11.10.2023
Ylöjärven kaupunki/ Hyvinvointipalvelut, Ylöjärvi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen rakenne

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vuoden 2023 alusta voimaan astuneessa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyi kunnilla (Kuntalaki (410/2015).

Palvelujärjestelmässä tapahtunut muutos edellyttää hyvinvointijohtamisen rakenteiden, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyörakenteiden ja yhteisten toimintapojen sopimista. Samaan aikaan on tarpeellista tarkastella kaupungin sisäisiä yhteistyökäytänteitä sekä kaupungin, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja seurannaksi.

Rakenteen tavoitteena on tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja koordinaatiota sekä yleisesti kuntaa toteuttaessaan velvoitteittaan (mm. Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 612/2021 6 §).
Ratkaisu
Luotiin uusi hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen johtamisen malli ja toimintamalli yhteistyön toteuttamiseksi.

1. Tunnistettiin rakennemuutoksen tarve saadun palautteen pohjalta.
2. Tarkasteltiin olemassa olevan rakenteen hyviä puolia ja kehittämiskohtia.
3. Selvitettiin lakisääteiset velvoitteet
4. Tutustuttiin muiden kuntien hyvinvointityön rakenteeseen sekä oman kunnan luottamushenkilöorganisaation ja yhteistyön rakenteisiin.
5. Luotiin esitys uudesta rakenteesta.
6. Kerättiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöryhmien palaute esityksestä.
7. Esiteltiin kaupunginjohtoryhmälle, joka hyväksyi esityksen 30.1.2023 kokouksessaan.
8. Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä vahvistettiin uusi rakenne.
9. Kutsuttiin laajasti eri toimijoita mukaan yhteistyöhön. Osastot nimesivät edustajiaan ja heillä oli mahdollisuus tutustua rakenteeseen.
10. Järjestettiin aloitustilaisuus yhteistyön käynnistämiseksi.
11. Yhteistyöryhmät aloittivat toimintansa.

Rakenteen uudistamisesta vastasi hyvinvointipäällikkö yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöryhmän kanssa.
Tulokset
Määriteltiin hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen johtamisen ja yhteistyön rakenteet, vastuut ja roolit.
Poikkihallinnollisia hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen yhteistyöryhmien toimintaa koordinoi hyte-työryhmä ja toimenpiteitä neljä yhteistyöryhmää. Hyvinvointikertomustyöstä ja sen koordinoinnista kaupunkistrategian mukaisesti koko kaupungin toimialojen ja sidosryhmien tasolla vastaa
kaupungin johtoryhmä. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen toimenpiteiden ja poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi kuuluu hyvinvointipäällikölle.

Rakenne tukee hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen toimenpiteitä pitkäjänteisesti ja antaa rakenteet hyvinvointikertomustyön toteuttamiselle poikkihallinnollisesti. Kehittämistyö jatkuu osana hyte-työtä.
Liitteet
Ylöjärvi hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen yhteistyörakenne 2023.pdf

Yhteyshenkilöt

Suvi Saarinen
suvi.saarinen(ät)ylojarvi.fi
Hyvinvointipäällikkö
Ylöjärven kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta