5.10.2018
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri päivytys-ja infektio-osasto, Jyväskylä

Päihdepotilaan hoidon kehittäminen päivystysosastolla

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystys-ja infektio-osastolla hoidetaan paljon päihdepotilaita. Hoitoon liittyy erilaisia haasteita ja kuormittavia tekijöitä: sitoutumattomuus hoitoon, toistuvat hoitojaksot, potilaiden aggressiivinen käytös, vartija yms. tukipalvelujen tarve ja jatkohoidon järjestämisen vaikeudet. Henkilöstö koki uupumusta ja turhautumista vaikeassa tilanteessa. Potilaille haluttiin tarjota myös laadukasta.
Kehittämistarve tiedostettiin ja asiaa pohdittiin päivystysalueen omissa työryhmissä samoin kuin alueellisella tasolla. Tavoitteeksi hahmottui päihdepotilaiden hoidon keskittäminen päivystysosaston yhteen neli paikkaiseen potilashuoneeseen ja potilaita hoitamaan perustetaan moniammatillinen tiimi. Tärkein tavoite oli paihdepotilaiden hoidon laadun kehittäminen ja jatkohoidon järjestäminen.
Ratkaisu
Kehittämistä suunniteltiin osastolla yhteisissä palavereissa. Mietittiin tilasuunnittelun osalta erilaisia vaihtoehtoja ja päädyttiin muuttamaan yksi neljän hengen potilashuone päihdepotilaiden hoitopaikaksi. Isoja tilamuutoksia ei tarvittu, huoneesta karsittiin vain kaikki mahdollinen irtotavara pois ja seinille hankittiin päihteettömyyteen kannustavia julisteita.
Tärkein osuus oli henkilöstön motivointi ja osaamisen kehittäminen. Jälleen yhteisesti keskustellen ja kaikille mahdollisuutta tarjoten löytyi kuuden hoitajan joukko ja heistä muodostui osaston päihdetiimi. Osastolle järjestettiin erilaisia osastotunti tyyppisiä koulutuksia koko henkilöstölle ja päihdetiimille tarjottiin mahdollisuutta suorittaa työnantajan tukemana päihde-ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinto. Perehdyttiin myös motivoivan haastattelun käyttämiseen työvälineenä.
Moniammatilliseen tiimiin kuului kiinteästi lääkäri, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja päihdehoitaja.
Tulokset
Päihdetyön kehittäminen on vaikuttanut koko osaston toimintaan. Osasto on rauhoittunut, tilausvartioinnille on nykyisin tarvetta todella vähän. Kokemusasiantuntijan havaintojen ja potilailta saadun palautteen mukaan hoitajien asenne päihdepotilaita kohtaan on erittäin ammatillinen. Kohtaamisissa välittyy inhimillisyys ja korostuu päihteettömyyteen kannustaminen.
Päihdetiimissä työskentelevät hoitajat ovat motivoituneita, työssä jaksaminen on hyvällä tasolla. Kaksi hoitajaa on jo suorittanut päihde-ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinnon ja kahdella on koulutus meneillään. Hoitajat ovat myös kouluttaneet henkilöstöä päihdehoidosta talon muissa yksiköissä. Muutosprosessia on kuvattu myös Tehy-lehden artikkelissa 4/2018.
Liitteet
Pos päihdetarkkailu 1.pdf

Yhteyshenkilöt

Mari Manninen
mari.manninen(ät)ksshp.fi
Osastonhoitaja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta