29.4.2021
Kuusamon kaupunki, keskushallinto, Kuusamo

Osallistamiskonsepti Raatit

Yhteistyössä: Kajaani, Taivalkoski, Kuusamo
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Osallistamisen tarina Suomessa alkaa nykyisessä muodossaan 90-luvulta. Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi toi mukanaan unionissa käytyä keskustelua osallisuuden lisäämisestä ratkaisuna edustuksellisten demokratioiden äänestysaktiivisuudessa havaittuun laskuun. Osallistaminen näkyy Suomessa vahvasti jo vuoden 1995 kuntalaissa.

Työssämme Osallisuuden ja asiakaspalvelun Digimuutos 3.0 -hankkeessa kolmelle pohjoiselle kunnalle, Kuusamo, Kajaani ja Taivalkoski selvitimme osallisuuden käsitteen nykyistä laajaa käyttöä kielessä ja sitä mistä osallistamisessa on ollut suomalaisessa keskustelussa kyse ja mistä nykyisen kuntalain osallisuuden lisäämiseen tähtäävät pykälät kumpuavat.

Vaikka osallisuus päätöksenteon näkökulmasta on aporista edustuksellisessa demokratiassa, jossa päätöksentekovalta kuuluu edustajille vaalien välityksellä, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vallitessa, tuottaa onnistunut osallistaminen osallisuuden kokemuksen yhteisiin asioihin liittyen. Esimerkiksi mielipiteiden ja havaintojen siirtoa voidaan osallistamisen avulla fasilitoida päätöksenteon valmisteluvaiheessa valmisteleville viranomaisille parhaassa tapauksessa niin, että osallistaminen parantaa valmistelua.

Tavoitteeksi Kuusamon raatit -konseptille asetettiin:

A) osallistamistoimien osallistujat kokevat aidosti päässeensä osallisiksi päätösten valmisteluun tai kunnan ajankohtaisten asioiden käsittelyyn keskustelemalla niistä ja

B) viestintää osallistumismahdollisuuksista havaitsevat ihmiset saavat osallisuuden mahdollisuuden kokemuksen myös aktiivisesti päättäessään, että eivät osallistu juuri tuohon keskusteluun. "On eri asia jättää aktiivisesti saapumatta virtuaaliseen keskustelutilaisuuteen ajankohtaisesta aiheesta, kuin jättää saapumatta sen tähden, että sellaisesta tilaisuudesta ei ole tietoakaan".
Ratkaisu
Edellytykset virtuaaliselle osallistamiselle ovat nyt olemassa. Digimuutoksen aikana ja koronan koulittua kuntalaisia etäyhteyksiin, sekä virtuaalitapaamisten tekniikan kypsyttyä, avautui mahdollisuus järjestää kunnille jo vanhastaan tuttuja osallistamistilaisuuksia virtuaalisesti.

Kuusamon raatien nimestä käytiin pitkät ja perusteelliset keskustelut, jotta toimijoille kunnassa syntyi selkeä käsitys siitä, mitä otsikolla tarkoitetaan; “raatit tarkoittavat, paikallisten kielellä, matalan kynnyksen puheen paikkaa kunnan asioista”.

Raatilla on paikallismurteessa kaksi konnotaatiota. Etymologisessa tarkastelussa näiden havaitaan yhtyvän sanan pohjoismaisen demokratian juurilla. Nykykäytössä sana viittaa ensiksikin vanhaan suomenkieleen, jota on säilynyt Kuusamon paikallismurteessa. Kuusamossa ja Koillismaalla raatti tarkoittaa puhekielessä syvällisempää pysähtymistä keskustelemaan. Tätä sanotaan raataamiseksi. Naapuriin voidaan lähteä raatille. Sanan toinen merkitys viittaa puheen paikkaan, kuten raatihuoneessa (ransk. parlement). Puheen paikan valtio-opillinen tarkastelu avaa ilmeisen näkökulman osallistamiskonseptin vaikuttavuuteen: raatilla diskurssin sanoja ja asioita järjestetään y h d e s s ä.

Kuusamon raatien puheenvuorot ovat ilmaisuja julkisessa kokoontumisessa. Päätösvallan on edelleen kuitenkin säilyttävä demokraattisesti valituilla edustajilla, ellei valtuusto itse esimerkiksi ohjaa varoja vaikkapa osallistavaan budjetointiin. Osallistava budjetointi olikin Kajaanissa järjestettyjen Kuusamon raatikonseptin pohjalta kehitettyjen tuuminkien asialistalla. Kajaanin Tuumingit toteutettiin yhdessä Kajaaniin Pore -hankkeen kanssa. Vuoden 2021 aikana Kuusamon raatit -konseptista kehitettiin tuuminkien avulla Oma Kajaani -toimintamalli.

Olemme pilotoineet raatit -konseptia Kuusamossa ja Kajaanissa myös hybriditilaisuutena, jossa osa osallistujista saapuu paikalle ja osa osallistuu virtuaalisesti. Hybriditilaisuudessa järjestelyjen määrä ja huomiotavat seikat kohoavat karkeasti arvioiden toiseen potenssiin.

Kuusamon raatien aiheesta riippuen raatit voivat toimia osin myös tiedottamisen apuvälineenä ajankohtaisista asioista. Toisaalta raatit voivat olla myös yhteisöllisyyden vahvistamisen väline pitkien etäisyyksien tai koronarajoitusten asettaessa hankaluuksia fyysisille tapaamisille. Juuri liikkumisen poistaminen kustannusyhtälöstä tuottaa kustannussäästöjä osallistujille.

Toisaalta kaikilla ei ole välineistöä tai osaamista. Tätä puutetta Kuusamon kaupunki on aktiivisesti helpottanut esimerkiksi kirjaston ja muiden kaupungin tiloissa olevien laitteiden käyttöön ohjaamalla ja käyttötukea antamalla Kuusamon aktiivisen digitukiverkoston avulla. Lisäksi myös ikäihmistyön kanssa kehitetään ratkaisuja virtuaalikyvykkyyksien lisäämiseksi, eikä nuorten digivalmiuksienkaan kehittämistä ole unohdettu, vaan kaupungin nuorisotyö sekä kasvatus- ja sivistystoimiala ovat mukana raatien valmistelussa.

Raateja pilotoinut hanke sai kaupungin johdolta tehtäväkseen koordinoida raatien kehittämistä vuoden 2021 aikana. Tänä aikana konseptin juurtuminen kaupungin normaaliksi toiminnaksi mahdollistuu.

Raatien järjestämisen vaatima työn määrä vaihtelee suuresti käsiteltävän asian ja käytettyjen fasilitointimenetelmien myötä. Perustoimintona kaupungin työntekijä voi avata avoimen virtuaalikokouksen, säätää sen julkiseksi ja avoimeksi tilaksi ja kutsua linkin avulla keskustelemaan, jolloin kustannusrakenne on minimaalinen. Sivumennen mainittakoon, että toimintamalli versoi variaation Kuusamon digitukiverkostolle, jolta esimerkiksi yhdistykset voivat nykyisin varata virtuaalisia kokoushuoneita omaan tarpeeseensa.

Suuremmissa raatitapahtumissa fasilitointivälineiden käyttöönotto helpottaa esimerkiksi kiivasta keskustelua herättävien aiheiden käsittelyä esimerkiksi äänestyksen avulla. Tällöin konfliktuaalinen keskustelu ohjataan ikään kuin uomiinsa ja tulos voidaan sanoittaa esimerkiksi, että “paikalla olleiden mielipide asian suhteen jakautui näin”, jolloin välitetään ymmärrys siitä, että tässä raatissa ei päätetty asiasta vaan äänestystulos kuvastaa kulloinkin paikalle saapuneiden mielipidettä asiasta.

Raatien vetäjänä toimii substanssiasiantuntija, jota voidaan nimittää myös pääfasilitaattoriksi. Apufasilitaattoria tarvitaan esimerkiksi puheenvuoropyyntöjen kirjaamiseen. Hybridiraatien järjestämisessä myös paikalliset järjestelyt vaativat huolellista resursointia. Karkeasti Kuusamon raatien järjestäminen tapahtuu 2-5 henkilön voimin, mutta keskeinen viestintäyhteistyö mukaan lukien voi tämä joukko kasvaa huomattavasti suuremmaksikin.

Raatin molempien tavoitteiden saavuttamiseksi onkin viestintä ensiarvoisen tärkeää. Koska läsnäolijoiden määrää ei tulosmittauksessa tule lukea merkittävämmäksi kuin raati-ilmoituksen eri kanavissa havainneiden ihmisten määrä, on raatien viestintään valjastettava päteviä resursseja. Esimerkiksi hyvät paikalliset valokuvat lisäävät aiheen kiinnostavuutta.

Jatkossa toimialoilta nostetaan esiin raatattavia aiheita ja niitä työstetään raatin väärteiksi hankkeen tuella. Henkilöstön kouluttaminen konseptin käyttöön osallistamisen työvälineenä on keskeistä. Konseptin käyttöä kulloiseenkin osallistamistarpeeseen on tulee opettaa myös itse konseptin elinvoiman ylläpitämiseksi. Aiheiden on oltava ajankohtaisia ja käsittelykulman on oltava kiinnostusta herättävä.
Tulokset
Kuusamon raatien vuoden 2021 tammikuusta maaliskuulle kestänyt pilotointivaihe on Kuusamossa ohi. Raatit ovat nyt Kuusamon kaupungin omaa toimintaa. Yhteensä raateja järjestettiin ja järjestetään vuoden 2021 aikana 15 kappaletta.

Säästöjen syntymisestä on vielä aikaista puhua, mutta raateille osallistuneet ovat palautteessaan maininneet eduksi kulkemiskustannusten poistumisen. Erityisen merkittävänä kulkemiskustannusten poistumisen suhteen voidaan pitää yhtä pilottiraadeistamme, joka aiheensa puolesta soveltui kaikkien kolmen hankekuntamme kohderyhmille. Järjestimme tässä tapauksessa kenties maailmanhistorian ensimmäisen kuntarajat ylittäneen paikallistilaisuuden, johon saapui virtuaalisesti yhteensä 53 osallistujaa kolmesta pohjoisesta kunnasta sekä ainakin pääkaupunkiseudulta.

Raatit -konsepti on otettu Kuusamon kaupungissa, mediassa ja myös ihmisten kommenttien perusteella kiinnostuneena vastaan. Myös kaupunginvaltuuston iltakoulu käsitteli aihetta.

Toistojen avulla raati-konsepti tulee tutuksi. Kuusamon kaupunki tekikin kevättalvella 2021 päätöksen siirtää konseptin alle myös kaupungissa vireillä olleen ‘Perheille paras’ -webinaarisarjan.

Kehitystyötä jatketaan matalalla kynnyksellä.

Yhteyshenkilöt

Jani Väisänen
jani.vaisanen(ät)kuusamo.fi
asiantuntija
Osallisuuden ja asiakaspalvelun digimuutos 3.0 -hanke / Kuusamon kaupunki
Kirsi Kangas
kirsi.kangas(ät)kuusamo.fi
Hallinto- ja talousjohtaja
Kuusamon kaupunki

Kirsi Kangas
kirsi.kangas(ät)kuusamo.fi
Hallinto- ja talousjohtaja
Kuusamon kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta