27.3.2017
Hausjärven perusturvatoimi, Hausjärvi

Kuule – kuuntele - tule kuulluksi vanhuspalveluissa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet
KUKUTUKU- Kuule – kuuntele - tule kuulluksi –hanke on Hausjärven kunnan vanhuspalveluissa toteutettava työyhteisön kehittämishanke, joka käynnistyi syyskuussa 2015 ja päättyy tänä keväänä 2017.

Työsuojelurahasto on myöntänyt hankkeeseen kehittämisavustusta. KUKUTUKU-hankkeen avulla Hausjärven kunnan vanhustenhuollossa etsitään ja kokeillaan uusia ja parempia toimintatapoja vanhustenpalveluun ja edistetään kunnan mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa.
Ratkaisu
Hanke koskee kunnan vanhuspalvelun kolmea yksikköä ja kehittämistyössä on mukana koko henkilöstö, sekä työntekijät että esimiehet.

Hankkeen tavoitteita ovat 1) toimintakulttuurinen muutos vanhuspalveluissa, 2) avoin, osallistava vuorovaikutus ja yhteisöllinen vastuu sekä uusi 3) Kukutuku-toimintatapa työyhteisöissä.

Hanketta on toteutettu kehittämisfoorumeiden ns. Kukutuku-työpajojen avulla.
Tulokset
Kukutuku-hanke päättyi toukokuussa 2017. Hankkeen koko prosessi ja tuloksia sekä kehittämisen jatkoajatuksia esiteltiin hankkeessa mukana olleille työntekijöille kahdessa samansisältöisessä iltapäivässä elo- ja syyskuussa 2017.

Selkeästi on nähtävissä, että Kukutuku-kehittämisprosessi on tullut työntekijöille tutuksi 1,5 vuoden aikana. Siitä on tullut oppimisprosessi tiedon vastaanottamisesta oman tiedon ja kokemuksen kautta uuden tiedon tuottamiseen.

Voidaan todeta, että henkilöstölähtöinen kehittäminen on itsessään oppimisprosessi. Prosessia on toteutettu toimintatutkimuksellisella otteella, jossa työntekijät ovat kehittäneet pääsääntöisesti omia käytäntöjään ja toimintatapojaan. Tarkoituksena on ollut auttaa työntekijöitä tutkimaan omaa todellisuuttaan, jotta sitä voitaisiin kehittää ja muuttaa. Yhdessä tuotettu uusi tieto on koko prosessin ajan syntynyt työntekijöiden omista kokemuksista ja tiedoista. Aineisto ja tuotokset on synnytetty yhdessä.

Voidaan myös todeta, että henkilöstö tarvitsee keskustelufoorumeita, joissa on mahdollisuus puhua työhön liittyvistä asioista, kuulla toisten kokemuksia/ajatuksia ja uskaltautua ilmaisemaan omia näkemyksiä/ajatuksia. Hankkeen avulla tällaiset kuuntelu- ja keskustelufoorumit mahdollistuivat Kukutuku-työpajojen muodossa ja koska ne koettiin hyödyllisiksi, on tämä synnyttänyt tarpeen jatkaa tämäntyyppisiä yhteisiä foorumeita.

KUKUTUKU – kuule – kuuntele – tule kuulluksi –ajattelutapa on luonut demokraattisen tavan toimia työyhteisössä – jokaisen mielipide on tärkeä. Kukutuku-työpajoissa on korostettu ja toistettu oheista ajattelutapaa, joka on parhaimmillaan edesauttanut hyvän ja turvallisen keskustelukulttuurin syntymistä. Ihmisiä on myös kannustettu oman mukavuusrajan ylittämiseen ja yhteiseen puhumiseen.

KUKUTUKU-kehittämistä jatketaan kaikissa vanhustenhuollon yksiköissä Hausjärven kunnan Hausbändi-hankkeessa syksystä 2017 lukien. Hanke on Työsuojelurahaston rahoittama hanke. KUKUTUKU:n tuotteena syntyi ajatus monitoimijaisesta 'tulevaisuusfoorumista'. Tätä työstetään osana Hausbändi-hanketta.

KUKUTUKU-ajattelua laajennetaan Hausjärven kunnan perusturvan muihin toimijoihin ja laajemmin osaksi kunnan toimintatapaa. KUKUTUKU tulee olemaan osa henkilöstölähtöistä kehittämistä seuraavaksi Hausjärven kunnan vammaispalveluissa.

Konkreettisia huomioita toimintatavoista:
Työpajoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota työyhteisöjen vuorovaikutukseen ja keskustelu- sekä toimintakulttuuriin. Toimintavoissa on jo nähtävissä joitakin ituja vuorovaikutukseen liittyvistä muutoksista, kuten esim. ajattelu- ja puhetavan muutoksia joko-tai –ajattelusta sekä-että –ajatteluun. Voidaan ajatella siirtymistä mustavalkoisesta ajattelusta harmaan eri sävyihin tai jopa moniin väreihin. Työtoveri tai sijainen ei ole joko hyvä tai huono, vaan hän voi olla joissakin asioissa hyvä ja joissakin huono ja se on ihan ok. Silti voidaan tehdä yhteistyötä.

Työpajoissa on myös vahvistettu me-ajattelua, me-hengen luomista ja yritetty päästä pois ajattelusta ”kyllähän me, mutta kun ne muut” tai ”emme me, mutta ne muut”. Työskentelyn tuloksena tätä asiaa uskalletaan jo tarkastella yhdessä ja miettiä sitä, keitä ”ne muut” sitten ovat. Samalla on ymmärrys omasta vastuusta vuorovaikutustilanteissa lisääntynyt.

Kolmantena tärkeänä huomiona voidaan nähdä suoraan puhumisen, vihjailujen ja selän takana puhumisen esiin nostaminen työyhteisöjen yhteisissä keskusteluissa. Tätä keskustelukulttuuriin liittyvää ilmiötä on ollut tärkeää avata ja miettiä keinoja asian kehittämiseksi. Työntekijöillä onkin ollut lukuisia hyviä kehittämis- ja parantamisajatuksia.

Yhteyshenkilöt

Teija Suorsa-Salonen
teija.suorsa-salonen(ät)hausjarvi.fi
perusturvajohtaja
Hausjärven kunta
Teija suorsa-Salonen
teija.suorsa-salonen(ät)hausjarvi.fi
perusturvajohtaja
Perusturvatoimi
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta