30.9.2021
Oulun kaupunki, Oulu

Oulun kaupungin yhteisövaikuttavuusmalli

Palkittu!
Palkittu
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Oulun kaupungin yhteisövaikuttavuusmallin kehittämistyössä on alun perin lähdetty hakemaan vastausta kahteen kysymykseen: millä konkreettisilla toimenpiteillä lapsen ja perheen tarvitseman varhaisen tuen saamista voidaan edistää ja miten tunnistetut toimenpiteet saadaan kaikkien yhteiseksi toimintatavaksi?

Perheiden elämässä eteen tulee väistämättä monenlaisia haasteita, jolloin perhe voi tarvita eri palveluiden tukea. Palvelujärjestelmä ja tuki ovat pirstaloituneet ja toimivat usein irrallaan lapsen, nuoren ja perheen kehitysympäristöistä ja niiden toimijoista. Asiakas on kaikille yhteinen, mutta toiminnan yhteinen tavoite ja toimintamalli ovat puuttuneet.

Oulun kaupungin yhteisövaikuttavuusmallissa tarvittava toimijaverkosto kytketään yhteen niin, että eri toimijat kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja sosiaali- ja terveydenhuollon lapsi-, perhe- ja aikuispalveluissa eri sektoreilla työskentelevät saman tavoitteen suuntaisesti ja yhteisesti.

Tavoitteena on luoda kehitysympäristöjen ja palveluiden toiminnallisena yhteistyönä konkreettinen, hallintorajat ylittävä verkostotyön toimintamalli, jolla aikaansaadaan systeeminen muutos palveluiden integroimiseksi ja niiden johtamiseksi lapsen ja perheen ympärillä – osana lapsen hyvää arkea ja tarvittavan tuen järjestymistä. Tavoitteena on tuen toteuttaminen usean systeemin yhteistyönä heti alusta alkaen.
Ratkaisu
Keskeistä toimintamallissa on saada eri palvelut mahdollisimman helposti yhteen perheiden tarpeiden ja tuen mukaisesti. Perheet ovat työskentelyssä koko ajan avainroolissa.

Toimintajaksoittain etenevässä työskentelyssä jokainen toimija tekee konkreettisia lupauksia siitä, kuinka voi omassa työtehtävässään auttaa perhettä. Tarvittavat toimijat kootaan yhteen ns. ”yhden kontaktin periaatteella”; alueen sosiaali- ja perhepalvelut ovat tavoitettavissa yhdellä puhelinsoitolla ja verkosto saadaan koolle viimeistään kahden viikon sisään. Myös 3. sektori mm. Auta Lasta saaman Järjestövarikko - hankeavustuksen myötä on tulossa mukaan yhteiseen toimintamalliin.

Yhteisessä työskentelyssä varmistetaan aina, että lapsi tai nuori ei jää ´yksinautetuksi´ eikä arjen tärkeä aikuinen – vanhempi, varhaiskasvattaja tai opettaja - jää yksin lapsen tai nuoren kanssa.

Yhteisövaikuttavuuteen pohjautuvassa toimintamallissa toteutetaan kaupungissa laajasti käyttöönotettua Lapset puheeksi - menetelmää, josta saatavaa, lasten pärjäävyyttä tukevaa tietoa hyödynnetään perhekeskeisen verkostotyön ohella myös lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintojen järjestämisessä koulupäivän jälkeen. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua ja harrastaa omaa pärjäävyyttä tukevaan toimintaan.

Asuinalueittain etenevän toimintamallin käyttöönottoa ja kehittämistä koordinoi kunkin alueen sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon eri vastuualoilta sekä 3. sektorin edustajista koostuva johtotiimi. Kuukausittain kokoontuvan johtotiimi varmistaa toimintamallin etenemisen ja kokoaa palautetta toiminnasta, kouluttaa, tiedottaa ja tapaa alueen henkilöstöä. Palautteen ja sovittujen seurantamittareiden avulla tarkistetaan toiminnan suuntaa ja tarvittaessa korjataan sitä. Malli kehittyy yhteistyönä ja toiminnasta opitaan koko ajan myös itse.

Oulun kaupungin yhteisövaikuttavuusmalliin sisältyy yliopistotutkimus ja yhteistyössä on mukana Oulun yliopiston työelämäprofessorin asiantuntemus, konsultaatiotuki ja ohjaus. Toimintamallista on valmisteilla tällä hetkellä kaksi väitöskirjatutkimusta ja pro gradu - tutkielma.

Yhteisövaikuttavuusmallin taustatukiorganisaationa toimii Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, ITLA, joka tarjoaa asiantuntijuutta, koulutuksia ja seminaareja sekä rahoittaa kaupungille 50 % kehittäjätyön-tekijän. ITLA:n koordinoimana yhteisövaikuttavuuden kehittämistyötä tehdään myös ns. alueellisessa oppimisverkostossa yhdessä muiden, samalla orientaatiolla työskentelevin kuntien kanssa.
Tulokset
Yhteisövaikuttavuusmallia kehitetään ja toteutetaan Oulussa kahdella laajalla asuinalueella. Jatkossa malli otetaan käyttöön koko kaupungin tasolla. Yhteisövaikuttavuusmallin ideologia ja toimintatapa on vaikuttanut positiivisesti eri sektoreiden ammattilaisten väliseen yhteistyöhön, vuoropuheluun ja yhteisten tavoitteiden määrittämiseen. Toimintamallin avulla on tunnistettu paremmin yhteisten toimintojen katvealueet ja yhteistyön katkeamien uhat.

Panostukset lapsiperheisiin tuottavat vaurautta ja euromääräisiä säästöä pitkällä tähtäimellä. Jo nyt voidaan tunnistaa, että perheiden tuen ja avunsaanti on nopeutunut ja verkostotyö on tehostunut.

Liitteet
Oulun kaupungin yhteisövaikuttavuus-malli 2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Johanna Timonen
johanna.timonen(ät)ouka.fi
kehittäjä-koordinaattori
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut

Tuula Takalo
tuula.takalo(ät)ouka.fi
Opiskeluhuollon palvelupäällikkö
Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut, opiskeluhuolto
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta