16.10.2019
Hyvinkään kaupunki, Hyvinkää

Lukemaan -hanke kasvattaa lasten lukuintoa

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten lukutaito ja lukuinto on heikentynyt Suomessa. Vahva ja monipuolinen varhaislukeminen luo perustan lukutaidon ja lukuinnon kehittymiselle ja sillä on selkeä yhteys koulumyönteisyyteen ja koulussa menestymiseen. Lapsen tulevaan menestykseen elämässä vaikuttaa enemmän se, kuinka paljon kotona luetaan kuin vanhempien sosioekonominen asema tai koulutustausta.

Helsingin yliopiston “Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa” -hankkeessa yhtenä tuloksena oli, että Hyvinkään varhaiskasvatuksessa lukemisen osuus päivästä oli selvästi pienempi kuin koko Suomessa keskimäärin.Korjatakseen tilannetta Hyvinkään varhaiskasvatus haki avustusta yhdessä perusopetuksen kanssa marraskuussa 2018 valtion erityisavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin. Opetushallitus myönsi joulukuussa 2018 tekemässä päätöksessään hankkeelle rahoituksen. Hyvinkään varhaiskasvatuksen tavoitteena on avustukseen perustuvan “Lukemaan”-hankkeen (1.1.2019 - 30.6.2020) myötä mahdollistaa yhdenvertaisia kasvun ja oppimisen edellytyksiä.
“Lukemaan”-hanke on kohdennettu kaikille Hyvinkään varhaiskasvatuksessa oleville lapsille kaikissa palvelumuodoissa: päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa ja kohtaamispaikoissa. “Lukemaan” -hanke tekee yhteistyötä Hyvinkään kirjaston kanssa tableteille asennetun “Lukulumo”-ohjelman myötä. Täten hankkeen vaikuttavuus kattaa koko kaupungin väestön

Tarkennetut tavoitteemme ovat:
1. Varhaislukemisen vahvistaminen
2. Lukemisen hyödyntäminen laajasti toimintaympäristössä

Kuten sanottua varhaislukemisen merkitystä on tutkittu paljon. Lapsilla, joille on luettu paljon, koulumyönteisyys ja koulussa pärjääminen on vahvempaa. Mutta sitäkin isompi ja tärkeämpi asia on, että lukeminen ehkäisee syrjäytymistä. Lukevalla ihmisellä on aina ystävä kansien välissä, hän pääsee maailmaan, johon ei muuten pääsisi. Kirjat antavat sanoja, ilmaisukeinoja ja ymmärrystä siitä, mikä on hyvää ja mikä ei. Lukeva ihminen löytää tutkitusti helpommin hyvän tavan elää itselleen hyvää elämää muiden kanssa. Lukeminen kehittää myös elinikäisen oppimisen taitoja. Vaikka lapsi lukee yksin, lukeminen on aina vuorovaikutustilanne. Siinä peilataan tekstiä ja omaa ajattelua. Jos lukuhetkessä on useampia lapsia, syntyy keskustelu: miksi ajattelet noin, miten tarina olisi voinut päättyä – tai alkaa – toisella tavalla? Silloin lapsi harjoittaa kuuntelua, oman mielipiteen puolustamista ja muiden mielipiteiden kunnioittamista, epäonnistumista ja onnistumista. Näitä vuorovaikutustaitoja me aikuiset harjoittelemme yhä työelämässä. Emme onneksi koskaan ole valmiita, vaan aina voi oppia uutta.

Jokaisella lapsella, riippumatta siitä missä on syntynyt, on oltava yhtäläinen mahdollisuus löytää paikkansa ja elää hyvää elämää täällä. Tutkimusten mukaan se, luetaanko lapselle ääneen, vaikuttaa lapsen tulevaisuuteen enemmän kuin vanhempien koulutustausta tai asema yhteiskunnassa. Jokaisella lapsella tulisi myös olla mahdollisuus kuunnella sellaisia kirjoja, joihin heillä on palo ja joita he rakastavat. Käsitys itsestä hyvänä lukijana rakentuu näiden lukukokemusten varaan. Siksi on ehdottoman tärkeää, että voimme tarjota pienille mahdollisimman paljon tällaisia kokemuksia.
Hyvinkään varhaiskasvatusyksiköt ovat käyttäneet Lukulumoa keväästä lähtien. Jos ryhmässä on esimerkiksi arabian- ja darinkielisiä lapsia, voimme kuunnella tarinan Lukulumosta ensin suomeksi ja sitten jokaisen omalla äidinkielellä. Kun lapset kuulevat omaa äidinkieltään, he ponkaisevat pystyyn silmät loistaen ja alkoivat puhua pulputtaa ja osoittivat seinälle heijastettuja kuvia.Käytämme Lukulumon kirjoja osana erilaisia projekteja, ihan kuin muitakin kirjojamme. Jos käsittelemme vaikkapa lintuja, kuuntelimme tarinoita linnuista ja etsimme kirjoista lintukuvia. Joskus olemme ottaneet kirjoja metsäretkille tai puistoon mukaan.Heinäkuussa pidimme satukarnevaalit.

Lukulumon ainutlaatuinen ominaisuus on usealla eri kielellä ääneen luetut kirjat. Suomen kieltä opettelevien lasten kanssa olemme käyttäneet Lukulumoa niin, että lapsi on saanut kuulokkeet ja kuunnellut satuja omalla äidinkielellään. Lapsi rauhoittuu ja kokee olonsa turvalliseksi. Sen jälkeen yhteisessä lukuhetkessä luemme kirjan suomeksi. Kirjat avaavat myös pohjoismaisuutta ja päästävät sisään suomalaiseen arkeen. Varhennetun kielenopetuksen tullessa voimaan ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla. Hyvinkäällä oppilaat voivat valita viidestä kielestä. Eskarilaisten kanssa käytetään Lukulumoa kuunnellaksemme helppolukuisia kirjoja alkuopetuksen kielillä.Ratkaisu
Hankkeeseen on palkattu hankekoordinaattori, joka työskentelee 28.1.2019 - 31.5.2020 koulujen toiminta-aikojen puitteissa. Hän koordinoi ja vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä hankeraportoinnista. Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön “Lukulumo”-äänikirjapalvelu. Äänikirjapalvelun avulla tuetaan kasvattajia lisäämään lukemisen osuutta päivässä ja mahdollistetaan myös maahanmuuttajataustaisille lapsille pohjoismaiset lastenkirjat luettuina heidän äidinkielellään.
Yhteistyökumppaneitamme ovat kirjastot. Hakalan kirjaston lastenosastolla ja Hyvinkään kaupungin pääkirjaston aikuisten ja lastenosastoilla on tabletti, joilla asiakkaat voivat halutessaan kuunnella äänikirjasatuja suomeksi tai 26:lla kielellä.

Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla on hankkeen blogi, jossa asukkaita ohjataan lukemisen saloihin ja ohjelman käyttöön kirjastossa. Syksyllä 2019 hankekoordinaattori vierailee kohtaamispaikoissa esitellen “Lukulumoa” huoltajille ja opastaa kävijöitä pääkirjastoon ja Hakalan kirjastoon, mikäli he haluavat kuunnella satuja myös myöhemmin “Lukulumo”-äänikirjapalvelusta.
“Lukemaan”-hanke tekee tapauskohtaisesti yhteistyötä Hyvinkään kaupungin S2-opettajan, yhteisöllisen puheterapeutin, “Kieli- ja kulttuuri varhaiskasvatuksessa” -hankeen sekä “Yhdessä esteetön” -hankkeen kanssa. Syksyllä 2019 arvioidaan, olisiko myös neuvola yhteistyökumppani.

Hankeen yhteydessä pidettävien koulutusten tärkein tavoite on, että kasvattajat kokevat varhaislukemisen merkityksen tärkeäksi ja ryhtyvät pohtimaan yhdessä ryhmänsä varhaislukemista ja sen kehittämistä. Tavoitteena on myös, että kasvattajat löytävät omasta lapsuudestaan varhaislukemisen muistoja ja jakavat niitä halutessaan omassa tiimissä. Kasvattajien omilla myönteisillä varhaislukemisen muistoilla on positiivinen merkitys ryhmän oppimisympäristön varhaislukemisen kehittämistyössä.

Hyvinkään kaupungin perhepäivähoitajat voivat varata pääkirjastosta tilan, jossa he voivat ryhmänsä kanssa kuunnella “Lukulumo”-äänikirjapalvelun sisältöä. Perhepäivähoitajien lapsiryhmä pääsee äänikirjapalvelun piiriin kirjaston pitämillä satutunneilla aina silloin, kun satutunnilla hyödynnetään “Lukulumo”-ohjelmaa.
Syksyllä 2019 hankekoordinaattori aloittaa yhteistyön avointen kerhojen kanssa.

Jokaiselle päiväkodille ja ryhmälle laaditaan oma suunnitelma varhaislukemisen vahvistamiseksi. Yksikkökohtainen tavoite kirjataan syksyllä 2019 laadittavaan päiväkodin toimintasuunnitelmaan. Tähän tavoitteeseen liittyvät yksittäisten päiväkotiryhmien tavoitteet. Ryhmien tavoitteet muodostuvat ryhmän lasten tavoitteista. Tavoitteet kirjataan ryhmävasuihin ja niiden toteutumista arvioidaan.

“Lukemaan”-hankkeella on ohjaus- ja seurantaryhmä. Ryhmän tavoitteena on hankkeen edistymisen seuraaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on myös ideoida, rikastuttaa ja tukea ryhmien ja hankekoordinaattorin välistä yhteistyötä. Ryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen johtaja , palveluohjauksen koordinaattori, varhaiskasvatuksen opettaja ja “Lukemaan”-hankkeen koordinaattori. Ohjaus- ja seurantaryhmä kokoontuu kahdesta kolmeen kertaa lukukaudessa koordinaattorin koolle kutsumana.

Hankevarojen käyttö on määritelty Opetushallituksen asiakirjassa. Hankekoordinaattori vastaa hankkeen talouden seurannasta.
Tulokset
Lukemaan -hanke on kohdennettu kaikille Hyvinkään varhaiskasvatuksessa oleville lapsille kaikissa palvelumuodoissa: päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa ja kohtaamispaikoissa. Lukemaan -hanke tekee yhteistyötä Hyvinkään kirjaston kanssa tableteille asennetun Lukulumo-ohjelman myötä. Täten hankkeen vaikuttavuus kattaa koko kaupungin väestön.
Lukemaan -hanke on innostanut varhaiskasvattajia laajalla rintamalla lukemaan lapsille. Uudet välineet ja lukemisen merkitystä nostattaneet luennot ja opetustilanteet ovat herättäneet kasvattajat tämän tärkeän asian äärelle. Lukeminen ja sen arvostus näkyvät yhä paremmin päiväkodeissa, perhepäivähoitajilla, yksityisillä palveluntuottajilla, kirjastossa ja perheidenkin asennetta lukemiseen on saatu muuttumaan. Maahanmuuttajataustaiset lapset ovat saaneet Lukemaan -hankkeen myötä tunteen osallisuudesta oman äidinkielensä kautta ja heille on pystytty vastaamaan Lukulumon avulla suomalaisen kulttuurin tavoista yms.
Toiminta jatkuu edelleen koko vuoden hankkeen tiimoilta. Lukemaan innostuminen ja lukemisen arvostus kasvattajien mielissä on toivottavasti saanut ikuisen kipinän. Säästettäviä euroja varhaiskasvatuksessa on vaikea laskea. Tunne osallisuudesta ja mahdollisuus kirjojen maailmaan on kuitenkin mittaamattoman arvokas kaikille lapsille ja perheille Hyvinkäällä.

Yhteyshenkilöt

Marjukka Laakso
marjukka.laakso(ät)hyvinkaa.fi
varhaiskasvatuksen palveluohjauksen koordinaattori
Hyvinkään kaupunki
Anne Knape
anne-marie.knape(ät)hyvinkaa.fi
hankekoordinaattori
Hyvinkään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta