14.10.2022
Siilinjärven kunta ja Varkauden kaupunki, Siilinjärvi

Kuntien välinen yhteistyö ja työterveysyhteistyön kehittäminen

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Siilinjärvellä toteutettiin Kevan työkykyjohtamisen 360-analyysi keväällä 2020, jonka tuloksissa vahvistui tunnistettu tarve kehittää työkykyjohtamista ja työterveysyhteistyötä. Varkauden kaupungilla oli arjessa todettu samat kehittämistarpeet. Kunnat päätyivät rakentamaan yhteistä hanketta työterveysyhteistyön kehittämiseksi. Molemmille kunnille työterveyshuollon palvelut tuottaa Järviseudun työterveys, jossa Siilinjärvi ja Varkaus ovat omistajakuntina.

Työnantajaorganisaatioina Siilinjärvi ja Varkaus ovat hyvin saman kokoisia samankaltaisella organisaatiorakenteella. Myös asukasluvultaan ne ovat saman kokoisia.

Hankkeen tavoitteet ovat:
1. Toimivampi, tiedolla johdettu työterveysyhteistyö: tuoreutettu yhteistyömalli, raportoinnin kehittäminen, yhteisen tiedon hyödyntäminen
2. Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden arviointi: arvioidaan työterveysyhteistyön tavoitteita, mittareita ja vaikuttavuuden arviointia
3. Uudet ennaltaehkäisevän työn muodot: matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin tukeminen
4. Työkykyjohtamisen käytännöt: työkyvyn tuen mallien päivittäminen, työkykyjohtamisen osaamisen lisääminen
Ratkaisu
Hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja jatkuu v. 2022 loppuun. Kehittämistyötä tehtiin erilaisilla kokoonpanoilla. Kaikkien ryhmien kanssa tarkasteltiin nykytilannetta ja pohdittiin konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden mukaisesti.

Ydinryhmässä on mukana kuntien työhyvinvointikoordinaattorit sekä KOHO:n asiantuntijat Tiina Kesti ja osan ajasta Petra Aaltonen. Ydinryhmässä suunniteltiin hankkeen rahoitus, tavoitteet, aikataulut ja sisältö.

Pilottiryhmässä oli ydinryhmän lisäksi molempien kuntien esihenkilöitä ja työsuojeluvaltuutettuja. Pilottiryhmässä keskusteltiin esihenkilöiden näkemyksistä organisaatioiden työkykyjohtamisen prosesseihin ja niiden toimivuuteen liittyen. Lisäksi pilottiryhmä arvioi esihenkilötyön näkökulmasta työterveysyhteistyön prosesseja ja työterveysyhteistyön toimivuutta. Ryhmä antoi kehittämisehdotuksia, jotka vietiin eteenpäin työterveyshuollon yhteistyöryhmään. Konkreettiset työkalut, tuotokset ja kokeilut jalkautuivat hyvinkin nopeasti työpaikkojen arkeen pilottiryhmän toimesta.

Työterveyshuollon yhteistyöryhmässä oli ydinryhmän lisäksi työterveyshuollon edustajia molempien kuntien toimipisteistä. Tällä kokoonpanolla pureuduimme pilottiryhmän esille nostamiin kehittämisehdotuksiin, työterveysyhteistyön käytäntöihin sekä työterveyshuollon omiin prosesseihin. Punaisena lankana oli koko ajan yhteistyön kehittäminen sekä toiminnan vaikuttavuuden parantaminen.

Hankkeen ohjausryhmänä toimi molempien kuntien johtoryhmät. Ohjausryhmälle järjestettiin kolme työpajaa, joissa johto paneutui muissa ryhmissä käsiteltyihin aihealueisiin sekä johdon rooliin työkykyjohtamisessa ja prosessien toimivuudessa.

Esihenkilöille järjestettiin koulutusta webinaareina ja sparrattiin heitä monella tavalla työkykyjohtamisen tärkeässä työssä. Työpajat ja webinaarit toteutettiin Teamsilla yhteisesti molempien kuntien esihenkilöille - näin tarjoutui myös oivallinen tilaisuus jakaa yhdessä kokemuksia ja verkostoitua. Kokemusten ja käytäntöjen jakaminen kuntien välillä koettiin varsin antoisaksi ja toimivaksi verkostoyhteistyömuodoksi.

Webinaareja järjestettiin seuraavista aiheista:
• Mielellään työssä
• Työkyvyn ”arkijohtaminen”: "Mitä väliä?" Miten esimiestyöllä voidaan vaikuttaa henkilöstön työkykyyn ja sairauspoissaoloihin
• Mielenterveyssyistä johtuvien poissaolojen ennaltaehkäisy ja työhön paluun tuki
• Hyvinvointia Horisontissa: Tuoreutetun varhaisen tuen mallin käyttö esihenkilöiden arjessa
• Positiivisen mielenterveyden edistäminen työpaikalla: kuinka sitä pystytään vahvistamaan ja kuinka pystytään ehkäisemään mielenterveyden häiriöistä johtuvia sairauspoissaoloja
• Uudista ja uudistu työhyvinvoinnista huolehtien – muutosjohtamisen työkaluja esihenkilöille
• Vahvistava työyhteisö – miten vahvistan tiimin voimavaroja ja huolehdin hyvinvoinnista muutospyörteissä
• Palaudu tai pala – eväitä omaan työhyvinvointiin esihenkilötyössä

Konkreettisina tuotoksina on syntynyt
• täysin uudistunut työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on nyt Työpaikan työterveyssuunnitelma
• päivitetyt työkyvyn tuen mallit: Siilinjärvellä Hyvinvointia horisontissa – oikea-aikaisen työkyvyn tuen malli. Varkauden Watti-malli jatkaa entisellä nimellään, mutta on käytännössä saman sisältöinen Siilinjärven mallin kanssa.
• päivitetty työterveysneuvottelun prosessi
• Mielen hyvinvoinnin tarjotin (linkittyy myös samaan aikaan toteutuneeseen Työterveyslaitoksen hankkeeseen)

Näiden lisäksi otettiin pilotoinnin kautta käyttöön Auntie matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin tukimuotona.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 50 000 €, josta Kevan työelämän kehittämisrahaa 25 000 €. Omavastuuosuus 25 000 € jakautuu puoliksi kuntien kesken.
Tulokset
Hankkeen aikana on havaittu, että työterveysyhteistyö on kaikin puolin tiivistynyt ja muuttunut avoimemmaksi. Kehittämisehdotuksia uskalletaan esittää enemmän puolin ja toisin. Tämä vaikuttaa merkittävästi erityisesti esihenkilöiden ja työterveyshuollon suoraan yhteistyöhön.

Työkyvyn tuen tuominen vieläkin enemmän ennakoivaan suuntaan on jo johtanut työkykyriskien varhaisempaan tunnistamiseen ja toimenpiteiden käynnistämiseen, ennen kuin työkykyongelma muuttuu hankalammin hoidettavaksi. Myös ennakoivien työterveysneuvotteluiden määrä on lisääntynyt.

Organisaatioiden sisäiset työkyvyn tuen prosessit ovat kehittyneet ja selkiytyneet. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös työterveysyhteistyön toimivuuteen. Työterveyshuollon prosessit ovat muuttuneet asiakaslähtöisemmiksi.

Mielen hyvinvoinnin tuen keinoja on otettu käyttöön. Erityisesti Auntiesta on saatu erinomaista palautetta ja se on koettu hyväksi matalan kynnyksen tukimuodoksi varhaisessa vaiheessa. Työterveyshuollon tukimuodot ovat laajentuneet psykiatrisen sairaanhoitajan palvelulla ja Siilinjärvelle saatava työterveyspsykologin resurssi on moninkertaistunut.

Kuntien välinen yhteistyö on myös saanut uusia ulottuvuuksia esihenkilöiden ja johtoryhmien välisen verkostoitumisen ja yhteistyön kautta. Kahden organisaation ja työterveyshuollon yhteinen kehittäminen tässä laajuudessa avasi myös aivan uudenlaista ja uuden tasoista yhteistyötä.
Liitteet
Tietty-kuva.pdf

Yhteyshenkilöt

Anne Lankinen
anne.lankinen(ät)siilinjarvi.fi
työhyvinvointisuunnittelija
Siilinjärven kunta
Nina Holopainen
nina.holopainen(ät)varkaus.fi
henkilöstöjohtaja
Varkauden kaupunki

Tiina Kesti
tiina.kesti(ät)kohoconsulting.fi
johtava työkykyasiantuntija
KOHO Consulting
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta