7.4.2021
Vantaan kaupunki/ Mikkolan koulu, Lehtikuusen koulu, Jokiniemen koulu, Kaivokselan koulu ja Rajakylän koulu sekä Helsingin kaupunki/ Keinutien ala-asteen koulu, Vantaa

Maahanmuuttajaäitien koulutus- ja työllisyyspolku

Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
Alkuperäinen idea syntyi, kun toisessa projektissa, jossa koulutettiin työvaltaisesti koulunkäyntiavustajia, huomattiin minkälainen vaikutus on maahanmuuttajaäiteihin, perheeseen ja lapsiin sillä, että maahanmuuttajaäiti saadaan mukaan aktiivisena osallistujana lapsen koulunkäyntiin.

Idea kehittyi hankkeeksi, jossa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin luoda uusi malli suomen kielen oppimiseen. Uuden mallin avulla on voitu huomattavasti nopeuttaa maahanmuuttajanaisten kielenoppimista ja työllistymistä. Tavoitteena oli lisäksi työelämässä vaadittavan kielitaidon hankkiminen yhdessä lukuvuodessa. Lisäksi luotiin uusi malli maahanmuuttajataustaisten naisten ammatilliseen koulutukseen (moniosaajakoulutus). Moniosaajakoulutusmallin luominen oli tarpeellinen, koska ammatillisen perustutkinnon suorittaminen vaatii nykyään yhteistentutkinnonosien (YTOt) suorittamista, mikä on osoittautunut maahanmuuttajataustaisille erittäin haastavaksi.
Ratkaisu
Toiminta on kohdennettu vähän koulutetuille maahanmuuttajaäideille, joiden työllistyminen ja suomen kielen oppiminen on perinteisesti ollut haasteellista. Toiminnassa on ollut mukana maahanmuuttajaäitejä, jotka ovat olleet pitkään kotona lasten kanssa tai jotka ovat vajavaisen suomen kielen taidon ja kielitaidon takia jääneet pois työmarkkinoilta tai koulutuksista. Mukana on ollut myös äitejä, jotka ovat vasta tulleet maahan. Tavoitteena on, että maahanmuuttajanaiset voivat suorittaa suomen kieltä ja työelämävalmiuksia parantavan koulutuksen nopeutetussa aikataulussa verrattuna perinteiseen kotoutumiskoulutukseen.

Mallin myötä maahanmuuttajataustaisten äitien suomen kielen oppimista, kotoutumista ja integroitumista yhteiskuntaan on pystytty vahvistamaan ja heille on luotu uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen kantaväestön kanssa. Toiminnan tavoitteena on ollut, että kotona olevat maahanmuuttajanaiset voivat kehittää suomen kielen oppimisen taitojaan niin, että ne mahdollistavat ammattiopinnot ja työelämään siirtymisen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutusmalliin verrattuna.

Hankkeen mallissa maahanmuuttajaäidit opiskelevat luku- ja kirjoitustaidon alkeita sekä muita perustaitoja kuten matematiikan alkeita perusopetuksen alkuopetuksen luokilla. Samalla kun he itse oppivat luku- ja kirjoitustaitoa sekä suomenkieltä yhdessä lasten kanssa, aukeaa heille suomalainen koulutusjärjestelmä ja koko yhteiskunnan toiminta.


Yhteistyö kodin ja koulun välillä on parantunut huomattavasti ja maahanmuuttajaäidit pystyvät paremmin tukemaan omien lasten suomen kielen oppimista ja koulunkäyntiä sekä sopeutumista suomalaiseen päivähoito- ja koulutusjärjestelmään. Toiminnan toteuttamisessa mukana olleiden peruskoulujen merkitys on ollut merkittävä.

Mallin ensimmäisessä vaiheessa maahanmuuttajaäidit osallistuvat samanaikaisesti opetukseen, jota luokanopettaja antaa 1.-2. luokkalaisille lapsille. Luokissa opiskellaan luku- ja kirjoitustaitoa, suomen kieltä ja matematiikkaa 1–2 tuntia päivässä kolmena päivänä viikossa. Lisäksi maahanmuuttajaäidit oppivat mm. tietotekniikka- ja viestintätaitoja sekä suomalaista työelämä- ja yhteiskuntatietoutta. Äidit saivat myös uraohjausta sekä yhtenä päivänä viikossa suomen kielen opetusta S2-opettajan johdolla. Pienemmille lapsille oli järjestetty opetuksen ajaksi lapsiparkki.

Talvilomasta eteenpäin äidit lähtevät työkokeiluun, mm. päiväkoteihin, kouluihin, vanhustyöhön, kahvilatyöhön tai ruokakauppaan. Pitkän 3kk kestävän työkokeilun aikana äideillä on edelleen yhtenä päivänä viikossa S2-suomen kielen opetusta. Ensimmäisen vaiheen toiminta noudattaa perusopetuksen aikataulusta lomineen. Kesällä ei ole opetusta. Kevään tai seuraavan syksyn alusta äidit poluttautuvat aikuisten perusopetukseen, Valma koulutukseen, oppisopimukseen tai aloittavat ammatilliset opinnot. Eräät äidit ovat työllistyneet suoraan työkokeilujaksolta.

Äitien ammatillisiin opintoihin on kehitetty moniosaajakoulutusmalli, joka on tällä hetkellä laajasti käytössä kaikkien maahanmuuttajien koulutuksessa. Moniosaajamalli mahdollistaa maahanmuuttajille uudenlaiset koulutus- ja opiskelupolut ammatillisiin opintoihin. Moniosaajamallissa pyritään vastaamaan työnantajien ja työmarkkinoiden työntekijätarpeeseen suorittamalla eri tutkinnoista sellaisia tutkinnonosia, jotka yhdessä muodostavat työelämässä tarvittavaa osaamista. Ensimmäisenä tutkinnonosana on paikallisesti valittava ammatillinen tutkinnonosa Suomalaisessa työelämässä toimiminen, jonka avulla vahvistetaan työelämäosaamista ja ammatillisen suomen kielen taitoja. Muina tutkinnonosina voi olla kaksi osaa samasta tai eri tutkinnoista. Moniosaajakoulutuksessa suoritetut tutkinnonosat voidaan hyödyntää osana opiskelijan tutkintorakennetta myöhemmin, jos hän haluaa täydentää opinnot koko perustutkinnoksi. Nykyisellään ammatillisen perustutkinnon suorittaminen on haasteellista maahanmuuttajille, koska opinnot pitävät sisällään yhteisiä tutkinnonosia (YTOt), joiden suorittaminen on haasteellista vajavaisella kielitaidolla ja pohjakoulutuksella.

Hankkeen toteutuksesta on vastannut Careeria yhteistyökumppaninaan Vantaan kaupungin perusopetus. Hankkeen malli on otettu käyttöön Vantaalla yhtenä mallina toteuttaa maahanmuuttajaäitien kouluttamista ja työllistämistä. Helsingin kaupunki pilotoi mallia tämän vuoden ja ensivuodesta eteenpäin se aikoo toteuttaa itsenäisesti mallin mukaista toimintaa useammassa helsinkiläisessä koulussa. Malli on herättänyt laajaa kiinnostusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Hankkeen toiminnasta on tehty tuotekortti, joka toimii hyvänä käyttöönotto-oppaana vastaavaa toimintaa suunnitteleville. Toiminta sai alkujaan rahoituksen ESR-hankerahoituksesta (2017-220) ja sen jälkeen toimintaa on rahoittanut OPH ja OKM. Jatkossa Vantaa tulee toteuttamaan mallia omalla rahoituksella. Kustannus / koulu on laskettu n. 50.000 €/ lukuvuosi.
Tulokset
Mallin mukainen toiminta on onnistunut erityisen hyvin ja siitä saadut tulokset ovat olleet erittäin positiivisia. Kaikki toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu ja niitä on voitu toiminnan jatkuessa edelleen kehittää ja parantaa. Maahanmuuttajien suomen kielen oppimiseen ja polutukseen ammatilliseen koulutukseen ja työelämään onnistuttiin luomaan toimiva vaihtoehtoinen malli.

Mallin avulla on voitu edistää maahanmuuttajaäitien suomen kielen kirjoitus- ja lukutaitoa sekä muuta kielitaitoa niin, että se mahdollistaa kielituella suoritettavan ammatillisen tutkinnon. Äitien suomen kielen taito on testattu toimintakauden alussa ja lopussa sekä testien mukaan kielenkehitys on ollut kaikkien kohdalla selkeästi osoitettavissa luku- ja kirjoitustaidottomuudesta aina A2-B1 välille.

Toimintamallin avulla maahanmuuttajaäidit ovat suorittaneet kotoutumiskoulutuksen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutukseen verrattuna. Hankkeen malli nopeuttaa laskennallisesti puolella koulutuksessa oloaikaa verrattuna perinteiseen kotokoulutuksen opiskelupolkuun. Tästä on tehty Haaga-Heliaan lopputyö, jossa tämä voitiin todentaa. Mallin myötä myös vahvistettiin maahanmuuttajataustaisten äitien kotoutumista ja integroitumista yhteiskuntaan sekä luotiin heille uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen kantaväestön kanssa. Toiminnassa mukana olleiden äitien minäkuva kohosi ja kouluttautuminen sekä työllistyminen on vaikuttanut myös perheiden sosioekonomiseen asemaan. Maahanmuuttajaäitien tuki omien lasten suomen kielenoppimisessa ja koulupolun tukemisessa parani, kuten myös yhteistyö koulun kanssa. Kouluilta saadun palautteen mukaan lisääntynyt tietämys, kiinnostus ja yhteistyö on ollut merkittävää. Lisäksi maahanmuuttajaäitien sopeutuminen ja ymmärtäminen suomalaiseen päivähoito- ja koulutusjärjestelmään lisääntyi.

Maahanmuuttajaäitejä vastaanottavien työpaikkojen henkilöstön kielitietoisen ja työvaltaisen opiskelun ohjaamisen taidot sekä kulttuurien kohtaamisen valmiudet ovat parantuneet toiminnan ansiosta.

Mallin kehittäminen jatkuu edelleen Vantaan kaupungin ja Vantaan osaamiskeskuksen kanssa. Tarkoituksena on kehittää nivelvaihetta kuntakokeilussa olevien ja sinne siirtyneiden maahanmuuttajaäitien kouluttamisessa sekä laajentaa toimintaa myös varhaiskasvatuksen piiriin.
Liitteet
Äidit-mukaan-tuotekortti.pdf

Yhteyshenkilöt

Perokorpi-Sulin Minna
minna.perokorpi-sulin(ät)careeria.fi
Palvelupäällikkö
Careeria
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta