18.11.2016
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Joensuu

Sairaalan turvallisuus paranee turvallisuuskierrolla

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Terveydenhuollon turvallisuus ei synny sattumalta. Pienet teot ja arjen oivallukset saattavat tuntua vähäpätöisiltä, mutta niistä turvallisuus juuri syntyy.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän turvallisuusasiantuntijat pohtivat keinoja turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Asiantuntijat halusivat kehittää keinon, joka on yksinkertainen ja helposti omaksuttava. Lisäksi sen tulisi tukea moniammatillista työtä. Tärkeänä pidettiin sitä, että turvallisuuden parantaminen on jokapäiväistä työtä, eikä vain asiantuntijoiden vetämiä kampanjoita.

Kehittämistyön tuloksena syntyi turvallisuuskierto. Turvallisuuskierto on työyksikön esimiehen vetämä tapahtuma, jossa osallistujat keskustelevat ja havainnoivat työympäristöään sovituista näkökulmista. Turvallisuuskiertoa vetävän esimiehen on oltava työyksikön turvallisuudesta vastaava. Sairaalassa tuo esimies on usein osaston ylilääkäri.

Turvallisuuskiertoa lähdettiin kehittämään, koska asiantuntijat havaitsivat turvallisuusasioiden "siiloutuneen". Ammattiryhmät tarkastelivat turvallisuutta jokainen omasta näkökulmastaan. Samoin eri alojen turvallisuusasiantuntijat. Turvallisuuskierron kehittämisellä pyrittiin luomaan toimintamalli, joka purkaa siiloja. Käytännössä tämä tarkoitti työyhteisön turvallisuusasioista keskustelemista yli ammattirajojen.
Ratkaisu
Turvallisuuskierron kehittäminen alkoi muiden sairaaloiden toimintamalleihin tutustumalla. Kokemusten ja vertailujen jälkeen asiantuntijat laativat ensimmäisen version omasta toimintamallista. Mallia kokeiltiin muutamassa työyksikössä. Esimiesten, työntekijöiden ja potilaiden palautteen avulla mallia korjattiin. Korjattu malli sai nimekseen turvallisuuskierto.

Pilottivaiheen testauksen jälkeen turvallisuuskiertoa kokeiltiin laajemmin. Toisen vaiheen kokeiluun osallistui yli 400 työntekijää 58 työyksikössä. Työyksiköiden kanssa turvallisuuskierron kokeiluun osallistui myös kuntayhtymän ylin johto ja turvallisuusasiantuntijat. Kokeilua havainnointiin ja osallistujat vastasit kokemuksia kartoittaneeseen kyselyyn. Kokeilun tulosten avulla turvallisuuskiertoa kehitettiin edelleen paremmaksi.

Kehittämistyön tuloksena syntyi turvallisuuskierron toimintamalli, joka otettiin säännölliseen käyttöön keväällä 2016. Työyksiköt toteuttavat turvallisuuskierron kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kuntayhtymän johto antaa jokaisella kerralla kierroille oman teeman, joka ohjaa keskusteluja ja havainnointia. Kierrot pidetään lyhyinä ja kulloiseenkin teemaan sidottuina, jotta kiertoihin käytettävä aika ei aiheuta kenellekään osallistujalle kohtuutonta voimain ponnistusta.

Turvallisuuskierron kehittäminen ei aiheuttanut suuria kustannuksia. Turvallisuusasiantuntijat kehittivät toimintamallia omana työnään. Turvallisuuskierto ei vaadi esimerkiksi ICT-investointeja, toimiva sähköpostiohjelma riittää.
Tulokset
Turvallisuuskierto tuotti lukuisia hyötyjä. Turvallisuuskierto tarjoaa hyvän välineen turvallisuustyöhön. Turvallisuuskierto on moniammatillinen, aktivoiva ja osallistava menetelmä, joka auttaa työyksiköitä kehittämään itsenäisesti omaa työtään.

Toimintamalli antaa osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa omaan ja potilaiden turvallisuuteen. Turvallisuuskierrolla osallistujat pystyvät yhdessä havainnoimaan ja arvioimaan toimintaympäristönsä turvallisuutta. Kierto antaa osallistujille mahdollisuuden tarkastella työtä uusista näkökulmista. Kierto tuo esille konkreettisella tavalla olosuhteet, joissa työtä tehdään. Turvallisuuskiertoa käyttävät työyksiköt ovat kokeneet kierron lisänneen turvallisuutta.

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä jatkaa turvallisuuskierron käyttöä turvallisuuden parantamisessa.

Lisätietoa turvallisuuskierrosta löytyy opinnäytetyöstä, jossa on kuvattu koko kehittämistyö ja sen tulokset: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016052710422

Yhteyshenkilöt

Mikko Simonen
mikko.simonen(ät)siunsote.fi
työsuojelupäällikkö
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta