16.5.2016
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, henkilöstöosasto, Helsinki

Uravalmennus tukena muutoksessa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Kuntasektori on isojen haasteiden edessä. Muutosten vaikutukset myös henkilöstöön ovat suuret ja moni työntekijä joutuu tilanteeseen, jossa oma työ loppuu tai muuttuu tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä. Helsingin kaupunki ei irtisano henkilöstöään muutostilanteessa, vaan tarjoaa uraohjausta uuden työn löytämiseksi.

Organisaatiomuutoksista ja toimintojen tehostamisesta johtuen kaupungin työpaikat vähenevät jatkuvasti, joten uutta työtä vailla olevan henkilöstön uudelleensijoittaminen on vaikeutunut. Työtä vaille jäävä henkilöstö tarvitsee tukea muutokseen ja uudenlaisia taitoja uuden suunnan löytymiseen omalla työuralla. Oman aktiivisuuden ja työnhaun taitojen merkitys on korostunut.

Uravalmennuksen osaamistavoitteet linkittyvät urataitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Urataitoja voidaan tarkastella pyramidina, jossa itsetuntemus ja työelämän tietopohja muodostavat pyramidin pohjan ja perustan; valintojen ja päätöksenteon taidot pyramidin keskiön; ja urasuunnittelun toiminnanohjauksen metataidot pyramidin laen.

Uravalmennuksen sisällöt rakentuvat näiden kolmen teeman ympärille. Osallistujia kannustetaan aktiiviseen itsereflektioon, oman tilanteen pohdintaan ja vaihtoehtojen kartoitukseen. Ohjaajat toimivat ryhmän prosessin vetäjinä. Vertaisryhmää hyödynnetään kannustamalla osallistujia keskinäiseen dialogiin ja verkostoitumiseen. Valmennukseen kuuluu myös yksilöohjausta ja seurantatapaaminen.

Näistä taustoista ja tarpeista lähtien Helsingin kaupungilla kehitettiin uravalmennuskokonaisuus henkilöstöryhmille, jotka tarvitsevat tukea muutoksessa. Ryhmämuotoisena toteutettavan uravalmennuksen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa henkilöstön työmarkkinakelpoisuutta ja työhyvinvointia muutostilanteessa. Tavoitteena on myös hallita varhaisen eläköitymisen riskiä – muutos työssä ei saa muuttua työkykyongelmaksi. Uravalmennus tukee näin osaltaan henkilöstön osaamisen ja työkyvyn johtamista organisaation muutostilanteessa.
Ratkaisu
Uravalmennuksen suunnittelusta vastasi viiden työntekijän työryhmä, johon kuului henkilöstöosaston asiantuntijoita. Kehittäjillä oli monipuolista osaamista mm. esimiestyöstä, rekrytoinnista ja uraohjauksesta. Keväällä 2016 uravalmennus järjestettiin pilottina noin 100:lle etuuskäsittely- ja toimistotyötä tekevälle työntekijälle, joiden työ siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta. Tähän pilottiryhmään osallistujilta kerättiin palautetta uravalmennuksen jatkokehittämiseksi.

Tulokset
Pilotista saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella uravalmennustoiminta on osallistujille mielekästä ja tarpeellista muutostilanteessa. Arvostus työnantajaa kohtaan lisääntyi: osallistujat kokivat, että työnantaja välittää henkilöstöstään ja kantaa vastuunsa muutostilanteessa. Tavoitteena on, että uravalmennusta tarjotaan jatkossa kaupungin henkilöstölle omaa työtä koskevissa toiminnallisissa ja terveydellisissä muutostilanteissa. Tavoitteena on myös kehittää uravalmennuksen verkkototeutus, työkirja ja ohjaajan opas.

Yhteyshenkilöt

Ulla Kangas
ulla.kangas(ät)hel.fi
Erityissuunnittelija
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, henkilöstöosasto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta
Kehittämiseen ovat osallistuneet
Johto/esihenkilöt
ja henkilöstö

Toimialat

Teemat