13.6.2017
Järvenpään kaupunki, Järvenpää

SenioriOsaaja.fi -valmennusmalli

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2017 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Kotona asumisen tuki kehittämishankkeella ”SenioriOsaaja.fi – teknologisten laitteiden ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille”.

Palvelujen sähköistyminen tuo monelle seniori-ikäiselle käyttäjälle haasteen palvelujen saavuttamiseen. Riskinä on, että erityisesti eläkeikäiset ja vähemmän tietoteknologiaa käyttäneet jäävät tulevaisuudessa yhä enenemissä määrin vaikuttamisen ja palvelujen saatavuuden ulkopuolelle, jolloin itsenäisyys, omatoimisuus ja toimintakykyisyys saattavat vaarantua.

SenioriOsaaja.fi-toimintamalli edistää ja vahvistaa ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten itsenäistä elämään, omatoimisuutta, osallisuutta sekä toimintakykyisyyttä.

Mahdollistamalla näiden kuntalaisten sähköisten valmiuksien kehittymisen parannamme heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä ehkäisemme syrjäytymistä. Lisäksi heidän kykynsä käyttää esim. sähköisiä palveluja sekä hakea itselleen palveluja edistää alueen yritysten ja palvelutuottajien toimintaa, sillä asiakkaat ovat saavutettavissa sähköisten väylien kautta ajantasaisemmin ja laajemmin.
Ratkaisu
Järvenpään kaupungin ikääntyneiden palvelut tarttui tähän haasteeseen käynnistämällä kaupungin eri toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa yli vuoden mittaisen Senioriosaaja.fi valmennus- ja opastuskokonaisuuden. Syksyllä 2016 yhteistyökumppaneita haettiin sekä kaupungin oman toiminnan piiristä, että yritysmaailmasta ja järjestökentästä. Ideointitapaamisessa mukana olivat kaupungin terveyden edistämisen avainalue, Enter ry, Suomen kotiasennukset Oy sekä Järvenpään eläkeläisneuvosto. Toiminnan käynnistyttyä mukaan tulivat Järvenpään Opisto, Laurea sekä Järvenpään kirjasto.

Toiminnan tavoitteena on rohkaista seniori-ikäisiä kaupunkilaisia tutustumaan tietotekniikkaan ja nettiin sekä rohkaista ja tukea uuden kokeilemiseen.

Kokonaisuus lähtee liikkeelle perusteista, laitteista ja turvallisuudesta, jonka jälkeen se kattaa systemaattisesti aihetta syventäen sähköiseen asiointiin, palveluihin, netin käyttöön ja sosiaaliseen mediaan liittyviä teemoja.

Senioriosaaja.fi–vuosi koostuu yhteensä 12 oppimista syventävästi etenevästä eri teemasta marraskuusta 2016 joulukuuhun 2017 saakka. Jokaiselle kuukaudelle laadittu teema sisältää kaikille avoimia tilaisuuksia, luentoja, teemapäiviä ja tempauksia. Luentotilaisuuksissa avataan teemaa, jonka jälkeen on mahdollista osallistua teeman mukaiseen pienryhmätoimintaan tai saada henkilökohtaista opetusta ja neuvontaa. Luentotilaisuuksia vahvistamassa on siis konkreettista apua opastuksen, opintopiirien ja neuvonnan kautta.

Kuukausittaiset teemat valittiin suunnittelun aikana pohjautuen ikääntyneiden omiin toiveisiin sekä Vanhustyön keskusliiton SenioriSurf-toimintamalliin. Teemat liittyvät kuntalaisen motivointiin teknologian ja älylaitteiden käytössä, laitevalinnan tukeminen, erilaisten mobiililaitteiden hyöty arjessa ja palveluissa, tietoturva, erilaisten teknologisten laitteiden ja ratkaisujen antama tuki arkeen, palvelujen ja asioinnin mahdollisuudet sekä yhteydenpito, vaikuttaminen ja osallisuus teknologisten ratkaisujen kautta. Teemat ovat suunniteltu niin, että ne etenevät loogisesti aiheesta toiseen ja syventävät asteittain osaamista ja oppimista.
Tulokset
Tällä hetkellä toimintaan on osallistunut reilusti yli 100 eri henkilöä ja malli on osoittautunut erittäin kiinnostavaksi ja tärkeäksi. Palautetta toiminnasta kerätään ensimmäisen kerran syksyllä 2017, mutta saadun suullisen palautteen pohjalta toimintaa tullaan ehdottomasti jatkamaan myös vuoden 2017 jälkeen yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden, järjestöjen ja yritystoiminnan kanssa.

Toiminnasta hyötyvät erityisesti kuntalaiset, sillä se edistää ja vahvistaa heidän valmiuksiaan ja itsenäisyyttään toimia sähköistyvässä palveluverkostossa ja yhteiskunnassa. He pystyvät toiminaan itsenäisesti ja osallistumaan kaupungin toimintaan sekä vaikuttamaan heitä kiinnostaviin asioihin oman mielenkiinnon mukaan. He voivat sähköisten palvelujen hallinnan ja osaamisen kautta tuoda uusia tukimuotoja muiden kuntalaisten käyttöön, toimia esim. vapaaehtoistyössä laaja-alaisemmin ja osallistua aktiiveina erilaiseen toimintaan.

Taloudelliset hyödyt konkretisoituvat mm. niin, että yhä enenemissä määrin palveluja voidaan sähköistää ja perinteisiä palvelun hakemiskanavia voidaan vähentää ja tehostaa. Lisäksi kuntalaisen omatoimisuuden vahvistuessa, hän kykenee hoitamaan asioitaan ennen ongelmien kasautumista tai vaikeutumista, sillä hän kykenee hakeutumaan palvelujen piiriin oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaisesti.

Myös osallisuuden mahdollistaminen sähköisten välineiden kautta tukee yksinäisyyden vähenemistä ja sosiaalisen verkoston vahvistumista, jolla on terveyttä ja hyvinvointia edistävä merkitys. Se vaikuttaa palvelutarpeen kasvuun ja omalta osaltaan mahdollistaa asiakkaan selviytymisen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Toimintamalli on suunnattu erityisesti seniori-ikäisille, mutta mukana eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa on ollut myös muun ikäisiä kuntalaisia. Toiminta siis kohdentuu nimestään huolimatta myös muille kuntalaisille heidän oman mielenkiintonsa ja tarpeensa mukaan.

Yhteyshenkilöt

Tuula Alkula
tuula.alkula(ät)jarvenpaa.fi


Johanna Sinkkonen
johanna.sinkkonen(ät)jarvenpaa.fi
koti- ja erityisasumisen johtaja
Järvenpään kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta