27.9.2016
Turun kaupunki, Pohjoinen sosiaalitoimisto, Turku

Ryhmämuotoinen sosiaalityö aikuis- ja lapsiperhesosiaalityössä

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Aikuissosiaalityötä tehdessä asiakkaiden keskuudessa nousi esiin tarve matalan kynnyksen ryhmämuotoiselle toiminnalle, joka on ammatillisesti ohjattua, mutta vertaistuellista. Kehittämiseen lähdettiin siis käytännöstä nousseen tarpeen perusteella. Tarkoituksena oli luoda Turkuun ryhmämuotoinen sosiaalityö toiminnassa olevien yksilö- ja perhekohtaisen sosiaalityön rinnalle. Myös uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa ryhmätoiminnan järjestämiseen osana sosiaalista kuntoutusta.

Tavoitteeksi asetettiin uudenlaisen työn tekemisen tavan kehittäminen ja juurruttaminen osaksi perussosiaalityötä. Aikuissosiaalityön asiakkaille haluttiin tarjota konkreettinen palvelu, joka vastaa heidän tarpeisiinsa.
Ratkaisu
Ryhmämuotoisen sosiaalityön kehittäminen on tehty Turun kaupungin Pohjoisessa sosiaalitoimistossa aikuis- ja lapsiperhesosiaalityöntekijän toimesta. Kehittämistyö lähti asiakkaiden tarpeiden kartoittamisesta. Aikuisasiakkaille on tarjolla kuntouttavaa työtoimintaa ja muita työllistymistä edistäviä palveluita, mutta osallisuuteen ja sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvät palvelut ovat vielä vähäisiä. Tämän ajatuksen pohjalta syntyi ryhmämuotoisen sosiaalityön malli.

Ideana on koota omista asiakkaista enintään kahdeksan hengen suljettu ryhmä, joka kokoontuu viikoittain työstämään ennalta määriteltyjä teemoja. Ryhmien kesto on ollut 6-8 viikkoa ja ryhmissä on erilaisia painostuksia. Yhdessä ryhmässä teemana on ollut päihdeongelmat ja pitkäaikaistyöttömyys, toisessa mielen hyvinvointi ja kolmannessa oman jaksamisen edistäminen kotiäideille.

Kehittämistyö ja itse ryhmien toteutus on tehty sosiaalityössä olemassa olevilla resursseilla. Ammattikorkeakoulun kanssa käynnistettiin yhteistyö, jonka seurauksena yksi opinnäytetyö aiheesta on valmistumassa ja toinen tekeillä. Kehittämistyössä on hyödynnetty työnohjausta ja asiakkailta saatua palautetta.
Tulokset
Aikuissosiaalityössä on perinteisesti ollut vallalla yksilömuotoisen sosiaalityön tekeminen. Kehittämistyön seurauksena ryhmässä toteutettava sosiaalityö on tullut osaksi palveluvalikkoa. Toistaiseksi toimintaa on Pohjoisessa sosiaalitoimistossa, mutta sen on tarkoitus levitä koko Turun kaupungin aikuis- ja lapsiperhesosiaalityöhön.

Asiakkaat ovat kokeneet ryhmät erittäin merkityksellisiksi ja tarpeellisiksi. He ovat saaneet ryhmistä pärjäämisen ja onnistumisen kokemuksia sekä löytäneet uudenlaista sisältöä elämälleen. Osallisuus on kasvanut ja asiakkaille on löytynyt polkuja työllistymistä edistäviin palveluihin.

Suurin vaikutus ryhmillä on ollut asiakkaiden itsetuntoon ja kokemukseen omasta pärjäämisestään. Ammatillisesti ohjattu, mutta vahvasti vertaistuellinen toiminta on vahvistanut asiakkaiden itsetuntoa ja luodut uudenlaisia pärjäämisen kokemuksia.

Ryhmissä on tehty tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden palveluiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Tämä on mahdollistanut verkostoitumisen kaikkien asiakkaiden kanssa toimivien toimijoiden kesken. Asiakkaat ovat ohjautuneet oikeiden palveluiden piiriin ja saaneet tarvitsemansa tuen myös ryhmän jälkeiselle ajalle.

Yhteyshenkilöt

Elli Rantolahti
elli.rantolahti(ät)turku.fi
Aikuis- ja lapsiperhesosiaalityöntekijä
Pohjoinen sosiaalitoimisto, Turku
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta