13.5.2022
Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen, Lahti

Digitalisaation suuntaviivat

Yhteistyössä: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä
Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Missio: "Tasa-arvon mahdollistamiseen tarvitaan kaikkien tahojen tiiviimpää vuoropuhelua ja osaamisen kehittämistä."

Käytännöt digitalisaation ympärillä vaihtelevat kunnissa ja tavoitteena on rakentaa yhteinen sivistyspalveluiden digistrategia Päijät-Hämeen alueelle. Yhteinen strategia koostetaan tiekartaksi vuosille 2020-2025 ja siihen liittyy toiminnallisten rakenteiden ja oppimistilanteissa tapahtuvan teknologian käytön edistäminen sekä toiminnan vakiinnuttaminen Päijät-Hämeen alueen kunnissa. Kokonaisuus koostuu osaamisen, infrastruktuurin, palveluiden ja sisältöjen kehitysalueista ja toimintakenttä koskettaa johtamista, yhteisöllisyyttä, oppimista ja luottamusta.

Päijät-Hämeen alueelle vakiinnutetaan digitalisaation edistämisen verkostorakenne, joka mahdollistaa yhdessä sovittujen yhtenevien toimintatapojen vakiintumisen digitalisaation edistämiseksi sivistyspalveluissa.

Päijät-Hämeen kunnat yhdistivät voimansa ja lähtivät toteuttamaan vuosina 2020–2022 Opetushallituksen rahoittamaa Digitalisaation suuntaviivat kehittämistyötä sivistyspalveluiden toimijoiden kesken. Päijät-Hämeen yhteistyökuntia ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.
Ratkaisu
Jokaisen toimijan on hyvä tuntea opetuksen digitalisaatio kokonaisuutena sekä omaksua ne keskeiset tehtävät, jotka koskettavat omaa toiminta-arkea. Digitalisaation kokonaisuutta kehitetään yhdessä, oppijan parhaaksi.

Digitalisaation suuntaviivat - TVT-strategia Päijät-Hämeessä -kehittämishanke mahdollistaa kaikkien Päijät-Hämeen kuntien ja koulujen tasa-arvoisen kehittymisen yhteistoiminnallisena verkostona. Kehittäminen toteutetaan 10 Päijät-Hämeen kunnan kanssa verkostoyhteistyössä. Yhteistyökuntia ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Kehittämistyön takana on monialainen asiantuntijaverkosto, johon kuuluvat Päijät-Hämeen sivistys-/hyvinvointiviranhaltijoista koostuva ohjausryhmä, seudullinen tvt-kehittämisryhmä, kuntien digiryhmät ja tutoropettajaverkosto.

Digitalisaation suuntaviivat - TVT-strategia Päijät-Hämeessä -kehittämishankkeessa päivitettiin ja rakennettiin yhteinen digitalisaatiostrategia Päijät-Hämeen alueelle vakiinnuttamaan digitalisaation edistämistä verkostorakenteen avulla. Yhteistyön tulokset edistävät entistä parempaa oppimista ja antavat oppijoille sekä henkilöstölle tasa-arvoisemmat mahdollisuudet edetä digitaalisen osaamisen polulla. Digitalisaation suuntaviivat tukee ja ohjaa lapsen digitaalisen opinpolun nivelvaiheissa tapahtuvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksesta lukioon saakka.

Kehittämishanke on Opetushallituksen rahoittama ja sen toteutusaika on 1.2.2021 - 31.7.2022.
Tulokset
Kehittämistyössä haettiin innovatiivisia ratkaisuja, joista muodostui Digitalisaation suuntaviivat -sivusto: https://cutt.ly/digitalisaationsuuntaviivat

Kehittämistyössä toteutettu ja keväällä 2022 julkaistu sivusto luotsaa kohti sujuvaa oppimiskokemusta seudullisesti. Valtakunnallinen ja seudullinen yhteistyö digitalisaation suuntaviivoissa luo mahdollisuudet kaikkien osallisten tahojen tiiviimpään vuoropuheluun ja osaamisen kehittämiseen. Tämän myötä digitalisaation edistäminen ja laadukas toteuttaminen eri toimijoiden kesken onnistuu myös läpinäkyvästi ja hyviä käytänteitä vahvistan sekä jakaen. Kuntien seutuyhteistyö ja paikallisten sekä valtakunnallisten yhteistyöverkostojen osallistuminen kehittämistyöhön on ollut äärimmäisen tärkeää. Yhdessä olemme luoneet vaikuttavan kokonaisuuden ja oppineet paljon toisiltamme.

Digitalisaation suuntaviivat -sivusto on luotu Päijät-Hämeen sivistys-/hyvinvointiviranhaltijoista koostuvan ohjausryhmän sekä seudullisen TVT-kehittämisryhmän toteuttamassa kehittämishankkeessa. Valtakunnalliset verkostot ja kuntien omat digiryhmät ovat myös toimineet yhteistyössä kokonaisuuden luomisessa.
- Sivusto selkiyttää seudullisia sivistyspalveluiden digitalisaatioon liittyviä tavoitteita ja sen avulla edistetään digitalisaation kokonaisvaltaista toteutumista opetuksessa.
- Sivusto ja sen materiaalit edistävät entistä parempaa oppimista ja antavat oppijoille sekä henkilöstölle tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä digitaalisen osaamisen polulla.
- Digitalisaation suuntaviivat tukee ja ohjaa lapsen digitaalisen opinpolun nivelvaiheissa tapahtuvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksesta lukioon saakka.

Sivistyspalveluiden yhteistyöverkosto
Toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen kuntien johtavista sivistys-/hyvinvointiviranhaltijoista koostuva ohjausryhmä, joka vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja jalkauttaa sen alaisuudessaan toimivalle seudulliselle kehittämisverkostolle.

Perusopetuksen seudullinen TVT-kehittämisryhmä
on sivistystoimenjohtajien ohjausryhmän alaisuudessa toimiva asiantuntijaryhmä, johon on valittu edustaja jokaisesta yhteistoimintakunnasta.
-Kuntien edustajat toimivat oman kunnan digiryhmien puheenjohtajina.
-Seutukehittäjillä on mahdollisuus saada osaamismerkki kehittämistyöstään.

Kunnan digiryhmä
on seudun tvt-kehittämisryhmän verkostoyhteistyössä toimiva asiantuntijaryhmä, johon on valittu edustajat kunnan sivistyspalveluiden digitalisaation ympärillä toimivista tahoista. Seudullisen tvt-kehittämisryhmän edustaja toimii oman kunnan digiryhmän puheenjohtajana tai aktiivisena vastuujäsenenä. Kehittämishankkeessa laadittiin kysymyspatteristo ja vastuumatriisipohja digiryhmätyön käynnistämisen ja edistämisen tueksi.

Seudullisen tutoropettajatoiminta mahdollistaa
- hyvien toimintamallien ja työtapojen levittämisen
- luontevan ja tiiviin vuorovaikutuksen ylläpitämisen
- osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja edistämisen
- yhteistoiminnan voimistamisen ja vakiinnuttamisen.

Tiekartta, tvt-vuosikello ja materiaalit
on luotu aihealueittain huomioimalla kuntien lähtötilanne ja seudullinen tavoitetila, sekä erityiset huomiot niihin liittyen. Seudullisen tiekartan tavoitteita peilataan kunnan sivistyspalveluiden toimintaa ohjaavien dokumenttien rinnalla (kuten kehittämissuunnitelma, tvt-ops ja lähtötilakartoitus).

Kehittämisyhteistyötä jatketaan hankkeen jälkeen seudullisesti ja kunnissa digitalisaation kokonaisvaltaisen edistämisen näkökulmasta, kuten TVT-oppimispolkujen, TVT-osaamisen arviointityökalujen, digitaalisenekosysteemin ja oppimistilanteissa tapahtuvan teknologian käytön osalta.
Liitteet
Digitalisaation suuntaviivat kanvaasi.pdf

Yhteyshenkilöt

Hanna-Maria Partanen
hanna-maria.partanen(ät)lahti.fi
projektikoordinaattori
Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen

Anjariitta Carlson
anjariitta.carlson(ät)lahti.fi
Kehittämispäällikkö
Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä Tulosta