14.2.2017
Tornion kaupunki, varhaiskasvatus ja neuvolatoiminta, Tornio

2-vuotistapaaminen – verkostomainen yhteistyö ja perheiden arjen helpottaminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
Idea 2 -vuotistapaamisen kehittämiselle syntyi Torniossa halusta perheiden varhaisen tuen vahvistamiseen ja perheiden tukemiseen mm. kasvatuskumppanuudella. Lisäksi tavoitteeksi todettiin perheiden osallisuuden ja sitä kautta asiakas-/tarvelähtöisyyden parantaminen. Kehittämistyö kuuluu osaksi Perheille parasta – työniloa työntekijöille kehittämishanketta (ESR-rahoitus), joka toteutetaan Lapin yliopiston ja Tornion kaupungin yhteistyönä

Keväällä 2016 ajatusta neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistämisestä alettiin jäsentää esimies- ja johtotasolla Perheille parasta – työniloa työntekijöille -hankkeen työpajoissa. Kevään ja alkukesän aikana asiaa käsiteltiin hankkeen kehittäjätyöntekijöiden vetämissä työkokouksissa henkilöstön kanssa ja muodostettiin käsitystä siitä, miten tämä yhteistyö voisi tiivistyä. Päädyttiin rakentamaan kokeilu, missä sekä varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja, että neuvolan terveydenhoitaja menevät yhdessä tekemään yhteisen 2 –vuotiaalle toteutettavan tapaamiskäynnin perheiden kotiin.

Kokeilu sovittiin toteutettavaksi Hannulan neuvolan ja Kokkokankaan päiväkodin yhteistyönä sekä Karungin päiväkodin ja neuvolan yhteistyönä. Nämä alueet sijoittuvat hieman kauemmaksi kaupungin keskustasta. Kokeilu päätettiin rajata päivähoidossa olevien lasten perheisiin.

Kahden vuoden ikä valittiin kokeiluun, koska siinä iässä lapsi toimii luonnollisimmin itselleen tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja esim. 2-vuotisneuvolakäynnin sisällöt ovat hyvin kotikäyntiin soveltuvia. Samalla perheen ei tarvitse varata kahta aikaa ja käydä erikseen lapsen kanssa sekä neuvolan 2 vuotiaan ikätapaamisessa että päiväkodissa varhaiskasvatuskeskustelussa.
Ratkaisu
Perheille parasta – työniloa työntekijöille -hankkeen aikana Tornion kaupungin perhe- ja varhaiskasvatuspalveluiden esimiesten keskuudessa nousi esille innovatiivinen ajatus siitä, miten kaksivuotiaiden lasten ja heidän perheitään voitaisiin tukea yhteistyöllä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Hankkeessa toteutetuissa kehittämistyöpajoissa syntyi idea lapsen perheen kotona toteutettavasta 2-vuotistapaamisesta.

Lasten ja heidän perheittensä kotona tapahtuvassa vierailussa yhdistyvät neuvolan kaksivuotistarkastus ja varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu. Kehittämiskokeilulla pyritään vahvistamaan perheiden roolia palvelujen sisältöjen ja järjestämisen kehittämisessä, luomaan vahvempaa kasvatuskumppanuutta, lisäämään toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tukemaan perheiden arkea. Tapaamisessa keskustellaan perheille merkityksellisistä, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä varhaiskasvatukseen liittyvistä ja perheen yleiseen hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Kotona tapahtuvan avoimen dialogisen kohtaamisen on tarkoitus olla mahdollisimman asiakas- ja voimavaralähtöinen. Tavoitteena kehittämiskokeilulla on lisätä verkostomaista, moniammatillisista yhteistyötä ja osaamista sekä vahvistaa perheiden osallisuutta.

Kotona käydyissä keskusteluissa teemoina ovat lapsen kasvuun ja kehitykseen, kuten liikkumiseen, käden- ja ilmaisutaitoihin, kieleen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat sekä vanhempien terveysneuvontaan liittyvät asiat. Vanhempien puheeksi ottamat ja perheelle tärkeät asiat ohjaavat keskustelua, kun taas asiantuntijoiden esille nostamat teemat mahdollistavat laaja-alaisen voimavarojen tuen ja tarvittaessa huolten puheeksi oton.
Tulokset
Kehittämiskokeilussa mukana olleilta perheiltä on saatu positiivista palautetta kokeilusta. Kaksivuotiaiden vanhemmat ovat pääsääntöisesti kokeneet tapaamisessa käydyt keskustelut hyviksi ja luonteviksi. Lisäksi vanhemmat kokivat, että saivat tapaamisten aikana tarvitsemansa ohjauksen ja neuvonnan. Myös lapset ovat kokeneet tilanteen mielekkääksi, ja jotkut lapsista ovat jopa vieneet työntekijät leikkimään kanssaan. Tällaisten hetkien kautta terveydenhoitaja ja varhaiskasvatuksen työntekijä ovat myös päässeet havainnoimaan lapsen kasvua ja kehitystä luontaisessa ympäristössä.

Kehittämiskokeilu on koettu positiiviseksi ja hyödylliseksi myös Tornion perheille suunnattujen palveluiden työntekijöiden keskuudessa. Kokeilussa mukana olevien työntekijöiden haastatteluissa kävi ilmi, että merkitykselliseksi koettiin etenkin työparin sekä koko työyhteisön tuki ja eri verkostojen välisten tahojen yhteistyön näkyväksi tekeminen, lapseen sekä vanhempiin heidän luonnollisessa, omassa ympäristössään saatu aito yhteys, perheiden aloitteellisuus keskusteluissa sekä mahdollisuus edetä keskusteluissa rennolla, joustavalla ja erilaiset tilanteet huomioivalla tavalla.

Yhteyshenkilöt

Katri Kuusela
katri.kuusela(ät)ulapland.fi
koulutuspäällikkö
Lapin yliopisto

Jaana Sahi
jaana.sahi(ät)tornio.fi
projektikoordinaattori
Tornion kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta