5.10.2018
Hämeenkyrön kunnan varhaiskasvatuksen perheohjaus, Hämeenkyrö

Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen osana perheohjaajan työtä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Hämeenkyrön kunnan sivistyslautakunta päätti lopettaa avoimen päiväkotitoiminnan 1.1.2016 alkaen taloudellisen vaikuttavuuden vuoksi. Lopettamisella säästettiin 1,5 henkilötyövuotta sekä tarvikemääräraha. Koska säästötoimi vaikutti kotihoidontuella kotona lapsiaan hoitaviin perheisiin merkittävästi, varhaiskasvatuksen perheohjaaja kehitti omaa työtään kokeilemalla keväällä 2017 uudenlaista Avoimen perhekerhon toimintamallia: tehdä entisestä Avoimen päiväkodin mallista uusi, nykyaikaisia tarpeita vastaava ja perheitä yhdistävä Avoin perhekerho. Hämeenkyrössä oli kerhojen kokeiluvaiheessa paljon uusia, muualta muuttaneita, nuoria lapsiperheitä, joilla ei ollut minkäänlaista tukiverkostoa kunnan alueella.

Kokeilu suoritettiin ajalla maalis-kesäkuu 2017. Kokoontumiskertoja oli viisi (5). Näillä kerroilla asiakkaita kävi keskimäärin 13 vanhempaa + 22 lasta. Asiakasmäärät olivat likipitäen samansuuruiset kuin Avoimen päiväkodin kävijämäärätkin olivat olleet.

Avoimen perhekerhon ohjaajana toimi yksin varhaiskasvatuksen perheohjaaja. Lisäksi mukana oli joka kerralla kaksi vapaaehtoistyöntekijänä toimivaa Päiväkotimummoa. Päiväkotimummo-toiminta on myös yksi varhaiskasvatuksen perheohjaajan kehittämisideoista, joilla mahdollistettiin Avoimen perhekerhon toiminta. Varhaiskasvatuksen perheohjaaja muokkasi omia työaikojaan ja -tehtäviään niin, että pystyi olemaan noin kerran kuukaudessa mukana aamupäivällä Avoimen perhekerhon ohjaajana.

Avoimen perhekerhon sisältö vastasi sille ennalta laaditttuja tavoitteita mm. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita, varhaiskasvatuksen perheohjaajan tehtävän tavoitteita, tuki perheiden verkostoitumista, lisäsi vertaistukea asiakkaiden kesken, oli matalan kynnyksen kokoontumispaikka perheille, oli mahdollisuus perheille tavata ja keskustella varhaiskasvatuksen perheohjaajan kanssa luottamuksellisesti tai avoimesti. Tämän mahdollisuuden toivottiin madaltavan kynnystä ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen perheohjaajaan ennen perheen ongelmien kasautumista.

Palautteissa asiakkaat pitivät hyvänä varhaiskasvatuksen perheohjaajan läsnäoloa perhekerhossa, osallistumiskynnyksen madaltumista, toiminnan monipuolisuutta, aamupalatarjoilua, helppoutta tulla mukaan juttelemaan sekä mahdollisuutta tulla tapaamaan muita kotona olevia vanhempia ja tavata heitä myös kerhon ulkopuolella. Palautteista kävi ilmi, että perheet olivat jo solmineet hyviä ystävyyssuhteita toisiinsa, vaikka eivät tunteneet aiemmin toisiaan.

Ratkaisu
Varhaiskasvatuksen perheohjaaja, varhaiskasvatuksen päälliköt sekä varhaiskasvatuksen johtaja kokoontuivat Avoimen varhaiskasvatustoiminnan työryhmänä arvioimaan kesällä 2017 Avoimen perhekerhon kokeilun asiakasmääriä ja tavoitteiden toteutumista. Avoimen perhekerhon todettiin olevan hyvä tapa tavoittaa kunnassa asuvia lapsiperheitä ja varhaiskasvatuksen perheohjaajan tehtävä Avoimen perhekerhon ohjaajana todettiin hyväksi matalan kynnyksen tavaksi tehdä ennaltaehkäisevää työtä omalla tehtäväalueellaan.

Työryhmä kokoontui noin kome kertaa Avoimen varhaiskasvatustoiminnan työryhmänä. Työryhmässä pohdittiin Avoimen perhekerhojen lisäämistä kunnan kolmen varhaiskasvatusyksikön alueille: Kyröskoski, Kirkonkylä ja Sasi. Avoimet perhekerhot kokoontuisivat edelleen aamuisin klo 9 - 11 välillä, mutta joka toinen viikko omilla alueillaan. Avoimen perhekerhon toiminnat alkaisivat heti syyskuun alussa 2017. Vastuu Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä, ohjaamisesta, markkinoinnista ja järjestämisestä olisi varhaiskasvatuksen perheohjaajalla.

Lisäksi varhaiskasvatuksen johtaja ja aluepäälliköt toivoivat varhaiskasvatukseen lastenkerhoa 3-5-vuotiaille lapsille, joka kokoontuisi kerran viikossa tiistai-aamuisin klo 9-11. Tämä myös lisättiin Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vastuualueeseen, jota varhaiskasvatuksen perheohjaaja ohjaisi yhden päivähoitajan kanssa viikoittain.

Kustannukset?
Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnalle ei tehty omaa budjettia. Toiminnasta ei koidu erikseen työkustannuksia, koska toiminta on osa varhaiskasvatuksen perheohjaajan työtehtäviä. Toiminta kuitenkin rajaa aamupainotteisen kerhotoiminnan vuoksi yksilöllisen perheohjauksen työtä ilta-aikoihin.
Päiväkotimummo-toiminta on vapaaehtoistyötä, josta ei myöskään koidu erillistä työkustannusta. Lastenkerhossa toisen ohjaajana olevan päivähoitajan työkustannusta ei tule, koska työntekijä on osittain kunnan esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidossa työssä. Esikouluajan työntekijä olisi varhaiskasvatuksen päiväkotiryhmissä kiertävänä sijaisena.
Avoimien perhekerhojen tilavuokria ei ole, sillä kaksi perhekerhoa toteutetaan päiväkotien tiloissa ja yksi kunnan Nuorisotiloilla, joka on myös sivistyspalvelujen oma tila.
Kustannuksia syntyy perheille ilmaisesta, pienestä aamupalatarjoilusta, jonka tarvikekulut menee yhden päiväkodin kuluista.
Toiminnan tarvikekustannuksia ei tule myöskään mm. leluista tai askartelutarvikkeista, koska päiväkotien yhteydessä olevissa Avoimissa perhekerhoissa voi luonnollisesti käyttää päiväkotien omia tarvikkeita ja materiaaleja.
Avoimissa perhekerhoissa on välillä asiantuntijaluentoja. Asiantuntijat ovat olleet kunnan omia työntekijöitä omilta erikoisaloiltaan. Näistä ei ole tullut kustannusta.


Tulokset
Tällä hetkellä syksyllä 2018 kunnassamme on toiminnaltaan yhä kasvava Avoin varhaiskasvatustoiminta, joka käsittää: kolmella varhaiskasvatusalueella toimivat Avoimet perhekerhot, Napero-lastenkerhon, Päiväkotimummo- ja -vaaritoiminnan sekä PopUp avoin perhekerho-toiminnan. Asiakasmäärät ovat nousseet perhekerhoissa ja palaute on ollut kannustavaa ja toimintaa kehittävää. Suurin säästö tulee henkilökustannuksista, sillä toiminta on sisällytetty varhaiskasvatuksen perheohjaan työtehtäviin.

Avoin varhaiskasvatustoiminta täydentää kunnan perhekeskuksen tuottamia palveluja, jotka ovat kunnalle säästöjä tuovia enneltaehkäiseviä palveluja.

Hämeenkyrön kunta on kehittänyt Lape-hankkeen myötä kunnan perhekeskustoimintamallia, jonka työryhmään varhaiskasvatuksen perheohjaus kuuluu myös tärkeänä osana mukaan.

Varhaiskasvatuksen perheohjaajan tuottama Avoin varhaiskasvatustoiminta

Yhteyshenkilöt

Saija Lehtonen
saija.lehtonen(ät)hameenkyro.fi
Varhaiskasvatuksen perheohjaaja
Hämeenkyrön kunta
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta