25.11.2016
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Työsuojelu ja henkilöstöjohto, Helsinki

Työhyvinvointi- ja turvallisuuspalkitseminen osaksi itsearviointia

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Työhyvinvointipalkitsemisen idea lähti siitä, että haluttiin palkita sekä esimiehiä että työyksiköitä hyvästä ja erinomaisesta työhyvinvointi- ja turvallisuustyöstä, jossa näkyy HUS:n työhyvinvointiohjelman linjaukset ja toimenpiteet. Samalla haluttiin tehdä tutuksi kaikille työntekijöille meidän hyvät työhyvinvointi- ja työturvallisuustoimintamallit.

Jokaiselle työntekijälle tai työntekijäryhmälle annettiin mahdollisuus ehdottaa palkittavaa huippuesimiestä tai huippuyksikköä, jos ehdotetuissa huippuyksiköissä on toimittu HUS:n työhyvinvointiohjelman ja - suunnitelman mukaisesti. Huippuyksikön työhyvinvointitoiminnan tuli olla esimerkillistä ja yksikössä noudattaa hyviä toimintatapoja, jotka myös ovat monistettavissa / jaettavissa muiden yksiköiden käyttöön.

Hyvillä toimintatavoilla tarkoitetaan työntekijöiden yksin tai yhdessä tekemiä muutos-, uudistus-, tai parannustoimenpiteitä, joilla on edistetty tai kehitetty:
• työn organisointia, prosesseja ja laatua
• turvallisia työtapoja ja menetelmiä
• tasa-arvoa
• tuloksellisuutta
• ergonomiaa
• yhteistyötä joko omassa työyksikössä tai koko tulosyksikössä.

Millainen on Huippuesimies? Huippuesimies toimii esimerkillisesti ja on uudistumiskykyinen. Hänen toiminnassaan näkyvät työhyvinvointiohjelman ja – suunnitelman käytäntöön viedyt linjaukset. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman linjaukset toteutetaan esimiehen johdolla. Toiminnallaan esimies vaikuttaa siihen, että HUS:n strategiset avaintavoitteet toteutuvat.

HUSn Työhyvinvointiohjelma on yksi niistä toimenpideohjelmista, joilla toteutetaan HUS:n strategiaan pohjautuvia henkilöstöpoliittisia periaatteita. Työhyvinvointiohjelman päätavoitteet vuosina 2014 - 2017 ovat:

Hyvin toimiva työyhteisö
• työyhteisön ilmapiiri ja esimiestyön laatu
• työturvallisuuskulttuuri
Turvallinen työympäristö
• sisäympäristö
• ergonomia
Hyvinvoiva työntekijä
• sairauspoissaolojen hallinta
• työurien pidentäminen ja/tai ennenaikaisen eläköitymisen väheneminen

Kun työyhteisö toimii hyvin ja työympäristö on turvallinen, työntekijä voi hyvin.

Turvallinen työympäristö on työhyvinvointitoiminnan painoalue 2016 - 2017. Osana työhyvinvoinnin palkitsemista otettiin vuonna 2016 käyttöön turvallisuuspalkitseminen.
Haettavana oli kaksi turvallisuustasoa: Perustaso ja Huipputaso. Niitä arvioidaan 12 kriteerien avulla.

Tarkoituksena oli edistää turvallisuuskulttuuria ja hyödyntää kriteereitä oman yksikön turvallisuustason arvioinnissa. Palkitsemismallin kriteereitä voi aina hyödyntää oman yksikön turvallisuustason arvioinnissa ja ottaa käyttöön turvallisia työtapoja ja menetelmiä sekä ennaltaehkäisevästi pohtia miten toimintaa voi muuttaa turvallisemmaksi
Ratkaisu
Huippuyksikkö ja huippuesimies -palkitsemisen suunnittelu käynnistettiin työhyvinvointikauden alussa ensin. Laadittiin tavoitteet ja kriteerit, jotka pitää täyttyä huippuesimiehen ja –yksikön toiminnassa. Palkitsemismalleille tehtiin kriteerit ja tarvittavat ohjeet. Suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana sekä työntekijäedustajat, työsuojelu että johto.

Huippuesimies ja –yksikkövalinta tehtiin yhteistoiminnallisesti. Lopullisen valintapäätökset teki työhyvinvointiohjelman laadintaryhmä, joka nimettiin ns. ”palkitsemisarviointiryhmäksi”. Ryhmässä on sekä työntekijöiden että johdon edustajat, työterveyshuolto mukaan lukien.

HUS-työsuojelun tapaturmaryhmä, johon kuuluu sekä työsuojelupäälliköitä että työsuojeluvaltuutettuja, laati turvallisuuspalkitsemishakemista varten arviointilomakkeen. Lomake myös toimii turvallisuuden itsearviointivälineenä, kun halutaan arvioida oman yksikön turvallisuustasoa.

Työyksiköt hakivat itse luokitusta arvioimalla täyttyvätkö vaadittavat kriteerit omassa työyksikössä. Tämä tehtiin yhteistyössä yksikön henkilökunnan kanssa. Kunkin kriteerin kohdalla työyksiköllä oli mahdollisuus valita joko perus- tai huipputaso. Parhaimman tason saavuttaminen edellytti, että kaikki kriteerit täyttyivät ja suurin osa huipputasoisesti. HUS työsuojelun tapaturmatyöryhmä ja HUS työsuojelujaosto ratkaisivat hakemusten perusteella palkittujen yksiköiden tasoluokituksen.

Mikä on Huipputason ja Perustason yksikkö? Huipputason yksikössä turvallisuusasiat ovat päivittäisessä arjen työssä, työntekijät noudattavat turvallisia työtapoja ja turvallisuuspuutteet korjataan välittömästi. Toiminnassa mennään turvallisuus edellä!

Perustason yksikössä turvallisuusasiat ovat hyvällä mallilla, HUS-ohjeita noudatetaan ja turvallisuutta pidetään yhteisissä foorumeissa esillä. Matka huipulle on vain lyhyen askeleen päässä!

Palkitsemismallien suunnittelu ja toteutus tehtiin omin voimin ja omalla rahoituksella.
Tulokset
Vuonna 2015 palkittiin seitsemän huippuesimiestä ja kuusi huippuyksikköä. Heidän esimerkillinen toimintansa tuotiin esille sekä henkilöstölehdessä ja intrassa. Palkitut yksiköt ja esimiehet saivat kunniakirjan ja yksiköt saivat juhlia voittoaan yhteisessä kakkukahvitilaisuudessa.

Parhaillaan HUS:ssa on menossa vuoden 2016 huippuesimies/yksikkö palkitseminen. Ehdotukset käsitellään yhteistoiminnallisesti ja varsinainen palkitseminen on vuoden 2017 alussa Työhyvinvointiteemapäivän yhteydessä.

Yksi huippuesimies kertoi haastattelussa, joka oli otsikoitu Kiitos – pieni, mutta tärkeä sana: ”Puhun paljon, porukka tietää missä mennään. Aamuisin sanon muutaman sanan aina ennen kuin uudet potilaat otetaan vastaan. Itse käyn tervehtimässä uudet potilaat odotusaulassa, koska kirjallisessa potilaspalautteessa siitä tuli kiitosta. Se, että osastonhoitaja tervehtii, tuntuu olevan vielä nykymaailmassakin suuri merkitys. Kiitos sana on hyvin pieni, mutta tärkeä."

"Kun lukee johtamiskirjallisuutta tai työhyvinvointiraportteja, sana kiitos tuntuu nousevan aina esille ja sen puuttumattomuus. Olen omassa työssäni ja arjessa oikein opetellut sanomaan kiitos. Kiitos siitä, että hoidit tuon asian tai jonkun potilaan niin hyvin. Kiitos, että autoitte toisianne tai että selvisitte kiireisestä illasta tai yöstä. Kiitos että olet noin ihana."

Turvallisuushakemuksia saatiin 20, niistä valikoitui yksi huipputason yksikkö ja kuusi turvallisuuden perustason saavuttanutta yksikköä. Palkitut työyksiköt julkaistiin HUS Tapaturmapäivän 3.11.2016 yhteydessä. Kaikille perustason tai huipputason saavuttaneille yksiköille luovutettiin kunniakirja.

Työtapaturmavakuutusyhtiö huomioi myös yksiköitä omalla palkinnollaan. Palkituista yksiköistä tiedotettiin intrassa ja palkittujen yksiköiden joukosta tehdään artikkeli intraan tai muihin julkaisuihin. Turvallisuuspalkitsemista jatketaan edelleen vuonna 2017.

Näillä palkitsemismalleilla tehtiin työhyvinvointitoiminnan eri ohjeita ja toimintoja sekä käytännön toteutusta tutummaksi työyksiköihin. Monesti tulokset näkyvät vasta viiveellä, joten kustannusvaikutuksia ei tässä vaiheessa vielä voida esittää. Kustannussäästöt tulevat näkymään sen mukaan, miten yksiköissä aktiivisesti käytetään kaikkia niitä työvälineitä, mitä HUS:ssa on tarjolla. Palkitseminen kannustaa myös siihen, että asiat otetaan keskusteluun ja yhdessä mietitään, miten työhyvinvointia ja turvallisuutta meidän yksikössämme voitaisiin kehittää tai pitää nykyisellä hyvällä tasolla.

Jatkossa on suunniteltu tekevämme näistä palkituista yksiköistä ja heidän esimerkillisestä toiminnastaan videoklippejä intraan.

Cenita Blomqvist vastaa Huippuyksikkö/huippuesimiespalkitsemiseen liittyviin kysymyksiin ja Susanna Puumi vastaa Turvallisuuspalkitsemiseen liittyviin kysymyksiin.

Yhteyshenkilöt

Cenita Blomqvist
cenita.blomqvist(ät)hus.fi
Työhyvinvointipäällikkö
HUS
Cenita Blomqvist
cenita.blomqvist(ät)hus.fi
Työhyvinvointipäällikkö
HUS

Susanna Puumi
susanna.puumi(ät)hus.fi
Työsuojelupäällikkö
HUS
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta