15.1.2016
Hollolan kunta / Peruspalvelukeskus Oiva. Hyvinvointipalvelut. Lapsiperhepalvelut. , Hollola

Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Peruspalvelukeskus Oiva on Päijät-Hämeessä Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen kuntien alueella toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Peruspalvelukeskus Oivan lastensuojeluyksikkö on ollut mukana LasSe-Lastensuojelutarpeen selvittämisen kehittäminen Väli-Suomessa 1.4.2013 - 31.10.2015-hankeessa. Hankkeen aikana yksikössä toteutettiin myös organisaatiouudistus, jossa lastensuojelutarpeen selvitykset keskitettiin yhteen tiimiin (Alkuarviointitiimi nyk. Palvelutarpeen arviointitiimi).

LasSe hankkeessa tiimi kehitti lastensuojelutarpeen selvitykseen liittyviä prosesseja, asiakkaan kohtaamista ja kuulemista sekä ammatillisten verkostojen yhteistyötä. Tiimi oli myös mukana kehittämässä ja vahvistamassa seudullista viranomaisyhteistyötä ja luomassa toimintamalleja arviointityöhön.

Tavoitteena oli aiempaa laajempi arviointiprosessi, joka sellaisenaan olisi lapsia ja perheitä vaikeassa elämäntilanteissa auttava ja tukeva internventio. Pitkän aikavälin tavoitteena on ollut lasten ja perheiden oikea-aikainen ja riittävän varhainen tuki, ongelmien ennalta estäminen ja lastensuojelun kustannusten aleneminen.
Ratkaisu
Väli-Suomen alueen LasSe-hanke käynnistyi 1.4.2013 Päijät-Hämeessä.
Päijät-Hämeen alueelle luotiin LasSe-hankkeen yhteydessä seudullinen viranomaisten toimintaohjeisto lapsen kaltoinkohteluepäilyjen selvittelyyn.

Peruspalvelukeskus Oivan lastensuojeluyksikön organisaatiouudistusta valmisteltiin henkilökuntaa vahvasti osallistaen syksyn 2013 aikana. Koko yksikköä koskevia kehittämispäiviä pidettiin tiiviisti sekä syksyn 2013 että kevään 2014 aikana.

Kehittämispäivillä laadittiin kuvaukset työskentelyprosesseista, joita myöhemmin arvioitiin, tarkennettiin ja päivitettiin. Päivillä keskityttiin erityisesti organisaatioiden, yksiköiden ja työyhteisöjen välisten siirtymien sujuvuuden ja toimivuuden varmistamisen keinoihin. Henkilökunta jakautui eri tiimeihin ja sen myötä työtehtäviin tuli muutoksia.

Huhtikuussa 2015 voimaan tulleiden sosiaalihuoltolain muutosten myötä Peruspalvelukeskus Oivassa toteutettiin lisää organisaatiomuutoksia, joiden myötä Alkuarviointitiimin nimeksi tuli Palvelutarpeen arviointitiimi.

Tiimin kokoonpanoa laajennettiin siten, että lastensuojelun työntekijöiden lisäksi mukaan tuli työntekijöitä aikuissosiaalityöstä, lapsiperheiden kotipalvelusta, ehkäisevästä perhetyöstä ja päihdehuollosta.

Asiakaspalautetta on kerätty suullisesti eri yhteyksissä. Yhtenäinen asiakaspalautekysely on toteutettu vuosittain lokakuussa.
Tulokset
Lasten kaltoinkohteluun liittyvä viranomaisyhteistyö on selkeytynyt ja jäsentynyt yhteisen toimintaohjeen laatimisen myötä.

Asiakkaan omat, asiakkaan läheisverkoston sekä viranomaisverkoston voimavarat on kartoitettu aiempaa laajemmin ja asiakas on pystytty ohjaamaan oikea-aikaisesti oikeiden ja tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin.

Tehokkaalla työskentelyllä palvelutarpeen arvioinnin aikana on saatu aikaan muutostyötä, joka on lisännyt asiakkaan omatoimisuutta ja tukenut asiakkaan itsenäistä toimintakykyä.

Kehittämistyö tehtiin aikana, jolloin perustyössä tapahtui erittäin suuri työmäärän lisääntyminen. Tästä huolimatta lakisääteisistä määräajoista pystyttiin pitämään kiinni.
Lastensuojelutarpeen selvityksestä on laadittu seudullisesti yhteinen esite.

Kehittämisteko on saanut Peruspalvelukeskus Oivan työyhteisöpalkinnon vuonna 2015.
Palkitut kehittämistoiminnat ovat olleet kunnan ja toimialan sekä strategian ja kehittämisen painopistealueiden suuntaisia.

Yhteyshenkilöt


hannele.mattila(ät)oivappk.fi


Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta