Tärkeissä töissä -blogi teksti sinisellä taustalla
#blogi - 07.12.2022

Alueellinen yhteistyö on tärkeää työmarkkinoiden eriytymisen purkamiseksi

Suomea pidetään usein tasa-arvon mallimaana. Meillä on kuitenkin yhä paljon tasa-arvo-ongelmia, kuten voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat. Eriytymisestä seuraa, että naiset sijoittuvat useammin kunnalliselle sektorille ja naisenemmistöisille aloille, ja miehet yksityiselle sektorille ja miesenemmistöisille aloille.

Erityisen vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneitä aloja ovat naisenemmistöiset sosiaali- ja terveysalat sekä miesenemmistöiset tekniikan ja ICT-alat. Työskenteleminen omalle sukupuolelle tyypillisemmällä alalla on nähtävissä sekä suomalais- että ulkomaalaistaustaisilla työllisillä, tosin ulkomaalaistaustaisilla hieman suomalaistaustaisia lievempänä (kuva).

Mies- ja naisenemmistöisillä aloilla (STEM ja EHW) työskentelevien osuus työllisitä sukupuolen ja syntyperän mukaan Suomessa

Eriytyminen näkyy myös naisten ja miesten erilaisena urakehityksenä ja sijoittumisessa johtotehtäviin. Naisten osuus johtotehtävissä on monin paikoin miehiin verrattuna vähäinen. Esimerkiksi naisten osuus pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista ja hallitusten puheenjohtajista jää edelleen alle 10 prosentin.

Mielikuvat tiettyjen alojen, ammattien ja tehtävien sopivuudesta vain tietylle sukupuolelle vaikuttavat nuorten koulutusvalintoihin ja estävät heitä tekemästä omannäköisiä valintoja. Häirintäkokemukset puolestaan lisäävät keskeyttämisiä omalle sukupuolelle epätyypillisen alan koulutuksessa tai työpaikassa.

Sukupuolen mukaan eriytyneiden työmarkkinoiden purkaminen on varteenotettava ja osin vielä hyödyntämätön ratkaisu eri aloja koettelevaan työvoima- ja osaajapulaan. Jotta työvoiman riittävyys saadaan turvattua, on yhteiskunnassamme hyödynnettävä täysimääräisesti kaikki saatavilla oleva osaaminen.

Segregaation purkaminen lähtee pienistä, konkreettisista teoista

Sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseksi on monia keinoja, joita on helppo ottaa käyttöön:

  • moninainen kuvitus ja sukupuolineutraalit ammattinimikkeet
  • eri taustoista tulevat ja eri sukupuolia olevat roolimallit työpaikkavierailuilla ja työelämätapahtumissa
  • nuorten kannustaminen tutustumaan omalle sukupuolelle epätyypillisen alan ammattiin kesätöissä sekä TET- ja muissa harjoitteluissa
  • monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt, kuten monimuotoisuuslauseke ja osittain anonyymi rekrytointi
  • toimintaohjeet häirintään, syrjintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumiseksi
  • työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista tukevat käytännöt, joilla tuetaan esimerkiksi monimuotoisia perheitä sekä isien ja toisten vanhempien perhevapaiden käyttöä.

Keinojen jalkauttamista toimintaan tukee tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelmaan kirjattavat toimenpiteet ovat vaikuttavia, kun ne perustuvat arvioon tasa-arvon tilasta sekä kehittämistyölle asetettuihin tavoitteisiin ja ovat konkreettisia ja mitattavia. 

Segregaation purkaminen edellyttää eri tahojen yhteistyötä – tule mukaan alueellisiin yhteistyöverkostoihin!

Sukupuolen mukaan eriytyneiden työmarkkinoiden purkamiseen tarvitaan eri tahojen pitkäjänteistä yhteistyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteisessä Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishankkeessa vahvistamme työelämän ja koulutusalan toimijoiden välistä yhteistyötä.

Olemme rakentaneet yhteistyöverkostot kolmelle alueelle: Pohjalaismaakuntiin, Itä-Suomeen sekä Hämeeseen ja Kaakkois-Suomeen. Alueellisissa yhteistyöverkostoissa luodaan uudenlaista yhteistyötä, verkostoidutaan, tunnistetaan alueen ongelmakohtia ja tasa-arvon nykytilaa sekä jaetaan ja ideoidaan ratkaisuja segregaation purkamiseksi työpaikoilla sekä työelämän ja koulutuksen nivelkohdissa. Tule mukaan alueellisiin yhteistyöverkostoihimme, meiltä saat lisätietoa!
Mia Teräsaho ja Heidi Hiltunen

Kirjoittajat: Mia Teräsaho työskentelee kehittämispäällikkönä ja Segregaation purku -hankkeen projektipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdenvertaisuusyksikössä. Heidi Hiltunen työskentelee hankkeen projektisuunnittelijana sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä.


Lue lisää:

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishanke 

Tietoa tasa-arvon tilasta (THL): https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila 

Työelämän tasa-arvoa kuvaavat infograafit (THL): www.thl.fi/tasaarvoinfograafit

Tasa-arvosuunnittelu (THL): https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tasa-arvosuunnittelu

Sukupuolitietoinen viestintä (THL): https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/sukupuolitietoinen-viestinta/tasa-arvokoulutus-toimittajille-ja-viestijoille

Monimuotoisuus rekrytoinnissa (THL): https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/monimuotoisuus-rekrytoinnissa

<   takaisin