16.9.2019
Oulun kaupunki, Maahanmuuttajapalvelut, Oulu

Perheterapeuttista keskustelutukea perheenyhdistämisen kautta tulleille

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Oulun kaupunki järjestää 2-vuotista julkisen sektorin perheterapiakoulutusta, johon yksi sosiaaliohjaajistamme maahanmuuttajapalveluista osallistui. Koulutuksen aikana sosiaaliohjaajalle tuli ajatus siitä, että perheenyhdistämisen kautta tulleet pakolaistaustaiset perheet hyötyisivät perheterapeuttisesta keskustelutuesta, ja tämä tuki voisi olla ennaltaehkäisevää luonteeltaan.

Perheenyhdistämisen kautta maahan tulleiden määrä on huomattavasti lisääntynyt viime vuosina, ja ne ovat työllistäneet maahanmuuttajapalveluiden työntekijöitä enemmän. Työntekijät maahanmuuttajapalveluissa ovat havainneet, että perheenyhdistämisen kautta tulleilla perheillä on perheen sisäisissä asioissa paljon haasteita, joihin ei ole löytynyt sopivia tukimuotoja.

Sosiaaliohjaaja otti aiheekseen perheterapiakoulutuksen lopputyössä kehittää näille perheille ennaltaehkäisevää perheterapeuttista keskustelutyötä. Haluttiin tarjota apua ja tukea perheiden muuttuneisiin tilanteisiin, ja näin mahdollisesti ennaltaehkäistä kyseisten perheiden kriisiytymistä ja lastensuojeluasiakkuuksia.

Sosiaaliohjaaja osana lopputyötään kehitteli 7-tapaamiskerran rungon, jossa hyödyntää useita perheterapeuttisia menetelmiä (mm. sukupuu, perheen elämänjana, korttityöskentely ym.). Kehitettiin maahanmuuttajapalveluissa yhdessä prosessi siitä, miten perheet ohjautuvat perheterapeuttisen keskustelutuen piiriin, samalla on otettu tehokkaampaan käyttöön maahanmuuttajapalveluissa perheen kotoutumissuunnitelma. Perheille tarjotaan 4kk Suomessa yhdessä asumisen jälkeen perheterapeuttista keskustelutukea.
Ratkaisu
Sosiaaliohjaaja lopputyönteon aikana, alkoi oman perustyön lisäksi tarjoamaan muutamalle perheelle perheterapeuttista keskustelutukea. Kansainvälisten ja Suomessa tehtyjen tutkimusten, sekä perheiden kohtaamisista saatujen tietojen perusteella, sosiaaliohjaaja loi teemat ja rungon tapaamiselle. Suunnittelutyössä otettiin huomioon myös muiden maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden havaitsemia haasteita ja toiveita tarjottavaan tukeen.

Sosiaaliohjaaja esitteli rungon palveluesimiehelleen, jonka kanssa asiaa vietiin organisaatiossa eteenpäin. Tämän seurauksena yhden sosiaaliohjaajan työpanosta siirrettiin 60% pelkästään tämän työskentelytavan toteuttamiseen.

Sosiaaliohjaaja loi 7-tapaamiskerran rungon jossa hyödynnetään monenlaisia perheterapeuttisia menetelmiä esim. sukupuu, perheen elämänjana, kotoutumiskaari, korttityöskentely. Teemoina mm. perheen muuttuneet roolit, eriaikainen kotoutuminen, kommunikaatio ja tunneilmaisu, vanhempien keskinäiset suhteet, psykoedukaatio traumatisoitumisesta, perheen identiteetti, säännöt ja tavat.
Jokaisen tapaamisen aluksi perheenjäsenet arvioivat omaa vointiaan ja tapaamisen lopuksi sitä, miten tapaaminen sujui. Näin saadaan jatkuvasti arvioitua toimintaa ja kehitettyä sitä edelleen.

Ulkopuolista rahoitusta ei ollut, kyseessä oli oman toiminnan kehittäminen omin voimin. Lisäkustannuksia tuli siitä, että irrotetun 60% työpanoksen tilalle palkattiin uusi sosiaaliohjaaja.
Tulokset
Maahanmuuttajapalveluiden prosesseja ollaan kauttaaltaan muutettu ja ollaan edelleen muuttamassa perhekeskeisempään muotoon. Nykyisissä työprosesseissa lapset tulevat huomioiduksi entistä paremmin.

Tavoitteena perheterapeuttiselle keskustelutuelle on, että sillä saadaan tuettua kohderyhmään kuuluvien perheiden keskinäistä toimintakykyä. Ajatuksena on, että tällaista ennaltaehkäisevää tukea tarjoamalla, saadaan ehkäistyä perheen tilanteiden kriisiytyminen ja mahdollisia lastensuojeluasiakkuuksia. Vielä ei ole tietoa siitä, millaisia säästöjä tästä tulee syntymään, koska toiminta on aloitettu 9/2019.

Yksi toimintamallin tavoitteista on parantaa yhteistyötä ja pakolaistaustaisten asiakkaiden asiakasohjautuvuutta kaupungin muihin perheitä tukeviin palveluihin. Mahdollisesti uutta työmallia esitellään kotoutumiseen liittyvissä seminaareissa.

Tarkoituksena on, että toimintaa edelleen kehitetään asiakkailta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatujen palautteiden pohjalta. Jatkossa tarkastellaan myös tähän toimintaan ohjatun resurssin mitoitusta.
Liitteet
Perhe yhtenäiseksi.pdf

Yhteyshenkilöt

Iida-Maria Bimberg
iida-maria.bimberg(ät)ouka.fi
Sosiaaliohjaaja
Oulun kaupunki/Maahanmuuttajapalvelut
Anu Holappa
anu.holappa(ät)ouka.fi
Palveluesimies
Oulun kaupunki/Maahanmuuttajapalvelut
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta