9.10.2023
Kangasalan kaupunki/opetuspalvelut/hallinto, Kangasala

Koulunkäynninohjaajien kehittämisryhmän toiminta

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea ryhmästä tuli alun perin koulunkäynninohjaajilta itseltään. Hallinnossa ideasta innostuttiin heti ja lähdettiin kehittämään sitä. Nähtiin tarve kehittää koulunkäynninohjaajien vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta tässä henkilöstöryhmässä.

Ideoitiin kehittämisryhmä. Sen tehtävänä on suunnitella ja järjestää koulunkäynninohjaajien yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia sekä käsitellä ohjaajia koskevia yhteisiä ajankohtaisia asioita. Ryhmä toimii ohjaajien edustuksellisena ryhmänä ja tuo ohjaajien ääntä kuuluville heitä koskevia asioita käsiteltäessä.
Ratkaisu
Perustettiin koulunkäynninohjaajille oma kehittämisryhmä, johon kuuluu kuusi ohjaajien edustajaa eri kouluista. Heidät valitaan siten, että eri tyyppistä työtä tekevien ohjaajien edustus toteutuu. Ryhmän puheenjohtajana toimii opetuskoordinaattori ja sihteerinä iltapäivätoiminnan koordinaattori. Ryhmän jäsenyys kestää kaksi lukuvuotta ja puolet ohjaajajäsenistä vaihtuu lukuvuosittain.

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti 6-7 kertaa lukuvuodessa. Kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua ohjaajia edustavien ammattijärjestöjen edustajia esimerkiksi tilanteessa, kun ohjaajan tehtävänkuvaan tai työehtoihin liittyviä muutoksia ollaan suunnittelemassa ja toteuttamassa. Ryhmässä käsiteltyjä asioita viedään tiedoksi myös ohjaajien lähiesihenkilöille, joilla on oma ryhmä ja säännölliset kokoontumiset. Vastavuoroisesti esihenkilöiden palavereista viedään esimerkiksi asioita/linjauksia ohjaajien kehittämisryhmään. Ryhmät käyvät näin kaupungin tasolla keskinäistä keskustelua ja tiedonkulku ryhmien välillä toteutuu. Myös aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien sekä vastuuohjaajien palavereihin viedään tiedoksi ja käsiteltäväksi asioita ja vastaavasti toisin päin.

Koulunkäynninohjaajille on laadittu omat pelisäännöt, joita päivitetään vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin. Pelisäännöt käydään läpi aina elokuussa uusien työntekijöiden perehdyttämistilaisuudessa. Kehittämisryhmä osallistuu tarvittaessa päivitykseen.

Kehittämisryhmä käynnisti lukuvuonna 2022-2023 ohjaajien työtä esittelevän videon suunnittelun ja tekemisen. Sen tavoitteena on lisätä ohjaajien työn arvostusta ja tuoda ohjaajien työtä näkyväksi huoltajille, henkilökunnalle ja kuntalaisille. Videota voidaan hyödyntää myös rekrytoinneissa. Video on valmistumassa syksyllä 2023 ja tullaan julkaisemaan kaupungin verkkosivuilla.

Työryhmä on perustanut ns. Ohjaajat vapaalla -ryhmän, joka järjestää erilaista hyvinvointia edistävää virkistystoimintaa. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista ja toiminta on vapaa-ajalla omakustanteisesti tapahtuvaa. Ryhmä on järjestänyt mm. patikkaretkiä luontokohteisiin ja lautapeli-illan, osallistunut runoiltaan sekä vieraillut Arboretumissa.

Työryhmä järjestää ohjaajien pedacafe -tilaisuuksia kaksi kertaa lukuvuodessa eri kouluilla vuorotellen. Tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri kouluihin ja muihin ohjaajiin ja yhteiseen keskusteluun ajankohtaisista asioista. Ohjaajat koululla, jolla tilaisuus pidetään, saattavat myös järjestää ohjelmaa. Tarjoilut on hoidettu nyyttäri-periaatteella, mikä on osoittautunut erittäin onnistuneeksi järjestelyksi.

Ohjaajille järjestetään omia koulutustilaisuuksia, joihin voidaan yhdistää myös virkistysosuus. Koulutusten sisällöt suunnitellaan koulutustarpeiden mukaisesti ja ohjaajat voivat esittää omia toiveita. Opetuskoordinaattori järjestää myös etäyhteydellä ohjaajien kyselytunteja (2 lukukaudessa) ja infotilaisuuksia eri aiheista, esim. kesäkeskeytyksestä.

Erillistä rahoitusta ei ole itse ryhmän toimintaan tarvittu eikä se kokous- ym. tapaamisten tarjoiluja lukuun ottamatta ole aiheuttanut kustannuksia.
Tulokset
Kehittämisryhmä on avannut ohjaajille vaikutuskanavan hallintoon ja esihenkilöiden suuntaan koko kaupungin tasolla. Vastaavasti se on tarjonnut hallinnolle mahdollisuuden kuulla ohjaajien mielipiteitä ja hyödyntää heidän ideoitaan kehittämisessä.

Yhteistyö ja yhteisten hyvien käytänteiden jakaminen koulunkäynninohjaajien kesken on lisääntynyt. Heidän vaikutusmahdollisuutensa on lisääntynyt ja keskinäinen yhteenkuuluvuutensa edistynyt. Ohjaajien ammatti-identiteetti on kehittynyt. Tiedonkulku esihenkilöiden ja ohjaajien välillä on parantunut ja yhteinen ymmärrys lisääntynyt.

Erilaiset edellisessä kohdassa kuvatut toiminnot, joita kehittämisryhmän toimesta on järjestetty, ovat lisänneet myös ohjaajien osaamista ja hyvinvointia ja siten heijastuneet positiivisesti koulutyöhön ja välillisesti myös oppilaisiin.

Kehittämisryhmän toiminta jatkuu ja saa todennäköisesti uusia toimintamuotoja, sen näyttää tulevaisuus ja sen mukanaan tuomat kehittämistarpeet!

Yhteyshenkilöt

Marja Mattila
marja.mattila(ät)kangasala.fi
opetuskoordinaattori
Sivistyskeskus/opetus- ja koulutuspalvelut
Marjo Jäärni
marjo.jaarni(ät)kangasala.fi
iltapäivätoiminnan koordinaattori
Sivityskeskus/opetus- ja koulutuspalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta