11.3.2016
Kotkan kaupunki - Kotihoito, Kotka

Vastuuhoitajamalli kotihoitoon

Yhteistyössä: Hamina, Miehikkälä, Virolahti
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Kehittämisellä haluttiin saada aikaan:
• Kotihoidon asiakkaiden palveluiden laadun parantaminen
• Työn / toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen
• Jokaisella kotihoidon työntekijällä on vastuu omasta työstä. Itsenäisessä työssä on myös paljon valtaa ja tätä tulee oppia käyttämään oikein. Toiminnan tulee perustua yhteisesti sovittuihin toimintamalleihin.
• Kun työntekijällä on vastuu omasta työstä, tulee olla kunnioitus myös toisen tekemää työtä kohtaa.
• Vastuuhoitajan rooli korostuu tarvelähtöisessä kotihoidossa. Asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden on yhä tärkeämpää olla tietoinen kuka toimii vastuuhoitajana ja mitä se käytännössä tarkoittaa.
• Vastuuhoitajuus on osa kotihoitoa, ei erillinen tehtävä.
Ratkaisu
Henkilökunta on osallistunut vastuuhoitajuuden määrittelyyn aktiivisena toimijana. Kehittämispäivissä käsiteltyjä asioita olivat: vastuuhoitajan tehtävät ja niiden suorittaminen, onnistuminen vastuuhoitajana, vastuuhoitajuuden kehittäminen, yhteistyö, vastuuhoitajuuden määrittely eri ammattiryhmien välillä sekä vastuuhoitajan ominaisuudet ja arviointi (kehittämispäivät - välitehtävät - lopputuotoksena toimintamalli).

Vastuuhoitajuus on työskentelytapa, jonka tavoitteena on vahvistaa yksilöllistä, palvelutarpeesta ja asiakkaan omista voimavaroista lähtevää hoiva- ja hoitotyötä (= toimintakykyä edistävä työote). Vastuuhoitajan osuus korostuu asiakkaan yksilöllisen hoidon ja kuntoutumisen suunnittelussa ja toteutuksen oikea-aikaisessa varmistamisessa.

Vastuuhoitajan ydintehtävänä on koordinoida asiakkaan kokonaishoitoa moniammatillisessa yhteistyössä omaisten, läheisten, lääkärin ja muiden sidosryhmien kanssa. Muu henkilöstö toteuttaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa ja hoivaa.

Vastuuhoitajalla on vastuu siitä, että asiakkaan asiat hoituvat. Vastuuhoitaja huolehtii riittävällä tiedottamisella (suullinen ja kirjallinen), että tiimi tietää asiakkaan asioista, ettei asiakkaan tarvitse selvittää niitä kaikille erikseen. Vastuuhoitaja koordinoi yhteistyötä ja pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaan omaisiin ja läheisiin. Hän huolehtii myös säännöllisen arvioinnin toteutumisesta yhteisesti sovittujen toimintakykymittareiden avulla ja toteuttaa voimavaroja tukevaa toimintaa.

Vastuuhoitaja vastaa asiakkaan tarpeenmukaisesta ja laadukkaasta hoivasta ja hoidosta. Vastuuhoitajan tulee huolehtia siitä, että hän käy asiakkaan luona riittävän usein havaitakseen muuttuneen toimintakyvyn ja palveluntarpeen. Tämä huomioidaan myös tiimin toiminnassa työnjakoa tehdessä.

Vastuuhoitajamallin laatimisessa on ollut KASTE-rahoitusta.
Tulokset
Vastuuhoitajuus lisää työn sujuvuutta ja vahvistaa laatua yhdenmukaistamalla hoitotyön keinoja. Vastuuhoitaja vastaa asiakkaan tarpeenmukaisesta ja laadukkaasta hoivasta ja hoidosta, toteuttaen voimavaroja tukevaa toimintaa kaikessa työskentelyssä. Jokaisella kotihoidon asiakkaalla on oikeus vastuuhoitajaan ja toimintakykyään vastaavaan palveluun.

Aiempaan verrattuna vastuuhoitajan rooli on muuttunut nimellisestä roolista asioiden koordinoijaksi. Vastuuhoitajan rooli asiakkaiden palvelujen yksilöllisessä suunnittelussa ja arvioinnissa korostuu. Hän hoitaa asiakkaan asiat kokonaisuutena. Asiakkaan käynnit kohdentuvat vastuuhoitajalle aina, kun hän on työvuorossa.

Asiakkaiden määrä ei ole ratkaiseva tekijä, vaan vastuuhoitajuus määrittyy asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen mukaan sekä hoitajien osaamisen / vastuualueiden mukaan.

Vastuuhoitajamallin hyötynä asiakkaan näkökulmasta on se, että asiakkaan saama palvelun laatu paranee, kun hänen asioiden hoito on keskittynyt yhdelle henkilölle. Vastuuhoitaja on perehtynyt kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanteeseen ja hallitsee kokonaisuutta.

Vastuuhoitajuus vaatii asiakkaan, omaisen, tiimin, yhteistyökumppaneiden ja vastuuhoitajan saumatonta yhteistyötä. Onnistunut vastuuhoitajasuhde vaatii ammatillisuutta sekä vastuunottoa omasta toiminnasta. Se perustuu molemmin puoliseen luottamukseen, kaikki eri jäsenet luottavat toisiinsa ja toimivat sovittujen ”pelisääntöjen” mukaisesti. Uuden mallin myötä yhteistyö sekä tiimin ja työyhteisön tuki ja sitoutuminen ovat parantuneet.

Vastuuhoitajuutta voidaan arvioida monin tavoin. Arviointia suoritetaan vastuuhoitajan omasta toimesta, asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä opiskelijoiden arvioimana. Hyvin toteutunut vastuuhoitajuus luo laadukkaan pohjan asiakastyön onnistumiselle. Vastuuhoitaja edustaa toiminnallaan positiivisesti koko kotihoitoa.

Yhteyshenkilöt

Sanna Koskimies
sanna.koskimies(ät)kotka.fi


Sara Haimi-Liikkanen
sara.haimi-liikkanen(ät)kotka.fi
Kehittämiskoordinaattori
Kotkan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta