9.9.2022
Ylöjärven kaupunki, kehittämishankkeet, Ylöjärvi

Ikäihmisten psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen etäpalveluna

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Vanhuspalvelulaki (980/2012) sekä Sosiaali -ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29) korostavat kotiin vietäviä palveluja, joilla voidaan tukea iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen lisää elämänlaatua, vähentää kaatumisriskiä ja vahvistaa kykyä selviytyä päivittäisistä askareista. Riippumatta iästä ja toimintakyvystä ihmisellä täytyy olla mahdollisuus elää hyvää ja omanlaistaan elämää omassa ympäristössään.

Käynnissä olevien Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman hankkeiden yhtenä toimenpiteenä on hyvinvointia tukevien palvelujen vieminen tiiviimmäksi osaksi ikääntyneiden asiakkaiden arkea. Toinen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta mm. teknologisia ratkaisuja hyödyntäen.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen on ennen kaikkea konkreettisia tekoja ja koskettaa kaikkia ikäryhmiä sekä jokaisen sote-ammattilaisen työtä. Tämän vuoksi toimintamallissa haluttiin kuvata mahdollisimman konkreettisia keinoja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tavoitteena on, että toimintakykyä ja hyvinvointia tukevat palvelut ovat kiinteä osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja sekä saavutettavissa teknologia ratkaisuja apuna käyttäen.
Ratkaisu
Palvelukokonaisuuden on koonnut Ylöjärven kaupungin monialainen kehittäjätiimi, johon kuului työntekijöitä ikäihmisten palveluista, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista sekä järjestöjä. Kehittäjätiimi on osa Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman kehittämistyötä. Palvelukokonaisuus koottiin yhteiskehittäen ja kahdessa eri kokeilujaksossa. Toimintaa koordinoi hankekoordinaattori yhteistyössä kehittäjätiimin kanssa.

Kehittäjätiimissä koottiin yhteen tietoa hyvinvointia tukevista palveluista ja käytänteistä sekä toteutettiin kaksi erillistä kokeilujaksoa yksilö- ja ryhmätoiminnan osalta. Lisäksi kehittämistä ohjasi kokemustietoa, jota kerättiin osana kokeilujaksoja.

Palvelukokonaisuus sisältää sekä yksilö-, että ryhmäkäyntejä, joita tarjotaan ikääntyneille
palvelusuunnitelman mukaisesti. Etäpalvelut toteutetaan sovittuna aikana ja käyntejä tekevät tutut
työntekijät esimerkiksi kotihoidosta. Tyypillinen yksilökäynti sisältää keskustelua, ohjausta ja neuvontaa.

Ryhmäkäynnit toteutetaan erillisen ohjelman mukaisesti ja pääpaino on laaja-alaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Ryhmätoimintaa tarjoavat lähitorin työntekijät yhteistyössä sote-kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa. Ohjelma sisältää jumppaa, keskusteluhetkiä, muistelutuokiota, kirjaesittelyjä sekä taidetta- ja kulttuuria yhdistäviä toiminnallisia tuokioita.

Toimintaa toteutetaan osana perustehtävää ja ainoastaan koordinaatioon osoitettiin erillistä resurssia. Lisäkustannuksia palvelukokonaisuudesta aiheutti laitehankinnat.
Tulokset
Syntyi monialainen palvelukokonaisuus ja monistettavissa oleva toimintamalli erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tueksi, joka sisältää sekä yksilö-, että ryhmäkäyntejä.

Etäpalvelulla pystytään monipuolistamaan kotiin annettavia palveluja ja tarjoamaan hyvinvointia tukevia ryhmä- ja virkistystoimintoja myös niille, joiden liikkuminen kodin ulkopuolella on vaikeutunut. Lisäksi palvelukokonaisuus nivoo yhteen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Kehittämistyötä jatketaan jalkauttamalla palvelukokonaisuus osaksi lähitorien ja kotihoidon arkea sekä laajentamalla sisältöä.

Linkit
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/ikaihmisten-psyykkisen-ja-sosiaalisen-toimintakyvyn-tukeminen-etahoivapalveluna
Liitteet

Yhteyshenkilöt

Suvi Saarinen
suvi.saarinen(ät)ylojarvi.fi
Hankekoordinaattori
Ylöjärven kaupunki, kehittämishankkeet
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta