29.9.2021
Vantaan kaupunki, Vantaa

Varhaiskasvatuksen johtaminen uudistuu

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Varhaiskasvatukseen on suuntautunut viime vuosina paljon positiivisia yhteiskunnallisen normiohjauksen muutoksia, jotka vaativat myös johtajuuden muutosta. Samanaikaisesti digitalisaatio tuo mukanaan uudenlaisia järjestelmiä ja työprosesseja sekä henkilöstön, asiakkuuksien, talouden että tukipalvelujen johtamisessa ja yhteistyössä. Päiväkodinjohtajat ovat kokeneet, että työpaineet kasvavat ja työ on muuttunut entistä sirpaleiseksi. Päätettiin asettaa Vantaan varhaiskasvatuksen strategiseksi tavoitteeksi vuodelle 2021 johtamisen uudistuminen.

Palvelualueen tavoite: Varhaiskasvatuksen johtaminen uudistuu.
Mittari: Toimintayksiköiden johtamispilotit on arvioitu ja raportoitu.
Tavoitetaso: Kahden päiväkodinjohtajan mallin pilotointi ja arviointi toteutettu. Rinnakkais-johtamisen ja vahvistetun parijohtajuuden malleista on tehty vaikutusten arviointi ja arvioinnin perusteella on luotu päiväkodin johtamisen toimintamallit konsepteina.

Kahden päiväkodinjohtajan malli on ollut pari vuotta käytössä vantaalaisessa suuressa, 256 paikkaisessa päiväkodissa, johon lisäksi kuuluu yksi kahden ryhmän päiväkoti. Nyt mallia haluttiin soveltaa ja kehittää hajallaan sijoittuvien päiväkotien johtamisessa. Tässä prosessissa painotetaan osallistavaa yhteisohjautuvaa kehittämistä.
Ratkaisu
Varhaiskasvatuksen johtoryhmä päätti 21.1.2021 käynnistää työ projektisuunnitelman mukaan. Projektisuunnitelman mukaan päiväkodinjohtajan tehtävän uudistamiseen järjestettiin kolme työpajaa, johon kutsuttiin kaikki asiasta kiinnostuneet päiväkodinjohtajat mukaan. Mukaan lähti 31 vantaalaista päiväkodinjohtajaa. Työpajoissa pohdittiin minkälaisena halutaan nähdä päiväkodinjohtajan työ vuonna 2025, minkälainen nykytilanne on ja miten työtä voisi organisoida uudella tavalla.

Päädyttiin esittämään varhaiskasvatuksen johtoryhmälle ns. rinnakkaisjohtamisen mallia, jossa kaksi päiväkodinjohtajaa johtaa yhdessä suurempaa toimintayksikköä, johon kuuluu useampi päiväkoti/ryhmäperhepäiväkoti. Esityksen mukaan työtehtävät jaetaan johtajien kesken niin, että toinen vastaa pedagogiikan ja asiakkuuksien johtamisesta ja toinen henkilöstön ja talouden johtamisesta. He vastaavat yhdessä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen lapsen kasvua ja kehitystä ja oppimista tukevan toimintakulttuurin rakentamisesta ja he myös sijaistavat toinen toisiaan.

Rinnakkaisjohtamisen mallilla tavoitellaan sitä, että
- suuremman johtamiskokonaisuuden työtehtävät ovat hallinnassa ja niitä on jaoteltu selkeiksi työkokonaisuuksiksi,
- johtamisen laatu paranee, kun on mahdollisuus keskittyä tiettyihin työtehtäviin syvällisemmin,
- hyödynnetään vahvuudet ja osaaminen
- päiväkodinjohtajien työhyvinvointi lisääntyy
- toimintayksikön johtamisen vetovoimaisuus lisääntyy.
- pedagogiikan, henkilöstön, asiakkuuksien ja talouden johtamisen laatu paranee yhteisen ja jaetun johtajuuden kautta

Varhaiskasvatuksen johtoryhmä päätti 5.5.2021 esityksen pohjalta, että rinnakkaisjohtamisen mallia voidaan ottaa käyttöön toimintayksiköissä, joissa on vähintään 294 laskennallista paikkaa (toimipisteiden henkilöstökapasiteetti x 7 paikkaa). Mallin käyttöönottoa ja kehittämistä tuetaan toimintavuonna 2021–2022 ulkopuolisen valmentajan tuella. Malliin siirtyvät 1.8.2021 kuusi (6) työparia. Lisäksi johtoryhmä päätti, että varhaiskasvatuksen johtoryhmä käsittelee rinnakkaisjohtamisen mallin henkilöstökyselyn tuloksia joulukuussa 2021 ja mallin loppuarvio käsitellään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä 5/2022.

Kehittämistyö toteutettiin omin voimin, lukuun ottamatta kasvatustieteen maisterin harjoittelijan työpanosta.
Tulokset
Kehittämisteko näkyy lyhyen kokemuksen jälkeen päiväkodin johtajien kohonneena työhyvinvoinitina ja innostuksena, minkä vaikutukset heijastuvat suoraan työyhteisön hyvinvontiin ja sitä kautta työn tuloksellisuuteen. Osaan rinnakkaisjohtamisen tehtäviin rekrytoitiin keväällä 2021 uusia päiväkodinjohtajia. Tehtävät herätti paljon kiinnostusta ja voidaan todeta, että työn vetovoimaisuus lisääntyi uuden työnkuvan myötä.

Rinnakkain johtdettujen toimintayksiköiden henkilökunnalle laaditaan marraskuussa 2021 arviointikysely ja kyselyn tulosten pohjalta malli kehitetään edelleen. Työpareina toimiville päiväkodinjohtajille järjestetään vertaisryhmätapaamisia ja coachingvalmennusta tukemaan työssä onnistumista.

Kehittämisteko vaikuttaa päiväkodinjohtajien määrään, koska pienempiä yksiköitä on voitu yhdistää suuremmaksi johtamiskokonaisuudeksi. Elokuussa 2021 päiväkodinjohtajia oli kuusi vähemmän kuin keväällä 2021. Osa päiväkodinjohtaja resursseista käytettiin kuitenkin varhaiskasvatuksen keskitetyn palveluohjauksen käynnistämiseen, mutta voidaan todeta, että malli tuotti säästöjä.

Välillisiä säästöjä syntyy kohenneen työhyvinnvoinnin ja mahdollisten sairauspoissaolojen vähenemisen kautta sekä päiväkodinjohtajien että henkilöstön osalta. Laadukas johtaminen vaikuttaa lasten saaman varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatuun ja kuntalaisten palvelukokemukseen.

Yhteyshenkilöt

Lena Karlsson
lena.karlsson(ät)vantaa.fi
Varhaiskaasvatuspäällikkö
Vantaan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta