12.10.2023
Järvenpään kaupunki/ HR-palvelut, Järvenpää

Pakka sekaisin? Keskustelukortit työyhteisöille, jotka eivät vielä tiedä, miten lähteä kohti yhteisöohjautuvuutta

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Toteutimme 2019-2022 Kevan osarahoittaman Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen, jossa tutkimme, kokeilimme ja mallinsimme kuntasektorille soveltuvia itseohjautuvuuskäytäntöjä.

Huomasimme hankkeen aikana, ettei työyhteisöillä ja tiimeillä ollut yhteistä sanastoa eikä kieltä, jolla muuttuvaa johtajuutta ja uusia organisoitumisen tapoja voisi kuvata ja sanallistaa. Pohdimme myös, miten työyhteisöt saataisiin puhumaan aiheesta ilman ulkopuolista konsulttia tai ulkoa päin tulevaa muutosinterventiota. Aloimme pohtia, mikä auttaisi fasilitoimaan sujuvaa keskustelua yhteisöohjautuvuudesta - ilman fasilitaattoria.
Ratkaisu
Aloitimme ideoinnin yhteistyössä hankekumppanimme Perttu Salovaaran kanssa. Olimme konsultaatiotyössämme kuulleet Pertun kanssa useampaan otteeseen, että tiimit käyttivät tilanteestaan kuvausta "meillä on täällä vähän pakka sekaisin".

Lähdimme miettimään, mikä auttaisi tiimejä jäsentämään ja sanoittamaan tilannettaan sekä muutoksessa olevaa työelämää, joka on kuin liikkuva kuva. Ajattelimme, että yksinkertaiset keskustelukortit voisivat olla toimiva ratkaisu, jos ne vain olisivat helposti kaikkien ulottuvilla ja saavutettavissa. Jos ne voisi tulostaa ja taittaa vaikka kahvihuoneen pöydälle, niin se voisi ruokkia uudenlaista keskustelua matalalla kynnyksellä.

Tartuimme tuumasta toimeen. Meillä oli jo valmiina yhteisöohjautuvuuden viitekehys, joka pohjautui Monimuotoinen itseohjautuvuus -hankkeen keskeisiin oppeihin ja tuloksiin. Viitekehyksen avulla saimme muodostettua 18 keskusteluteemaa, josta työyhteisöjen ja tiimien olisi hyvä puhua, kun he haluavat puhua yhteisöohjautuvuudesta ja kehittää toimintaansa kohti vertaispohjaista toimintamallia.

Korttien toimintalogiikka on yksinkertainen. Kortin etupuolella kerrotaan aina yhdestä yhteisöohjautuvuuden osa-alueesta, ja kortin kääntöpuolella on aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja pohdittavaa tiimeille.

Ymmärsimme, että Järvenpäätä laajemman saavutettavuuden varmistamiseksi meidän täytyy löytää kumppani toteuttamaan korttien jakelu ja virtuaalinen toteutus. Otimme yhteyttä Kevaan, jonka digitaalisen oppimisen palvelujen tuoteomistaja Antti Salmi innostui ideastamme.

Suunnittelimme korttien sisällöt ja käyttölogiikan Perttu Salovaaran kanssa, ja Kevan osaajat suunnittelivat korttien ilmeen ja virtuaaliversion Oppimisympäristöön. Kortteja voi selata sähköisesti tai ladata tiedostona osoitteesta: (https://www.keva.fi/oppimisymparisto) oppimisalueelta "Toimiva työyhteisö."

Kortit ja niiden virtuaaliset versiot valmistuivat kesäkuussa 2023, ja ne on otettu käyttöön Kevan Oppimisympäristössä ja Järvenpään kaupungin sisäisen oppimisalustan kautta eri puolilla organisaatiota. Käytämme niitä esim. kehittämispäivissä ja sparrauksissa.

Kaikki pääsevät puhumaan korttien avulla teemoista, joille ei välttämättä muuten löytyisi sanoja. Olemme havainneet, että tuntematta yhteisöohjautuvuuden teoriataustaa tiimit ja työyhteisöt ovat lähteneet muitta mutkitta keskustelemaan ja tutkimaan vaihtoehtoja perinteiselle johtamiselle ja hierarkkiselle toimintakulttuurille.

Pakka sekaisin? -keskustelukortit tarjoavat mahdollisuuden keskustella vertaispohjaisista toimintamalleista ja yhdessä johtamisesta eli itse- ja yhteisöohjautuvuudesta. Yhteisöohjautuvuus on työelämän laatua ja tuloksellisuutta lisäävä vaihtoehto perinteiselle, esihenkilövetoiselle työn organisoinnille ja johtamiselle.

Muutos kohti yhteisöohjautuvuutta ei kuitenkaan onnistu ilman yhteistä keskustelua, havahtumista ja mielikuvien muutosta. Keskustelukortit auttavat konkretisoimaan, mistä yhteisöohjautuvuudessa on kysymys. Niitä voi hyödyntää tiimin kehittämispäivässä tai palaverissa ja käyttää myös parityöskentelyssä tai itsereflektion välineenä.

Korttipakan 6 teemaa ja 18 korttia tarjoavat mahdollisuuden ihmetellä ääneen yhteisiä asioita, joita ei voi muuttaa, jos ei niistä ensin puhuta. Ne avaavat keskustelua, joka vie kohti uudenlaisia yhteistyön järjestämisen tapoja, jaettua johtajuutta ja vertaispohjaista, parviälykästä toimintaa.
Tulokset
Tuote on jo valmis, mutta nyt haluamme saattaa sen koko suomalaisen kuntakentän tietoisuuteen. Osallistuminen Tekojen torille tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietoa ja tarjota maksuton ja helppokäyttöinen muutostyökalu työyhteisöjen ja tiimien käyttöön Kevan Oppimisympäristön kautta.

Kortit avaavat uudenlaista ajattelua ja herättävät keskustelua ilman, että ulkopuolisen tahon tarvitsee puuttua tai vaikuttaa keskusteluun. Tämä vapauttaa työyhteisöjen potentiaalia, rohkaisee muutokseen ja lisää ketteryyttä arjessa.

Haastammekin tuotettamme kokeilleita työyhteisöjä mukaan työelämän kehittämistalkoisiin ja kertomaan, miten he ovat soveltaneet sitä arjessaan. Erilaiset soveltamisideat ja käyttötapojen variaatiot luovat uudenlaista muutosmenetelmäosaamista kuntaorganisaatioihin, jota on hyvä jakaa ja levittää.

Siispä, tehdään yhteisöohjautuvuudesta osa työn tulevaisuutta ammattialasta, rooleista ja asemasta riippumatta. Hierarkkisen johtamiskulttuurin parasta ennen päiväys meni jo. Siksi juuri nyt on oikea hetki ottaa askel kohti uuden ajan johtajuutta, joka on itse asiassa meistä jokaisessa, kun sen vain huomaamme.

Virtuaaliset kääntökortit ovat saatavilla KEVA:n oppimisympäristön kautta "Toimiva työyhteisö" -oppimisalueella: https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/oppimisymparisto/
Linkit
https://vimeo.com/839443310/8dd1b48aa8?share=copy
Liitteet
Pakka sekaisin -keskustelukortit.pdf

Yhteyshenkilöt

Kati Toikka
kati.toikka(ät)jarvenpaa.fi
HR-kehittämispäällikkö
Järvenpään kaupunki
Perttu Salovaara
perttu.salovaara(ät)metanoia.fi
Organisaatiokonsultti
Metanoia Instituutti

Antti Salmi
antti.salmi(ät)keva.fi
Digitaalisen oppimisen palvelujen tuoteomistaja
KEVA
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta