30.9.2021
Varkauden kaupunki, varahenkilöstö, Varkaus

Innostava, luotettava ja tekevä työyhteisö

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Varkauden kaupungin varahenkilöstö-tiimissä lähdimme yhdessä miettimään ja kehittämään toimintaamme. Korona-aikana kiertävän varahenkilöstön kohtaamiset ja isommat tapaamiset hoidettiin ohjeistusten mukaisesti hybridinä, etäpalavereina, etäyhteyksien kautta, pienemmillä ryhmillä ja kahdenkeskisinä kohtaamisina. Tiiviin ja yhtenäisen työporukan toiminnasta jäi uupumaan juuri ne kohtaamiset, joita pidettiin kokemusten mukaan kaikkein tärkeimpänä; nähdä ja tavata hektisessä, kiertävässä työssä kollegat ja esihenkilö yhdessä, paikan päällä.

Yhteisten keskustelujen ja toiminnan muutosten pohjalta tärkeimmiksi asioiksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi nostimme seuraavat kokonaisuudet:
1) hyvinvointi hybridityössä - > yhteydenpito erilaisin toiminnallisin ratkaisun, tavoitettavuus ja ajantasainen viestintä
2) sisäisen palvelutoiminnan kehittäminen - > varahenkilöstön - varahoitajien saatavuus vastaamaan eri yksiköiden ja toimipisteiden tarpeisiin 1-3 päivän poissaolojen sijaistamisessa
3) kiertävä työ - > itseohjautuvuus, positiivinen suhtautuminen erilaisiin työn tekemisen malleihin, työntekijöiden erilaisuuden huomioon ottaminen, vahvuudet ja oman työn kehittäminen
4) yhteinen ymmärrys ja tekemisen meininki - > veto- ja pitovoimaisuus
Ratkaisu
Alkuvaiheen kehittämistyössä oli mukana lähi- ja sairaanhoitajista – vakinaisista ja sijaisista koostuva työryhmä. Osallistuimme yhdessä esihenkilö mukaan lukien Kuntatyönantajien, Kuntatyö2030 kehittämistyöpajaan.

Työpajan jälkeen toisessa vaiheessa purimme omassa työyksikköpalaverissamme ensimmäisen kehittämistyöpajan tulokset ja laadimme jatkosuunnitelman omalle kehittämistyöllemme. Saimme myös kehittämistyöpajan vetäjiltä mahtavan infopaketin vinkkeineen työelämän kehittämisestä kunta-alalla sekä oman työpajamme tuotoksen omalle työyhteisölle jaettavaksi.

Sisäinen kehittämistyö jatkuu edelleen varahenkilöstössä. Jokaisessa yksikköpalaverissa käymme ajankohtaisia asioita läpi ja syksylle 2021 on suunniteltu yhteinen kehittämis- ja työhyvinvointipäivä varahenkilöstötyötä tekeville. Kehittäminen ei pääty tähän, vaan sitä jatketaan suunnitelmallisesti vuoden 2022 puolella.
Tulokset
1) hyvinvointi hybridityössä - > yhteydenpito erilaisin toiminnallisin ratkaisun, tavoitettavuus ja ajantasainen viestintä
= > Omassa työssään jokainen meistä vie eteenpäin hyvää ja ajantasaista tiedottamista, pidämme kiinni hyvistä toimintatavoista ja kehitämme niitä, mitkä kaipaavat ajantasaistamista. Osaamme käyttää luovia ratkaisuja jokapäiväisessä työssämme, mm. yhteydenpitoon varahenkilöstö käyttää sujuvasti erilaisia ratkaisuja. Jokaisella varahenkilöllä on työpuhelin, jossa on Teams-, WhatsApp- ja sähköpostisovellukset. Palavereihin on mahdollisuus osallistua joko etänä tai olemalla läsnä. Yhteyttä pidetään ja asioista tiedotetaan ketterästi eri kanavia käyttäen, päivittäin. Tiimipalavereita ja kehityskeskusteluja käydään säännöllisesti sekä aina tarpeen mukaan.

2) sisäisen palvelutoiminnan kehittäminen - > varahenkilöstön - varahoitajien saatavuus vastaamaan eri yksiköiden ja toimipisteiden tarpeisiin 1-3 päivän poissaolojen sijaistamisessa
= > Kiertävä työ antaa vahvuutta ja näkökulmaa laaja-alaisemmin toimintoihin, työssä on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen. Työssä poistumme välillä omalta mukavuusalueelta. Otamme rohkeasti uusia kiertoalueita mukaan omaan tehtäväkenttäämme. Varahenkilöt työskentelevät monissa toimipisteissä, kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen, akuuttihoidosta mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Kiitosta olemme saaneet järjestelyihin liittyvistä asioista, toiminnasta, joka näkyy hiljalleen varahoitajien saatavuuden parantumisena eri työpisteissä.

3) kiertävä työ - > itseohjautuvuus, positiivinen suhtautuminen erilaisiin työn tekemisen malleihin, työntekijöiden erilaisuuden huomioon ottaminen, vahvuudet ja oman työn kehittäminen
=> Työn vaihtuvuus koetaan vahvuutena ja mahdollisuutena kehittää omaa ammatillista osaamista. Itsenäisessä ja kiertävässä työssä paineensietokyky kehittyy ja luoviakin ratkaisuja osataan tehdä, yhteistyössä ja luottaen toimipisteiden vakituisiin työtovereihin. Jokainen varahenkilö tuo omaa osaamistaan työpisteisiin, mutta myös saa toimipisteistä omaan osaamiseen uutta. Pitkään varahenkilöstössä työskennelleet työntekijät ottavat uudet työntekijät heti mukaan kiertoalueillaan - tässä on hyvä meininki, kaveria ei jätetä, vaan hänet otetaan aktiivisesti perehdyttäen mukaan!

Ammatillisen osaamisen kehittämiseen kiertävän työn lisäksi on monia muitakin keinoja. Osaamistaan voi kartuttaa koulutuksella, palautteen ja vertaisoppimisen välityksellä, työyhteisöjen kehittämisprojekteissa sekä verkostoitumalla. Osaaminen on jokaisen organisaation, työyhteisön ja tiimin ”kivijalka”.

Yhteinen kehittäminen näkyy ilmapiirissä, työmotivaatiossa, kunnioittavassa ja arvostavassa kohtaamisessa, kollegoiden ja erilaisten työyhteisöjen työn arvostamisessa. Osataan miettiä, mikä meillä on hyvin ja mitä meidän pitää parantaa - yhdessä. Tehdessämme työtä ihmisten kanssa - ihminen ihmiselle - inhimillisyys on osa tätä työtä. Inhimillisiä asioita sattuu ja tapahtuu, kaikki ei mene aina kuin Strömsössä - tällöin käymme asiat läpi asioina, puhumme, puramme, annamme tukea, kuuntelemme ja kannustamme toisiamme.

4) yhteinen ymmärrys ja tekemisen meininki - > veto- ja pitovoimaisuus
= > Varkauden kaupungilla on yhteiskehittämisen myötä laadittu selkeä toimintamalli perehdyttämiseen henkilöstöhallinnon kanssa. Intro-perehdytysohjelma on laaja ja kattava, tärkeä työkalu uusien työntekijöiden vastaanottamis- ja perehdytystehtävässä. Hyvä, laadukas ja monipuolinen perehdytys antaa pohjan työn hallintaan sekä luo turvallisuutta toimintaan. Hyvässä perehdytyksessä ja perehdytysohjelmassa työntekijällä on mahdollista palata asioiden pariin myös itsenäisesti. Perehdytys on useamman kuukauden jatkumo sisältäen yhteiset tapaamiset työntekijöiden kanssa 2 viikon - muutaman kuukauden kuluttua, sekä aina tarpeen mukaan.

Meillä on tavoitteena osaava, ammattitaitoinen, vastuunottava ja vastuunkantava henkilöstö, joilla on ideoita, visioita, halua olla kehittämässä ja kehittää, markkinoida omaa ammattialaa nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstö tukee toisiaan, pitää yhteyttä toisiinsa ja kohtaamiset työkavereiden kanssa ovat positiivisia. Varahenkilöt kokevat voimavarana, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, mikä lisää työhyvinvointia. Autonominen ja ergonominen työvuorosuunnittelu on suuri etu.

Lisäksi työnantajana Varkauden kaupunki tarjoaa monia hyviä työhyvinvointia lisääviä toimintoja mm. yhteisölliseen tekemiseen tyhy-päiviä, liikkumista tukevia lentopallo- ja sählyvuoroja sekä työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön valinnaisiin toimintoihin käytettävä e-Passi.

Parasta kehittämisessä on oman työn näkyväksi tekeminen, siitä kertominen ja toisille suositteleminen!

Kehittämiskokonaisuudessa parhainta on lopputulos – olemme innostuneet kehittämisestä isolla K:lla - yhdessä tekemistä ja osallistumista kaivataan! Teemme työtä hyvällä sykkeellä ja yhteishengellä!

Kiitokset tulevat kaikista niistä työyksiköistä, joissa käymme antamassa apuamme!
Se on meidän perustehtävämme!

Yhteyshenkilöt

Kirsi Rintala
kirsi.rintala(ät)varkaus.fi
Varahenkilöstön esihenkilö
Varkauden kaupunki
Kirsi Rintala
kirsi.rintala(ät)varkaus.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta