22.2.2017
Tornion kaupungin perusopetus sekä Tornion nuorisotoimi, Tornio

Koulunuorisotyö

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Idea koulunuorisotyön kehittämiselle ja laajentamiselle syntyi siitä, kun Torniossa todettiin, että koulu ei yksin pysty vastaamaan nuorten kysymyksiin ja haasteisiin. Lisäksi nuorisotyöllä on pyritty tuomaan kouluihin uutta osaamista ja menetelmiä, joista olisi hyötyä koulutyöskentelyssä. Kaupungin nuorisotyö halusi myös parantaa palvelujensa tavoitettavuutta niille nuorille, jotka eivät esimerkiksi kunnan laajuudesta johtuvien etäisyyksien vuoksi pääse nuorisotiloille.

Tavoitteena on, että eri ammattilaisten tuki toisilleen helpottaa ongelmien ennaltaehkäisyä ja ratkaisua. Lisäksi koulunuorisotyön kehittämisen tavoitteena on ollut asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä ennaltaehkäisy ja se, että nuori saa tukea silloin, kun hän sitä tarvitsee. Kehittämistyö kuuluu osaksi Perheille parasta – työniloa työntekijöille kehittämishanketta (ESR-rahoitus), joka toteutetaan Lapin yliopiston ja Tornion kaupungin yhteistyönä.
Ratkaisu
Ajatusta koulun ja nuorisotyön yhteistyön tiivistämisestä alettiin jäsentää esimies- ja johtotasolla Perheille parasta – työniloa työntekijöille -hankkeen työpajoissa keväällä 2016. Vuoden 2016 aikana Putaan yläkoululla jo toteutettua koulunuorisotyötä päätettiin laajentaa myös Raumon yläkoululle ja samalla kehittää koulunuorisotyötä kouluyhteisöön tiiviimmin kuuluvaksi toimintakäytänteeksi. Toiminnan käynnistyminen on tarkoittanut koulun rehtoreilta koulunuorisotyön idean jalkauttamista osaksi koulun jo olemassa olevia käytäntöjä. Kehittämistyö on konkreettisesti näkynyt molemmilla kouluilla niin, että nuorisotyöntekijä on ollut läsnä koulun arjessa muutamana päivänä viikossa. Lisäksi kouluilla on omat, erilliset tilat nuorten ja nuorisotyöntekijän yhdessäoloa varten.

Kehittämisen sisältöinä ovat olleet nuorisotyön saatavuus ja saavutettavuus sekä niin nuorten omien voimavarojen kuin riskitekijöidenkin tunnistaminen ja kannustaminen rohkeuteen ottaa mieltä painavat asiat puheeksi. Tavoitteena on ollut nuorten yleisen hyvinvoinnin ja ryhmäytymisen edistäminen, sosiaalisten taitojen hiominen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy, yhteisöllisyyden lisääminen, kouluympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden edistäminen sekä nuorten oman osallisuuden aktivoiminen. Konkreettisina keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat olleet erilaiset ryhmäyttämistoimet ja pienryhmätoiminta, vertaisiin tutustumiseen ja harrastustoimintaan ohjaaminen, yksilölliset keskustelut nuorisotyöntekijän ja nuoren välillä sekä nuorten perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa tehtävä yhteistyön lisääminen.

Tornion kaupungin koulunuorisotyöhön osallistuvien työntekijöiden (koulu ja nuorisotoimi) näkökulmasta on kehitetty moniammatillista työskentelyä, jota on tuettu muun muassa koulunuorisotyön kehittäjätiimin säännöllisellä työskentelyllä. Moniammatillisessa työskentelyssä on kehitetty koulunuorisotyön yhteisiä käytäntöjä, tunnistettu työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja kehitetty työhyvinvoinnin johtamista. Kehittämistoimien tavoitteena on ollut koulun ja nuorisotyön ammattilaisten tiiviimpi yhteistyö nuorten kohtaamisessa koulun arjessa ja samalla eri alojen ammattilaisten välisen tuen antamisen ja saamisen lisääminen.
Tulokset
Koulunuorisotyö jatkuu ja siitä tullaan järjestämään keskustelutilaisuuksia molempien koulujen koulunuorisotyöhön liittyville henkilöille (mm. nuorisotyöntekijät, opettajat, rehtorit, terveydenhoitajat ja kuraattorit). Avoimen keskustelun kautta saadaan tuotua esille mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä siitä, miten koulunuorisotyö on näkynyt päivittäisessä työssä, millaisia ajatuksia koulunuorisotyöstä ylipäätään on ja miten sitä voitaisiin edelleen kehittää.

Koulunuorisotyön kehittämiskokeilua viedään eteenpäin ajatuksella siitä, että nuorisotyö ja opetustyö voisivat hyötyä toisistaan. Lisäksi koulujen nuorille tehdään koulunuorisotyöstä kokemuskysely keväällä 2017. Näiden tulosten perusteella voidaan edelleen kehittää toimintaa ja päättää toiminnan jatkuvuudesta

Yhteyshenkilöt

Katri Kuusela
katri.kuusela(ät)ulapland.fi
koulutuspäällikkö
Lapin yliopisto
Katri Kuusela
katri.kuusela(ät)ulapland.fi
koulutuspäällikkö
Lapin yliopisto

Jaana Sahi
jaana.sahi(ät)tornio.fi
projektikoordinaattori
Tornion kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta