8.2.2017
Pirkkalan yhteistoiminta-alue, terveyskeskussairaala, Pirkkala

Pirkkalan terveyskeskussairaalan kotiutusprosessin kehittäminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Pirkkalan terveyskeskussairaalassa on 28 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan Pirkkala-Vesilahti yhteistoiminta-alueen lisäksi myös tarvittaessa Tampereen ympäristökuntien potilaita. Potilaita tulee jatkohoitoon erikoissairaanhoidon lähes kaikilta erikoisaloilta. Potilaan hoito vaatii laaja-alaista osaamista ja potilaat ovat usein myös moniongelmaisia.

Potilaan kotiuttaminen osastolta on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Onnistunut kotiutus tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa.

Tällä hetkellä potilaan kotiuttamisprosessi on hajanainen, eikä työnjako prosessiin osallistuvien välillä ole selkeä. Kotiuttamiseen sisältyy päällekkäisiä toimintoja. Asioista tiedottaminen on aikaa vievää johtuen monista erilaisista käytännön ongelmista.

Kotiutusprosessia kehittämällä saavutetaan potilaan yksilöllinen ja turvallinen kotiuttaminen, vähennetään resurssien hukkaa ja parannetaan työn tuloksellisuutta. Toiveena on myös työhyvinvoinnin lisääntyminen tehtävien selkiytyessä.

Resurssitehokkuuden muuttaminen virtaustehokkuudeksi tuottaa toivotun tahtotilan.
Ratkaisu
Pirkkalan terveyskeskussairaalasta osallistui työryhmä Kuntekon järjestämään Lean-oppimisverkoston työpajaan.

Kehittämistyön aloitimme pilkkomalla kotiutusprosessin eri vaiheisiin ja nimesimme kotiutusprosessiin liittyvät toimijat. Erittelimme prosessin aikaiset toiminnot arvoa tuottaviin sekä aputoimintoihin. Tätä tehdessämme ilmeni yllättävän paljon aikaa ja resursseja kuluttavaa ns. hukkaa.

Hukkaa aiheuttavia tekijöitä ovat mm. päällekkäisyys, turha odottaminen, etsiminen ja asioiden turha varmistelu. Kehittämistyössä pohdimme yhteisesti ratkaisua näiden poistamiseksi.

Ratkaisuna kotiuttamisprosessin virtaustehokkuuden parantamiseksi selkiytimme eri ammattiryhmien työnjakoa. Kotiuttamisasiat ja arvio hoitojakson pituudesta huomioidaan jo potilaan hoitojakson alussa. Arvio hoitojakson pituudesta ja kotiutukseen liittyvistä huomioitavista asioista kirjataan hoitotyön suunnitelmaan jo heti hoitojakson alussa.

Kotihoidon palvelujen piiriin kotiutuvien asiakkaiden osalta kotiuttava hoitaja ottaa yhteyttä kotihoidon kuntouttavan tiimin sairaanhoitajaan. Turhien ja päällekkäisten puheluiden välttäminen vähentää hukkaa ja selkeyttää toimintaa, kun yhteydenotot tapahtuvat keskitetysti yhdestä numerosta yhteen numeroon. Kuntouttavan kotihoidon tiimi on tarvittaessa mukana kotiin kuntoutumisen suunnittelussa osastohoidon aikana.

Ideoimme myös kotiuttavan hoitajan tehtävänkuvaa. Kotiuttavan hoitajan avulla vähennettäisiin tehtävien päällekkäisyyttä, turhaa odottamista ja varmistelua. Kotiuttavalla hoitajalla olisi kokonaisvastuu kaikkien osastolta kotiutuvien potilaiden asioista.

Näiden edellä mainittujen asioiden toteutumiseksi tarvitaan kaikkien eri osapuolten
motivoitumista muutokseen. Tämä edistää tahtotilan saavuttamista. Kehittämistyön tuloksena olemme alkaneet kehittää myös muita toimintamalleja osaston kokonaistoimivuuden parantamiseksi.

Tulokset
Olemme jatkaneet pohdintaa ja keinoja suunnitelman toteuttamiseksi. Kotiutusprosessi kuuluu yhtenä osana koko terveyskeskussairaalan toimintojen kehittämissuunnitelmaan.

Lean-työpaja herätti uusia ajatuksia työn organisointia ajatellen. Hukan määrä oli yllättävän suuri. Hukan määrän arvioiminen pitkällä aikajanalla konkretisoi asian tärkeyden. Opimme, että pieniin merkityksettömiltä tuntuviin asioihin panostaminen ja niiden korjaaminen on kannattavaa.

Yhteyshenkilöt

Anne Kytölä
anne.kytola(ät)pirkkala.fi
Ylihoitaja
Pirkkalan yhteistoiminta-alue
Päivi Veramo
paivi.veramo(ät)pirkkala.fi
va. osastonhoitaja
Pirkkalan yhteistoiminta-alueen terveyskeskussairaala, Pirkkala

Anne Kytölä
anne.kytola(ät)pirkkala.fi
Ylihoitaja
Pirkkalan yhteistoiminta-alue, Pirkkala
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta