28.9.2016
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Turku

Parempia palveluita riskiryhmille palvelumuotoilulla yhdessä asiakkaiden kanssa

Yhteistyössä: Turku, Salo, Raisio, Rusko, Rauma, Pori, Pomarkku
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Miten toteuttaa ja kehittää paljon palveluja käyttävien riskiryhmien palveluja nykyistä asiakaslähtöisemmiksi monialaisella yhteistyöllä? Tähän haasteeseen ja kysymykseen vastaamiseksi on vuodesta 2013 lähtien luotu toimintamalleja Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on edistää riskiryhmien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita, jotka vastaavat nykyistä paremmin riskiryhmien ja palveluiden suurkäyttäjien tarpeisiin.
Ratkaisu
PPPR-hanke on toteutettu kahdessa vaiheessa. Toinen vaihe käynnistyi marraskuussa 2015 ja se jatkuu 31.12.2016 asti. Toisessa vaiheessa palveluja kehitetään edelleen, minkä lisäksi jo kehitetyt toimintamallit juurrutetaan osaksi perustyötä ja arkipäivää.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa eli KASTE-ohjelmaa. Hanketta hallinnoi Turun kaupunki ja siinä ovat mukana Pori, Rauma, Raisio, Rusko, Salo ja Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Hankkeen ja sen kehittämisosioiden päätavoitteet:
• Edistetään riskiryhmien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä kehittämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita, jotka vastaavat nykyistä paremmin riskiryhmien ja palveluiden suurkäyttäjien tarpeisiin. Tämä tavoite toteutuu asiakaslähtöisellä työotteella (avainsana) sekä huomioimalla johtamismallit.

Osatavoitteet:

Turku: Juurrutetaan moniammatillinen mielenterveys- ja päihdetiimi osaksi toiminta- ja johtamiskäytäntöjä. Kehitetään paljon palveluja käyttävien riskiryhmien palvelukokonaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Pori: Juurrutetaan kokonaisvaltaisen hoidon malli (asiakasvastaavamalli) palveluiden suurkäytön tunnistamiseksi, siihen puuttumiseksi ja ehkäisemiseksi terveysasemilla.

Rauma: Tuetaan mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta sekä juurrutetaan sosiaalisen tuen keskuksen toiminta.

Salo: Pilotoidaan asiakasvastaavamalli paljon palveluja käyttäville mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Uudistetaan mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja.

Satakunnan sairaanhoitopiiri: Kehitetään mielenterveyskuntoutujien palveluprosesseja asumisen tuen ja kuntoutuksen näkökulmasta palvelumuotoilua hyödyntäen.

Raisio ja Rusko: Juurrutetaan malli mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista. Luodaan monialaisen yhteistyön käsikirja sosiaalityön näkökulmasta.

Kohderyhmä:

Kohderyhmät vaihtelevat kunnittain. Pääasiallisia kohderyhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita paljon käyttävät päihde- ja mielenterveysasiakkaat, mielenterveyskuntoutujat ja sosiaalista tukea tarvitsevat yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt.
Tulokset
Tavoiteltavat tulokset:
• Sosiaali- ja terveyspalvelut kohdistuvat paremmin niitä tarvitseville. Hoidon ja palvelujen oikea-aikaisuus paranee, ennaltaehkäisy tehostuu. -> Toimintamalleja paljon palveluita käyttäville sekä riskiryhmille. Paljon palveluita käyttävät riskiryhmät tunnistetaan varhaisessa vaiheessa. Painopiste ennaltaehkäisyssä.
• Palveluprosessit toteutetaan asiakaslähtöisesti ja monialaisesti. -> Syrjäytyminen vähenee, asiakkaiden kokema hyöty käyttämistään palveluista paranee, palveluiden kustannustehokkuus ja -vaikuttavuus lisääntyvät.
• Moniammatilliset työkäytännöt ovat osa arkea.
• Palveluiden johtamisjärjestelmä tukee monialaista ja asiakaslähtöistä hoito- ja palveluprosessia.
• Riskiryhmiä koskeva tietoisuus lisääntyy, henkilöstön osaaminen lisääntyy (päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen, puheeksiotto ja palveluohjaus).

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hankkeen (PPPR I ja II) kehittämistyö, havainnot ja tuotokset on koottu yksiin kansiin hankkeen loppujulkaisuun Oikeita palveluja oikeaan aikaan – miten vastaamme riskiryhmien palvelutarpeeseen? Ammattilaisille suunnatun julkaisun tavoitteena on antaa vinkkejä toiminnan toteuttamiseen ja kehittämistyöhön. Lisäksi julkaisussa on haluttu tuoda esille kehittämistyössä kohdattuja haasteita, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä lukijalle. Ks. https://www.innokyla.fi/documents/2218606/0/PPPR-julkaisu_netti.pdf/1ebd1227-4ccf-408f-b2bc-850f4f4f6ec2

Lisätietoa: hankkeen sivut (PPPR-hanke) Innokylässä http://www.innokyla.fi

Yhteyshenkilöt

Jaana Halin
jaana.halin(ät)turku.fi
Suunnittelupäällikkö
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Sirpa Vainio
sirpa.vainio(ät)turku.fi
Projektipäällikkö
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/PPPR-hanke
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta