9.4.2024
Siilinjärven kunta/ ympäristöterveyspalvelut, Siilinjärvi

Vertaistuen kehittäminen ympäristöterveydenhuollossa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Eläinlääkintähuollossa kohdataan paljon ihania ja hellyttäviä asiakkaita, mutta työllä on myös oma varjopuolensa silloin, kun asiakkaan eli eläinten asiat eivät ole niin hyvin. Työssä joudutaan kohtaamaan paljon epävarmuutta ja kuolemaa. Moni kuolemantapauksista tapahtuu eläinlääkärin käsien kautta - vaikkakin teon takana on aina hyvä tarkoitus, jättää se silti jälkensä yhtenä psykososiaalisena kuormitustekijänä.

Praktikkoeläinlääkärit ovat myös monesti poliisin ja pelastuslaitoksen apuna vakavissa eläinonnettomuuksissa, kuten navettapaloissa tai eläinkuljetusautojen liikenneonnettomuuksissa.

Valvontaeläinlääkärit kohtaavat hyvinkin rankkoja tilanteita, joissa isokin joukko eläimiä saattaa menehtyä ja myös heidän oma turvallisuutensa saattaa olla uhattuna valvontakäynneillä. Myös ympäristöterveystarkastajat joutuvat tilanteisiin, joissa yhteistyö ei aina ole kovin hedelmällistä ja joudutaan henkisesti haastaviin tilanteisiin.

Eläinlääkärin työ on hyvin kuormittavaa monestakin syystä: kunnan praktikkoeläinlääkärit eivät kuulu työaikalain piiriin ja heillä on pitkiä päivystysjaksoja. Kunnan on tarjottava eläinlääkäripalvelut ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Työ sisältää paljon yksintyöskentelyä etenkin päivystysaikana.

Ympäristöterveyspalveluissa on tähänkin asti puhuttu paljon asioista työyhteisön kesken ja rankimmissa tilanteissa purkuapua on pyydetty työterveyshuollosta. Ajan mittaan on kuitenkin virinnyt ajatus ja tarve vertaispurun kehittämiseen, jotta asioita pystytään paremmin purkamaan työyhteisön kesken.

Eläinlääkärit eivät perinteisesti ole mukana vastaavien tukitoimien piirissä, kuten poliisi ja pelastuslaitos, vaikka he joutuvat samoihin tai saman tyyppisiin tilanteisiin. Tilanteita, joita eläinlääkärit joutuvat kohtaamaan, on vaikea muiden ammattiryhmien edes kuvitella, joten vertaispurku tuntuu siinä mielessä melkeinpä parhaalta vaihtoehdolta ja toisaalta se on heti saavutettavissa oleva purkukeino.

Siilinjärven kunnan kuntastrategiassa mielen hyvinvointi on yhtenä keskeisenä tavoitteena niin työntekijöiden kuin kuntalaistenkin osalta. Siilinjärvellä on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota mielen hyvinvointiin ja saimme Hyvän mielen työpaikka-merkin 2023.
Ratkaisu
Lähdettiin kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja vertaispurun ja oman toiminnan kehittämiseksi. Tässä hetkessä yhteistyökumppaniksi valikoitui Mieliteko -hanke. Mieliteko 2.0 -hankeen työ- ja mielenhyvinvoinnin valmennus käynnistettiin helmikuussa 2024.

Valmennus toteutetaan ryhmissä ja matka kohti mielen hyvinvoinnin muutosta ja uusia oivalluksia on jokaisen kohdalla henkilökohtainen. Valmennuksen ytimessä on kolmivaiheinen prosessi: ymmärryksen herättäminen – ajatuksen muutos – toiminnan muutos.

Valmennuksen tavoitteena on edistää mielen hyvinvointia ja työssä jaksamista, itseymmärryksen ja -tuntemuksen vahvistamisen kautta sekä tarjota konkreettisia työkaluja oman mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Toisin sanoen, valmennuksen kautta pyritään ymmärtämään omia tunnereaktioita paremmin ja löytämään keinoja niiden käsittelyyn myös itsenäisesti. Ryhmässä harjoitellaan tilanteiden herättämien tunteiden käsittelyä ja vertaispurkua.

Valmennukseen sisältyi alkutapaaminen koko henkilöstölle, kolme välitapaamista pienemmissä ryhmissä (kolme eri ryhmää; valvontaeläinlääkärit + Siilinjärven vastaanoton henkilöstö, muiden vastaanottojen henkilöstö ja ympäristöterveystarkastajat), välitehtäviä sekä koko henkilöstön yhteinen lopputapaaminen.

Ryhmissä pohdittiin keskeisempiä tarpeita jatkotapaamisten sisällölle. Ryhmät laativat itse ohjelmarungon ja sovittiin välitapaamisten aikataulut. Viimeinen tapaaminen on taas koko henkilöstölle yhteinen.

Valmennuksen aikana harjoiteltiin omien tunteiden tunnistamista sekä niiden purkamista (kehollisia keinoja, parasympaattisen hermoston rauhoittamista) sekä ryhmän sisäistä vuorovaikutusta. Samalla ympäristöterveyspalveluissa parannettiin aiempia toimintamalleja haastavien tilanteiden käsittelyyn, rakennetaan oma sisäinen vertaispurun toimintamalli sekä päivitettiin toimintaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteita varten.

Kehittämistyössä on ollut mukana koko ympäristöterveyspalveluiden henkilöstö yhdessä Mieliteko -hankkeen asiantuntijoiden / valmentajien kanssa. Hankkeen kautta tuleva valmennus on kunnalle maksutonta.
Tulokset
Tavoitteena on, että jatkossa(kaan) kukaan ei jää vaikeiden tunteiden kanssa yksin ja että tunteet uskallettaisiin tuoda työyhteisössä esille. Vastapuolella eli työkavereilla on osaamista ottaa vastaan toisen tunteita ja kokemuksia. Jatkossa osataan paremmin myös tunnistaa jatkotoimenpiteiden tarve ja ohjata oikean tuen piiriin.

Vertaistuki on erityisen tärkeä tukimuoto työuran alussa oleville työntekijöille. Myös kokeneemmat työntekijät voivat purkaa vanhoja tapahtumia, joita he eivät ole päässeet käsittelemään aiemmin kunnolla.

Valmennuksen aikana tulee päivitettyä toimintamallit vastaamaan tämän hetken tarpeita. Valmennuksen kautta työyhteisön oma työkyvyn tuki paranee merkittävästi, työhyvinvointi paranee, psykososiaaliset kuormitustekijät pysyvät paremmin hallussa ja sitä kautta mahdolliset sairauspoissaolotkin voivat vähentyä.

Kehittämistyötä jatketaan edelleen ja toimintamalleja päivitetään aina tarpeen mukaan. Mahdollisesti muutaman henkilön kouluttaminen pidempään defusing-koulutuksen / lähipurkukoulutuksen kautta.

Yhteyshenkilöt

Kaisa Hartikainen
kaisa.hartikainen(ät)siilinjarvi.fi
ympäristöterveysjohtaja
Siilinjärven kunta
Joni Pulliainen
joni.pulliainen(ät)siilinjarvi.fi
vastaava eläinlääkäri
Siilinjärven kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta