytämään uudenlaisia 
toimintamalleja vastaamaan ajankohtaisiin ja haastaviin kysymyksiin. Hanke on Iin, Utajärven ja Vaalan 
kuntien, Pudasjärven kaupungin ja Oulunkaaren kuntayhtymän yhteinen kehittämishanke, jonka 
tavoitteena on edistää organisaatioiden työntekijöiden ja esihenkilöiden työssä jaksamista ja 
työhyvinvointia sekä tätä kautta myös positiivista työnantajamielikuvaa ja osaavan työvoiman saatavuutta.
Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke on alkanut syksyllä 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Työhyvinvointitarjotin tarjoaa palveluja ja materiaalia

Organisaatioissa on kehitetty ja otettu käyttöön sähköinen työhyvinvointitarjotin, jonne on koottu erilaisia 
työhyvinvointia edistäviä palveluita ja materiaalia. Palvelut on suunniteltu henkilöstölähtöisesti ja 
henkilöstö on päässyt jakamaan myös omaa osaamistaan tarjottimelle. Työhyvinvointitarjotin on 
osoittautunut käteväksi tavaksi tarjota työhyvinvointia tukevia palveluita kootusti, ja se antaa yksilölle 
mahdollisuuden hyödyntää juuri itselleen tarpeellisiksi kokemiaan palveluita.

Tarjottimen lisäksi työhyvinvoinnin tueksi on tarjottu myös muita koulutuksia ja palveluita, joita on 
järjestetty erilaisiin tarvekartoituksiin perustuen. Esihenkilöt ovat saaneet koulutusta muun muassa 
valmentavaan johtamiseen ja henkilöstölle on tarjottu liikunta- ja hyvinvointipalveluita, taidepajoja sekä 
työhyvinvointivalmennuksia. Hankeorganisaatioissa on testattu myös erilaisia kyselyitä ja kartoituksia, 
joiden pohjalta voidaan jatkossakin saada hyödyllistä tietoa työhyvinvoinnin kehittämistyötä varten.

Mentorointimallilla tuetaan muutosvaiheessa olevia työntekijöitä 

Hankkeen aikana on lisäksi pilotoitu mentorointia ja kehitetty kuntasektorille soveltuvaa mentorointimallia. 
Mentorointi kasvattaa suosiotaan laajasti työelämässä ja sitä on hyödynnetty monenlaisissa ympäristöissä 
ja käyttötarkoituksissa. Hankkeessa mentorointimallilla on pyritty tukemaan erityisesti uran 
muutosvaiheissa olevia työntekijöitä ja siitä on saatu jo nyt paljon positiivista palautetta. Mentoroinnin on 
koettu muun muassa vahvistavan ammatillista identiteettiä, vähentävän sairauspoissaolojen riskiä ja 
edistävän työssä jaksamista sekä palautumista. Mentorointimallia on kehitetty yhteistyössä mentoreiden, 
esihenkilöiden ja hankehenkilöstön kanssa. Malli tulee syksyllä 2022 julkisesti saataville ja 
hyödynnettäväksi.

Työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen, osaavan työvoiman saatavuuden ja henkilöstön ikääntymisen teemat 
ovat laajoja, eikä niihin liittyviin haasteisiin vastata pelkästään yhdellä hankkeella. Onkin tärkeää etsiä 
yhdessä ratkaisuja näihin kysymyksiin ja jakaa tietoa erilaisten yhteistyötapojen ja -foorumeiden kautta. 
Tämän hankkeen kautta toivottavasti päästään taas askeleen lähemmäksi hyvinvoivempaa ja 
mielekkäämpää työelämää sekä luodaan veto- ja pitovoimaa myös kuntaorganisaatioiden työpaikkoihin.

 

Kirjoittaja Johanna Holma

Lisätietoja hankkeesta: 
https://www.facebook.com/vetoajapitoakuntatyohon  


 

<   takaisin