19.9.2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Mikkeli

Kuntalaisten hyvinvoinnin tukena -monitoimijakeskus Omatori

Yhteistyössä: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Pertunmaa, Mikkeli
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kuntalaiset ja verkostoyhteistyötahot antoivat palautetta, että eivät löydä palveluita, palvelut olivat hajallaan eri puolella kuntaa, puhelinnumeroita useita ja yhteystiedot hankalasti löydettävissä. Lisäksi nähtiin tarve ennakoivan palvelutoiminnan kehittämiseen ja voimavarat yhdistävään toimintaan, koska Etelä-Savo on Suomen ikääntyvintä aluetta. SOTE-asiakkaiden määrä kasvaa vuosittain ja näkyi korkeana kustannusten kasvuna. Näistä lähtökohdista asetettiin tavoitteeksi parempi palvelujen saavutettavuus, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelurakenteen keventäminen ja selkeyttäminen sekä kustannustenkasvun hillintä.

Perustettu monitoimijakeskus Omatori torin laitaan, helposti saavutettavaan paikkaan. Saman katon alla on julkisen sektorin, yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä yritysten palveluja. Omatorin palvelukokonaisuus koostuu erityisesti ennaltaehkäisevistä, hyvinvointia edistävistä ja kotona asumista tukevista palveluista ja toiminnasta. Omatori palvelee ikääntyviä, vammaisia henkilöitä ja kaikenikäisiä omaishoitoperheitä, sekä laajasti muita alueella asuvia.
Toiminnan keskiössä on kynnyksetön ohjaus ja neuvonta.
•Omatorin 5-vuotisstrategia laadittiin verkostoyhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa, jonka avulla varmistetaan monitoimijakeskuksen ja -verkoston toiminnan jatkuvuus.
•Otettu käyttöön Omatorin digitaalisia ratkaisuja, esim. Hektori, näyttelytila hyvinvointiteknologian laitteilla, jossa pääsee tutustumaan ja kokeilemaan eri kotona asumista tukevia hyvinvointiteknologian laitteita. Etägeriatrin vastaanotto ja etähoivapalvelupiste sijaitsee Omatorilla.
•Otettu käyttöön palveluohjauksen verkkokoulutus, jolla varmistetaan palveluohjaajien osaaminen
. Saavutettavuuden parantamiseksi rakennettiin omatorin nettisivut, käytössä on yksi palvelunumero ja luotiin yhteneväinen visuaalinen ilme esitteille ja videoklipeille. HUOLI-ohjelmamalli on levinnyt laajasti ympäri Suomea, ja tämä edesauttaa löytämään apua tarvitsevat ja yksinäiset kuntalaiset sekä on kehittänyt etsivää vanhustyötä merkittävästi eteenpäin.

Omatorin strategia lähtee arvolupauksesta ”Omatorilla olet tärkeä” sekä arvoista Osallisuus, Monitoimijuus ja Arjen tuki / Arvostus. Visio ja missio jalkautuvat viiteen strategian painopistealueeseen (arvon luominen, asiakaslähtöiset ja toimivat prosessit, innovatiivisuus, hyvinvoivat toimijat ja houkutteleva organisaatio, talous- ja tuloksellisuus). Painopisteiden alle on luotu seurattavat mittarit.

Omatorin toiminnasta löytyy www.omatorille.fi tietoa lisää.
Ratkaisu
Omais- ja perhehoidon osaamiskeskuksen suunnittelu aloitettiin osana OSSI-kärkihanketta vuoden 2017 alussa ja OSSI-keskus avasi ovensa syyskuussa 2017, jonka jälkeen syntyi ajatus keskuksen laajentamisesta. Monitoimijakeskus Omatorin suunnittelutyöt aloitettiin lokakuussa 2017 ja tilojen rakentaminen alkoi tammikuussa 2018. Omatorin tilat valmistuivat toukokuun alussa ja Essoten toimijat muuttivat sinne toukokuun aikana, muut toimijat muuttivat sinne kesä-heinäkuun aikana 2018. Toiminta käynnistyi kuitenkin jo kesäkuun alusta 2018. Virallisia avajaisia vietettiin 12.9.2018 ja kuntalaisia kävi 840 päivän aikana tutustumassa toimintaan.
Kaikkiaan pilottiprojekti kesti n. vuoden.
•Pilotin toteutus tapahtui tiiviissä yhteistyössä kaikkien mukaan tulevien toimijoiden kanssa ja Essoten johdon vahvalla tuella.
•Projektin keskeiset vaiheet ovat seuraavat:
Toimijaverkostoa kehitetty ennen monitoimijakeskuksen sitoutumista: toimijat tuntevat jo paremmin toisiaan ja yhteisiä toimintamalleja on jo luotu esim. omaishoitoon.
Päätös keskittää palveluja saman katon alle ja johdon sitoutuminen ennakoivan palvelun kehittämiseen mahdollisti uuden toimintakonseptin syntymisen.
Monitoimijayhteistyö ja kumppanuus: yhteistyökumppaneiden haku (kartoitus verkostosta ja avoin tilaisuus), aiesopimukset kumppaneiden kanssa. Tilat täyttyivät nopeasti julkisen, yksityisten, vapaaehtoisten ja järjestöjen sekä seurakunnan toimijoista.
Tilat: Tilojen etsiminen ja remontointi toimintaan sopivaksi. Tilojen suunnittelu yhteistyössä toimijoiden kanssa. (entinen anttilan tavaratalo)
Valmennus: Nordic Healtcare Group (NHG) kanssa yhteistyössä järjestettiin viisi eri valmennusta toimijoille, joissa luotiin yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat neuvonnasta ja asiakasohjauksesta.
Strategia ja johtaminen: Valmennuksesta yhteisesti sovittujen asioiden pohjalta luotiin NHG:n avustamana strategia ja monitoimijakeskuksen johtamismalli.
Toiminta: Sisältää ohjausta ja neuvontaa, palveluja, vapaaehtoistyötä ja avointa toimintaa/tapahtumia. Omatorilla toimii jaetun johtajuuden malli, joka toteutuu ohjausryhmän muodossa. Ohjausryhmä koostuu kunkin toimijan edustajista/edustajasta. Ohjausryhmä vastaa strategisesta johtamisesta ja yhteisen toiminnan ohjauksesta. Ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri valitaan ohjausryhmän jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. Samalla ohjausryhmän kokoonpanoa tarkistetaan. Ohjausryhmään kukin toimija on valinnut edustajan, jolla on päätäntävaltaa ja/tai ovat konkreettisesti tuottamassa Omatorilla palvelua oman organisaationsa edustajana.
Jokaisella toimijalla on oma johtamismalli, ja esimiehet määräytyvät kunkin oman organisaation mukaan.
Toriryhmät edustavat palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuteen voi liittyä monta eri toimijaa ja yksi toimija voi olla edustettuna useammassa eri toriryhmässä riippuen siitä, mitä palveluja se tuottaa tai järjestää.
Kehittäjäryhmät vastaavat tarvittaessa strategian läpileikkaavista teemoista, kuten esimerkiksi asiakasosallisuudesta, tai muista vakituisemmista tai väliaikaisista kehittämisprojekteista.
Omatorin toimintaa seurataan strategiaan kirjattujen mittarien avulla. Mittareilla mitataan esimerkiksi asiakasmääriä, asiakastyytyväisyyttä, asiakasosallisuutta, ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuutta, monitoimijuuden sujuvuutta ja hyötyä asiakkaille sekä henkilöstön tyytyväisyyttä.
Kullekin mittarille määritellään seurannan aikataulu ja vastuutaho. Ohjausryhmä valvoo kokonaisuutta.
Omatori julkaisee vuosittain toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden suunnitelman.

Viestintä ja yhteiset työvälineet: mm. viestinnällinen ilme, verkkosivut, intra, tilavarauskalenterit.

Kehittämisidean "äiti" on TtM ja YTM , hankkeen projektipäällikkö Jaana Koinsaari ja koko OSSI-hankkeen hanketiimi. Essoten johto oli sitoutunut kehittämiseen erinomaisesti. Samoin luottamustaho antoi tukensa.

Etähoiva ja etälääkärinvastaanotto saatiin toimintaan ja kehittyi osaksi palvelurakennetta, saatiin uusia teknologian työvälineitä.

Omatorin toimijat toimivat omilla budjeteillaan, osa työstä on vapaaehtoistyötä, mm. yhteisökahvilatoiminta ja erilaiset ryhmätoiminnat.


Tulokset
Palvelurakenne on muuttunut kevyemmäksi ja tuonut kustannushyötyjä. Omatorin palvelukokonaisuus koostuu erityisesti ennaltaehkäisevistä, hyvinvointia edistävistä ja kotona asumista tukevista palveluista. Yhä useampi kuntalainen valitsee SOTE-palvelujen sijaan myös muita hyvinvointiin liittyviä palveluita. Vapaaehtoistoimijoiden määrä on kasvanut.

Ohjaus ja neuvonta on Omatorin palvelujen keskiössä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Omatorin infopisteessä annetaan ohjausta ja neuvontaa. Siinä voidaan myös arvioida sitä, mikä palvelu, toimija tai taho voisi palvella avun tarpeessa olevaa ihmistä kaikista parhaiten.

Kuntalainen on kokenut palvelun hyväksi, eli on yksi numero, mistä saa tiedon ja infopiste johon ilmoittaudutaan ja työntekijät tulevat asiakkaan luokse eikä asiakasta pompotella paikasta ja ammattilaiselta toiselle. Ihmisen asiat hoidetaan loppuun asti saman katon alla. Kuntalaiset ovat löytäneet kohtamaispaikan, johon on helppo tulla ja kävijämäärät ovat kasvaneet paljon, keskimääräinen kävijämäärä on noin 500-700 as. viikossa.

Matalan kynnyksen asiakasohjaukseen maalis-kesäkuu 2019 aikana (Omatorin info, puhelin ja sähköinen ohjaus) 1358 yhteydenottoa, avoimessa toiminnassa 146 tapahtumaa, joihin on osallistunut 2511 henkilöä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia:
Arviointi Omatorin toiminnasta erittäin positiivista – arvosana 9 (asteikolla 0-10)
Hyvää palautetta
ystävällisyydestä
asiakaspalvelusta
avun saamisesta
saavutettavuudesta
avoimen toiminnan järjestämisestä

Kyselyn perusteella näyttäisi siltä, että on tavoitettu oikeaa asiakaskuntaa ja toimintamme on tavoitteidemme mukaista;
neuvonta ja ohjaus
ennaltaehkäisevä toiminta
osallisuus (yksinäisyyden vähentäminen)

Etähoivan asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi, n. 100 asiakasta (tavoite oli 150 /v.) ja palaute on ollut erittäin positiivista.Yhteyshenkilöt

Niina Kaukonen
niina.kaukonen(ät)essote.fi
Vastuualuejohtaja , Etelä-Savon maakunnan SOTE-koordinaattori
ESSOTE
Jaana Koinsaari
jaana.koinsaari(ät)hyvinvointikumppani.fi
hankepäällikkö
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta