30.9.2021
Vantaan kaupunki/Opiskeluhuollon yksikkö, Vantaa

Varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologipalvelujen tuella toimivampaa arkea

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Lakisääteistä opiskeluhuoltoa toteutetaan esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella. Vantaalla haluttiin tarjota kuraattori- ja psykologipalvelua myös alle esiopetusikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Palvelun tavoitteeksi asetettiin mahdollisimman varhaisen tuen tarjoaminen luontevana osana lapsen arkea.

Kolme kuraattori-psykologityöparia aloitti työskentelyn Vantaan varhaiskasvatuksessa elokuussa 2019. Päiväkodit valikoituivat alueiden erityisten tarpeiden mukaan. Palvelu toimii tällä hetkellä neljällä alueella, kun hankkeeseen palkattiin yksi kuraattori lisää maaliskuussa 2021. Palvelun piiriin kuuluu 29 päiväkotia, joissa on yhteensä noin 2000 lasta. Varhaiskasvatuksen kuraattorit ja psykologit tarjoavat matalan kynnyksen tukea vanhemmuuteen ja jalkautuvat päiväkoteihin henkilökunnan ja lasten tueksi.
Ratkaisu
Kuraattori- ja psykologipalvelu on uutta toimintaa Vantaan varhaiskasvatuksessa. Asiakastyön lisäksi tehtävään on alusta alkaen kuulunut toimintamallin kehittäminen ja palvelun tunnettavuuden lisääminen markkinoimalla sitä vanhemmille, päiväkotien henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.

Palvelua ja toimintamallia on kehitetty opiskeluhuollon yksikön sisällä, yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja alueiden toimijoiden kanssa, yhteiskehittämispäivässä muiden kuntien kanssa sekä opiskelijayhteistyössä. Palvelusta on valmistunut kaksi opinnäytetyötä.
Kuraattorien ja psykologien sijoittuminen osaksi opiskeluhuollon yksikköä on mahdollistanut muun muassa vahvan ammatillisen tuen ja selkeät rakenteet esimerkiksi työhyvinvoinnin tueksi.

Kuraattorit ja psykologit toimivat tiiviissä yhteistyössä päiväkotien henkilökunnan kanssa, mutta vanhemmat voivat halutessaan olla myös suoraan yhdessä kuraattoriin ja/tai psykologiin. Perheiden kanssa työskenneltäessä toimintaan kuuluu mm. vanhemmuuden tukeminen ohjaus- ja tukitapaamisilla, erilaisiin neuvotteluihin osallistuminen, vanhempaintilaisuudet, palveluohjaus ja verkostotyöskentely.
Päiväkodissa kuraattorit ja psykologit ovat tarvittaessa mukana varhaiskasvatuskeskusteluissa ja neuvotteluissa, havainnoivat ryhmiä ja konsultoivat henkilökuntaa. Kuraattorit tukevat esim. kaveruus- ja tunnetaitojen opettelua mm. lapsiryhmien ohjaamisen kautta.

Kuraattorien rahoitus tulee Vantaan Myönteisen erityiskohtelun hankerahoituksesta (tällä hetkellä vuoden 2022 loppuun asti). Psykologit vakinaistettiin syksyllä 2020 ja kustannuksista vastaa Vantaan kaupunki.
Tulokset
Kuraattorien ja psykologien matalan kynnyksen palvelu on saatu hyvin jalkautettua lasten ja perheiden arkeen. Tukea on pystytty tarjoamaan varhaisessa vaiheessa, mikä on osaltaan ehkäissyt ongelmien kasvamista ja kasaantumista.

Nopeasti saatavilla oleva palvelu ilman lähetekäytänteitä ja jonoja on tarjonnut uudenlaisen tavan tukea perheitä. Palvelu on ollut helposti saavutettavissa ja päiväkotiympäristössä toimiessa on tavoitettu myös perheitä, jotka eivät muuten olisi hakeneet apua. Eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien perheiden osuus palvelun asiakkaista on suuri.

Marja-Leena Vierimaan tekemän Pro gradu -tutkielman johtopäätöksissä todetaan, että vaikuttaa siltä, että varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologipalvelut on onnistunut erinomaisesti tuottamalla asiakkaille positiivisia palvelukokemuksia. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palvelun toteuttamiseen, ja perheille saatuun tukeen. Vierimaa toteaa myös, että palvelulle on olemassa selkeä tarve. (Vierimaa 2020; 55, 59.)

Kuraattorit ja psykologit ovat saaneet vanhemmilta hyvää palautetta myös omien palautekyselyiden kautta. Palautteiden mukaan suurin osa vanhemmista kokee kuraattorien ja/tai psykologien antaman tuen hyvin hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Vanhemmat ovat kokeneet saaneensa tukea mm. vanhemmuuteensa: ”Te autatte minua paljon hoitamaan asioita lapsen kanssa, annoitte minulle takaisin luottamuksen.”

Vanhemmuuden tuen lisäksi vanhemmat ovat saaneet tukea palveluohjauksen kautta, sekä perheiden ja lasten tilanteisiin on tullut positiivista muutosta kuraattorin ja psykologin työskentelyn kautta. (Vierimaa 2020, 19). ”Aiemmin en tiennyt, mitä tehdä, jotta lapset voivat paremmin. Olen saanut tietoa miten toimia ja olen voinut hyödyntää näitä tietoja lasten kanssa.”

Kuraattori- ja psykologipalvelu on saanut kiitosta vanhemmilta myös siitä, että työntekijät ovat niin helposti tavoitettavissa. (Vierimaa 2020, 50).

Kuraattorin ja psykologin työparityömalli tarjoaa vahvan moniammatillisen tuen asiakastyön lisäksi myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Kesällä 2021 tehdyn kyselyn perusteella 89 % kyselyyn vastanneista päiväkodin työntekijöistä koki palvelun hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä. Henkilökunta on kokenut saavansa apua ja tukea mm. vanhempien kanssa työskentelyyn. ”Tukea ja vahvistusta omille havainnoille ja huolenaiheille sekä niiden kanssa etenemiseen. Apua on myös saanut hyvin vanhempien kanssa keskusteluun tai vanhemmuuteen liittyvien haasteiden käsittelyyn.”

Kuraattori- ja psykologipalveluilla tukea on pystytty tarjoamaan varhaisessa vaiheessa, mikä on osaltaan ehkäissyt lasten ja perheiden ongelmien kasvamista ja kasaantumista. Tällainen ennaltaehkäisevä ja oikea-aikainen tuki säästää kustannuksia, kun mahdollisia korjaavia toimia ei tarvita. Kuraattori- ja psykologipalveluiden kehittämistä jatketaan kuraattorien osalta hankkeen loppumiseen (vuoden 2022 loppu) saakka. Vahvana toiveena on, että varhaiskasvatuksen kuraattoripalvelu saataisiin pysyväksi toiminnaksi Vantaan kaupungille.

Lähde: Vierimaa, M-L, 2020. Asiakkaiden kokemuksia varhaiskasvatuksen kuraattoreiden ja psykologien palvelusta. Pilottihanke Vantaan kaupungilla.
Linkit
http://bit.ly/mektarina2
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGUyM2I2ZWUtZGJkMi00NDUwLThlZmQtYjUwZDE0NzY3NGQ1IiwidCI6ImY1OTJjYjVmLWI4YmMtNDFiOS05MDFmLTlhOTlhYjg0YWZhNiIsImMiOjh9
Liitteet

Yhteyshenkilöt

Katariina Lappalainen
katariina.lappalainen(ät)vantaa.fi
Opiskeluhuollon esimies
Kasvatus ja oppiminen/Opiskeluhuollon yksikkö

Merja Titus
merja.titus(ät)vantaa.fi
varhaiskasvatuksen kuraattori
Kasvatus ja oppiminen/opiskeluhuollon yksikkö
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta