4.6.2019
Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan TE-keskus, Kela ja Satakunnan yhteisökeskus, Pori

Satakunnan TULE-MIELI malli

Yhteistyössä: Harjavalta, Eurajoki, Huittinen, Kankaanpää, Pori, Rauma, Säkylä, Ulvila, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kokemäki, Eura, Nakkila, Pomarkku, Siikainen, Merikarvia
Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -alueellisen kokeiluhankkeen tavoitteena oli luoda maakunnallinen palvelumalli asiakkaille, joilla on TULE-ongelmaa, niistä johtuvaa kipua ja jaksamisongelmaa. Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten osaamista tuottaa entistä vaikuttavampaa asiakkaan hoitoa, kuntoutusta ja tukea. Tavoite sisälsi muun muassa fysioterapeuttien suoravastaanoton, mini-intervention, tiimityön ja systemaattisen toimintakyvyn arvioinnin toimintamallien kehittämisen ja tuomisen käytäntöön. Osatyökykyisen tukemisen toimijaverkoston oli tarkoitus olla entistä tietoisempi asiakaslähtöisistä toimintamalleista ja kyvykkäämpi toimimaan ennakoivasti, sujuvasti ja viiveettömästi.

Tavoitteet
Kokeiluhankkeen tavoitteet ovat hankesuunnitelmassa seuraavat:
o kehittää systemaattista toimintakyvyn arviointia perustasolla,
o kehittää systemaattisen toimintakyvyn arvioinnin hyödyntämistä osatyökykyisyyden toimijaverkostossa,
o kehittää perustason kuntoutusrakennetta suoravastaanottotoiminnalla ja mini-interventioilla,
o kehittää perus- ja erikoistason yhteystyön mallia työkyvyn tuen oikea-aikaisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi,
o lisätä työkyvyn tuen toimijaverkoston tietoa vaikuttavista kuntoutuskeinoista,
o kehittää työkyvyn tuen toimijaverkoston kykyä reagoida oikea-aikaisesti ja tarvittavin palveluin, kun toteutettu toimenpide ei ole lisännyt asiakkaan työkykyä,
o kehittää toimijaverkoston taitoa hyödyntää vaikuttavuusmittausta ja laaturekisteriä asiakkaan tarvitsemien palvelujen toteutumisessa ja työkyvyn tuen prosessien parantamisessa,
o kehittää työkyvyn tuen toimijoiden yhteistyötä asiakasprosessien sujuvuuden lisäämiseen ja toimimattomien osien poistamiseen.

Ratkaisu
Kokeiluhankkeen laajojen koulutusten avulla Satakunnassa on nyt noin 40 fysioterapeuttia, joilla on osaaminen suoravastaanoton toteuttamiseen ja noin 20 sairaanhoitajaa, joiden osaamisen kautta on käynnistetty Suomessa ainutlaatuinen mini-interventio -toimintatapa TULE- ja kipuongelmiin liittyvien jaksamisen ongelmien lieventämiseen ja pysäyttämiseen.

Kokeilun koulutuksissa ja valmennuksissa ovat lisäksi saaneet alueen kymmenet ammattilaiset osaamista mm. Käypä hoito -suositusten mukaisten mittarien käyttöön ja tietoa kivun merkityksestä asiakkaan toimintakyvyssä. Koko työkyvyn tuen toimijaverkosto on saanut tietoa vaikuttavista kuntoutuskeinoista ja lisännyt sen kykyä toteuttaa systemaattista toimintakyvyn arviointia, hyödyntää vaikuttavuusmittausta ja vastata asiakkaan tarpeisiin oikea-aikaisesti.

Systemaattinen toimintakyvyn arviointi ja systemaattinen toimintatapa rakentui malliin useasta eri osa-alueesta. Lähtökohtana on asiakkaan kokonaisvaltaisen arvioinnin ajattelutapa, jossa hyödynnetään kansainvälistä ICF-toimintakykyluokituksen näkökulmaa. Systemaattisuuden ensimmäisenä lähtöpisteenä ja hankkeen tuloksena tarkennettiin terveyskeskusten ajanvarauksiin yhtenäiset suoravastaanottofysioterapian kriteerit. Kipuseulan pilotoinnilla havaittiin ne seulan kysymykset, joilla on merkitystä asiakkaan kasvaneeseen hoidon ja palvelun tarpeeseen.

Tuloksena täsmentyivät ne palvelumallin vaiheet, joilla seulaa tulisi käyttää osatyökyisyyden mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen ja palveluihin ohjauksen parantamiseen. Elämänlaatumittarin pilotoinnissa tuloksena on ammattilaisten tieto siitä, miten elämänlaatumittarin käyttö voi auttaa asiakasta yksittäisessä palvelutapahtumassa ja koko hänen palveluprosessissaan.

Erikoissairaanhoidossa versioitiin ammatillinen ICF-ydinlista moniammatillisen toimintakyvyn arviointiin. Tuloksena on saatu selkeästi esille asiakkaan oma kokemus ja toisaalta monialaisen tiimin näkemys asiakkaan toimintakyvystä. Eri mittareiden ja systemaattisten toimintatapojen avulla asiakkaan oma näkemys omasta toimintakyvystään on tullut entistä selkeämmin esille. Tuloksena on entistä systemaattisempi lähtökohta asiakkaan ja ammattilaisen vuoropuhelulle ja asiakkaan sekä koko palvelun tavoitteiden asettamiselle.

Ammattilaisten yhteistyön tiivistyminen havaittiin hankkeen aikana erityisesti perusterveydenhuollon sisällä eri ammattiryhmien keskinäisenä ”löytymisenä”. Myös erikoissairaanhoidon fysiatrian ja kuntoutuksen yksikön ja perusterveydenhuollon entistä tiiviimpää yhteistyötä ja työtapoja alettiin syventää.

Tuloksena olivat erikoissairaanhoidon konsultaatiokäynnit perusterveydenhuoltoon sekä suunnitelmat toimintatavoista, joilla erikoissaanhoidon konsultaatiot saadaan alueen terveyskeskuksiin myös sähköisin välinein. Hankkeessa saatiin myös tietoa siitä, miten yhteistyö järjestöjen kanssa näkyy terveyskeskusten ammattilaisten työssä. Tietoa on mahdollista käyttää mallin kehittämisessä, jotta järjestöjen palvelut löytyvät nykyistä paremmin asiakkaan hyödyksi. Kokeilun tuloksena on eri ammattilaiset yhteen tuova toimintamalli, jossa asiakas saa tarvitsemansa palvelun mahdollisimman vähäisin siirtymin ja viivein. Asiakas pääsee muun muassa fysioterapeutin suoravastaanotolle nopeasti ilman lääkärin lähetettä. Tuloksena on resurssien käyttö asiakkaan tarpeen mukaan, ei resurssilähtöisesti.

Sosiaalipalvelut toteutuvat osassa alueen kunnista sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä ja samojen organisaatiorakenteiden sisällä ja osassa kunnista terveydenhuollosta erillisissä organisaatioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset toteuttivat palvelua usein erillään toisistaan ja tietämättä toistensa toimintatavoista tai palvelun sisällöistä. Hankkeen palvelumallin kehittämisessä tämä havaittiin selkeänä epäkohtana asiakkaan näkökulmasta. Hanketyön tuloksena ammattilaisia saatettiin yhteen toteuttamaan TULE-MIELI – mallia sujuvin toimintatavoin, jossa asiakkaan ”luukutus” poistuu ja palvelun lähtökohtana on ”kerralla kuntoon” ajattelutapa.

Hankkeen tuloksena syntyi kaksi ammattilaistoimijaverkostoa, joilla on tärkeä rooli kehittää mallia edelleen muiden alueen työkyvyn tuen ammattilaisten kanssa. Verkostot muodostuvat fysioterapeuteista ja sairaanhoitajista.
Tulokset
Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -aluekokeilun tuloksena kehitettiin Satakunnan TULE-MIELI – hoito- ja kuntoutusmalli, joka koostuu fysioterapeutin suoravastaanoton ja mini-intervention kokonaisuudesta. Malli kehitettiin työikäisille, joilla on TULE-ongelmaa, niistä johtuvaa kipua ja jaksamisongelmia; ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja/tai unettomuutta aiheuttaen työkyvyn alenemaa. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien kroonistumista ja mahdollistaa työelämässä pysyminen tai sinne mahdollisimman nopeasti palaaminen. Kokeilun tuloksena on selkeä perustason hoidon ja kuntoutuksen toimintarakenne, jota pystytään toteuttamaan kaikissa Satakunnan terveyskeskusyksiköissä, yhteistyössä perustason ja erikoistason sekä muiden osatyökykyisten toimija- tahojen välillä.

Kokeiluhankkeen tulos on TULE-MIELI -palvelumalli, jota ei ole ollut käytössä aikaisemmin. Ennen kokeiluhanketta fysioterapeuttien suoravastaanottoa toteutettiin kahdessa Satakunnan terveyskeskuksessa, joiden kesken toimintatavat eivät olleet yhtenäisiä. Hankkeessa alueen terveyskeskusten ammattilaiset ovat kehittäneet yhteisiä toimintatapoja fysioterapian suoravastaanottoon ja malli on käytettävissä alueella yhtenäisesti. Kokeilussa tarkennettiin yhtenäiset kriteerit fysioterapian suoravastaanottoon alueen terveyskeskusten ajanvarauksissa. Yhtenäisiä kriteereitä ei aiemmin ollut. Fysioterapeutin suoravastaanotolla käytettävät mittarit ja menetelmät ovat uusia ammattilaisten työtapoja.

Aikaisemmin alueella ei ole toteutunut kattavia fysioterapian suoravastaanoton koulutuksia. Hankkeen koulutusten johdosta yksittäisten asiaan perehtyneiden fysioterapia-ammattilaisten lisäksi alueella on merkittävä osaajaresurssi tuottaa suoravastaanottoa. Resurssi on tärkeä myös sijaisuuksien varmistamisessa ja ennen muuta siinä, että ammattilaiset ovat substanssisisältöjen lisäksi opiskelleet palvelumalliin sisältyviä periaatteita ja orientaatiota.

TULE-MIELI -palvelumalliin sisältyy mini-interventio, jota ei ollut käytössä aikaisemmin. Nyt mm. fysioterapiasta voidaan tarvittaessa ohjata asiakas tähän toimintaan. Entiseen nähden muutos on merkittävä, koska nyt fysioterapeutilla on palvelu, johon ohjata asiakas, kun hänellä on kipuun ja jaksamiseen liittyvää tuen tarvetta.
Kokeiluhankkeen piloteissa asiakkaat arvioivat saamansa palvelun hyväksi tai erittäin hyväksi. Asiakkailla oli kokemuksia nopeasta avun saannista TULE-ongelmiinsa ja oman toimintakyvyn vahvistumisesta jaksamisongelmissa. Kokemuksia saatiin myös siitä, että toimintamalleilla on vaikutusta sairauslomien lyhenemiseen.

Muutoksen on tuonut mini-interventiokoulutuksen kokonaisuus, jossa niin ikään varmistettiin, että osallistujat tulevat kattavasti alueen terveyskeskuksista. Tämän tavoitteena oli varmistaa maakunnallinen palvelun saatavuus. Mini-intervention psykososiaalinen ja ratkaisukeskeinen asiakkaan tukeminen jaksamisongelmissa on pitkään kaivattu ja tarpeellinen palvelumallin osa perusterveydenhuollossa. Se on merkittävä muutoksen lähtökohta sille, että perusterveydenhuollossa asiakas saa tukea hyvinkin yleisiin jaksamisongelmiinsa. Mini-interventiolla on mahdollista katkaista toimintakyvyn heikkenemisen kierre ja saada tukea työssä pysymiseen, työhön paluuseen ja uusiin työelämän ja vapaa-ajan alkuihin. Mini-interventio on lähtökohta myös eri ammattilaisten nykyistä vaikuttavammalle yhteistyölle.

Hankkeen jälkeen malli on käytössä osassa Satakunnan kuntia. Mallin juurruttaminen jatkuu. TULE-MIELI verkosto on kokoontunut myös hankkeen jälkeen. Verkoston tavoitteena on kehittää yhdessä alueellista mallia edelleen.

Satakunnan Polut hoitoon ja kuntoutukseen kokeiluhankkeen loppuraportin pääset lukemaan linkistä. https://drive.google.com/drive/folders/1hOlALilMP_jHlU8lDVXPu2eoF61Kq53n


Liitteet
Infograafi_Satakunnan TULE_MIELI malli.pdf

Yhteyshenkilöt

Tuija Kallio
tuija.kallio(ät)pori.fi
Kuntoutusohjaaja
Porin perusturva
Sanila Mari
mari.sanila(ät)pori.fi
Psykososiaalisten avopalveluiden esimies
Porin perusturva

Niemi Mari
mari.niemi(ät)satasairaala.fi
Hanketoiminnan päällikkö
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta