3.6.2020
Järvenpään kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden palvelualue, Järvenpää

Lähitalotoiminta on lisännyt kuntalaisten yhteistyötä ja hyvinvointia

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Järvenpään kaupungin hyvinvointisuunnitelman 2020–2021 linjauksen mukaan kaupunkilaisten hyvinvointi on kaupungin kaiken toiminnan lähtökohta. Hyvinvointitehtävän tavoitteena ikääntyneille ja työikäisille on mahdollistaa sujuva ja turvallinen arki, olla läsnä, olla saatavilla, vastata kysymyksiin ja yhdessä asukkaiden kanssa järjestää heille mielekästä toimintaa. Tärkeinä tavoitteina ovat muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen, varhainen tuki, eriarvoisuuden vähentäminen ja asukkaiden osallisuus. Lähitalotoiminnan vahvistamisella ja taloyhtiöiden sisäisen toimintakulttuurin uudistamisen mallintamisella pyritään lisäämään osallisuutta ja vaikuttamaan arjen turvallisuuteen. Toimintamme perustuu tähän hyvinvointisuunnitelmaan.
Ratkaisu
Myllytien toimintakeskuksen lähitalotoimintaa käynnisteltiin keväällä 2019 yhteisten kahvitteluhetkien merkeissä. Kuulimme asukkaita siitä, millaisia toiveita ja ajatuksia heillä olisi yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi taloissa. Samalla kerroimme omasta toiminnastamme ja kannustimme heitä mukaan erilaisten toimintojen pariin. Isännöitsijät ja yhdyshenkilöt olivat mukana tärkeässä roolissa innostamassa ja kannustamassa ihmisiä mukaan toimintaan. Yhdyshenkilöt olivat myös mukana osallistumassa ja vaikuttamassa vapaaehtoisten yhteisissä palavereissa ja työpajoissa. He toimivat myös viestin kuljettajina asukkaille ja toimintakeskuksen työntekijöille. Järjestimme asukkaille säännöllisesti tapaamisia, joissa muun muassa kahviteltiin, juteltiin, jumppailtiin, musisoitiin, visailtiin ja tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kuuntelimme ja otimme huomioon asukkaiden toiveita toiminnan sisällöstä. Osallistujat olivat enimmäkseen tyytyväisiä tapahtumiin ja toivoivat lisää samanlaisia tapaamisia ja toimintaa.

Suositus yli 70-vuotiaiden pysymisestä enimmäkseen kotioloissa tuli voimaan maaliskuun 2020 alussa ja on edelleen voimassa. Myllytien toimintakeskus pysyy myös toistaiseksi kiinni. Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ jatkuu myös poikkeusolosuhteissa, mutta hieman poikkeuksellisin keinoin. Lähitalotoiminta on rikastuttanut yhteisen tekemisen kulttuuria, eikä se ole sammunut poikkeusoloissakaan. Luottamuksen ja onnistumisen kokemuksien kautta on syntynyt hyvä yhteisöllinen toimintamalli.

Näin kriisiaikana on ollut helppoa lähteä yhdessä miettimään, miten voidaan turvallisesti ja ketterästi muokata toimintaa niin, että ihmisille tulee mahdollisuus olla osallisena turvallisesti etäisyys huomioiden. Kun kaupunki sai koronakeväänä ihmisten perusasiat arjessa ja avuntarpeen kartoitettua (yli 70-vuotiaille soitto, kirje ja Webropol-kysely), ilmeni samalla asukkaiden antamassa palautteessa tarvetta huolehtia ja auttaa ihmisiä myös psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen puolen hoitamisessa. Asukkaat saattoivat kuvata asiaa: ”on niin tylsää” tai ”seinät kaatuvat päälle”.

Lähitalotoiminnalla koemme pystyvämme ainakin osittain vastaamaan tähän tarpeeseen. Poikkeusoloissa sovelletaan toimintaa muun muassa huomioimalla turvavälit, joista asukkaat hienosti itsekin pitävät huolta. Melko nopeasti saimme suunniteltua ja osittain jo toteutettuakin yhdessä muiden toimijoiden kanssa muun muassa parveke- ja turvavälijumppaa, Runo Raijan runokierroksen äitienpäiväviikonlopun kunniaksi, Siskojen ja Simojen lauluhetken sekä kesäillan huilu- ja laulukonsertin. Sovittuna on myös ”Viulunsoittaja pihalla” -parvekekonsertti (ks. liite) yhdessä Setlementti Louhelan Kulttuuri kyläilee -toiminnan kanssa. Uutena käytäntönä aloitimme myös viikkokirjeen (ks. liite), johon on koottu asukkaille ajankohtaista tiedotettavaa sekä hyvinvointia ja osallisuutta lisäävää toimintaa ja vinkkejä.

Jo muutamien viikkojen aikana ”etätoimintaan” on osallistunut ohjelmasta riippuen 14-17 ikäihmistä. He ovat antaneet kiitosta toiminnasta, esittäneet omia ideoitaan, ajatuksiaan ja vinkkejään sekä toivoneet toiminnan jatkamista. Toiveena on, että erilaisia tempauksia syntyisi myös ympäri kaupunkia. Maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden henkilöiden kohdalla käynnistämme yhteistyötä Verson kanssa.

Kehittämisessä ovat olleet mukana asukkaat, isännöitsijät, Hyte-tiimi, eri yhteistyötahot esimerkiksi Cooperin kulma, Setlementti Louhela, kesätyöntekijät, erilaiset vapaaehtoiset ja yhdistykset. Kustannukset toimintaan toistaiseksi ovat tulleet työntekijöiden palkoista.

Tulokset
Lähitalojen yhdyshenkilöt on kutsuttu mukaan yhteisiin vapaaehtoisten palavereihin ja virkistystoimintaan. Asukkaiden keskinäinen yhdessäolo on lisääntynyt ja yhteistyö eri tahojen kanssa on myös lisääntynyt. Verkostot ovat toimineet yhdessä ja toteuttaneet monipuolista ohjelmaa niin, että jokaiselle olisi tarjolla jotain itselle mieluisaa ajanvietettä. Asukkaiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi on ainakin jonkin verran lisääntynyt tämän toiminnan myötä. Työntekijät ovat jalkautuneet ja vieneet toimintaa asukkaiden omaan toimintaympäristöön, olleet läsnä ja saatavilla, tiedottaneet ajankohtaisista asioista ja koettaneet luoda virkistystä ja kannustavaa ja toivoa antavaa ilmapiiriä myös poikkeusoloissa.

Työ on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa, joten tätä kautta voi ajatella syntyvän säästöjä esimerkiksi sairaanhoidolliselta puolelta. Keski-Uusimaa Viikko teki jutun toiminnasta 20.5.2020 ja tätä kautta toiminta sai myös näkyvyyttä. Tuloksia ja kokemuksia voidaan jakaa erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Toiminta on lähtenyt myös leviämään itsestään, kun naapuritalojen asukkaat ovat kuulleet siitä ja toivoneet sitä kautta itselleen myös vastaavaa tarjontaa. Tuemme ja autamme mielellämme kaikkia asiasta kiinnostuneita ja innostuneita, jotka haluavat käynnistää lähitalotoimintaa omissa yhteyksissään.

Tässä työssä ovat mahdollisuuksien mukaan ja toivottavasti kasvavassa määrin jatkossa mukana asukkaat itse pääroolissa, vapaaehtoiset, erilaiset yhdistykset, järjestöt, seurat, oppilaitokset, kaupungin ja Keusoten eri tahot ja muut yhteistyöverkostot. Toimintaa jatketaan yhdessä muiden kanssa, asukkaiden toiveita kuunnellen ja heidän omaa aktiivisuutta tukien.

Liitteenä raportti lähitalotoiminnasta ja viikkokirje-malli. Tässä myös linkki Keski-Uusimaa viikon juttuun lähitalotoiminnasta.

https://www.lehtiluukku.fi/lehti/keski-uusimaa-viikko/_read/20.5.2020/246445.html
Liitteet
Lähitalot raportti 20200518.pdf
Malli2viikkokirje20200514.pdf

Yhteyshenkilöt

Nina Sandqvist
nina.sandqvist(ät)jarvenpaa.fi
Koordinoiva ohjaaja
Hyte

Anne Honkanen
anne.honkanen(ät)jarvenpaa.fi
Erityisasiantuntija
Hyte
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta