27.5.2019
Varkauden kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Verso / Soisalo-opisto, Varkaus

LAKU-lähete, lasten ja nuorten kulttuurilähete

Yhteistyössä: Varkaus, Rantasalmi, Joroinen, Pieksämäki, Juva, Hirvensalmi, Savonlinna, Leppävirta, Heinävesi
Palkittu!
Palkittu
Valmis

Tarve ja tavoitteet
LAKU-lähete eli lasten ja nuorten kulttuurilähete on velvoittamaton, mutta kannustava lähete kulttuurin pariin. Tarkoituksena on kehittää kunnallisten toimijoiden palveluohjaustarjotinta kattavammaksi myös kulttuuripalvelujen suhteen ja ennen kaikkea auttaa lapsia ja nuoria, joiden hyvinvointia kulttuuritoimintaan osallistuminen voisi edistää.

LAKU-lähetetyössä kehitetään kuntakohtainen yhteistyömalli kulttuurisen osallisuuden huomioimiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Toimintamallissa ammattilaiset voivat antaa tuen tarpeessa olevalle lapselle, nuorelle tai perheelle lähetteen, jolla ohjataan kulttuuripalveluiden pariin. LAKU-lähete viestii kulttuuritoiminnan painoarvosta. Lähete voi suuntautua osallistujille maksuttomaan tai maksulliseen toimintaan; osallistumisen kustannukset maksaa aina joku muu kuin osallistujan perhe (kunta, sote-palvelujen tuottaja, kulttuuritoimijat, jokin muu taho).

LAKU-lähete-hanke pyrkii vahvistamaan kulttuurin asemaa hyvinvointipalveluiden osana, monipuolistamaan kulttuuritarjontaa ja sen saavutettavuutta sekä tiivistämään SI-KU-SO-TE-toimijoiden yhteistyötä. Syvimpänä tavoitteena on saattaa kulttuurin hyvinvointivaikutusten piiriin ne lapset ja nuoret, jotka ovat eniten niiden tarpeessa.

Lastenkulttuurikeskus Verson hallinnoimaa hanketta toteutetaan Verson yhdeksässä jäsenkunnassa (Varkaus, Leppävirta, Joroinen, Rantasalmi, Savonlinna, Juva, Pieksämäki, Heinävesi ja Hirvensalmi). Kehitellyt toimintamallit antavat käytännön ratkaisuja kulttuurisen osallisuuden huomioon ottamiseksi palveluohjauksessa.
Ratkaisu
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Lastenkulttuurikeskus Verson hakemalle LAKU-lähete-hankkeelle tuen kokeilu- ja kehittämishankkeiden määrärahasta (jota haki noin 100 hanketta, 12 valittiin toteutettavaksi), mikä teki mahdolliseksi osa-aikaisen hankekoordinaattorin palkkaamisen (työaika 50 %). Hanke alkoi 1.2.2018.

Työ on edennyt verkostoitumisen ja moniammatillisen yhteiskehittämisen kautta. Hanketyöntekijä ja Lastenkulttuurikeskus Verson muutkin työntekijät ovat aktiivisesti menneet mukaan LAPE-muutosohjelmatyötä, kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta edistäviin moniammatillisiin verkostoihin. Kulttuurisen osallisuuden ja oikeuksien esiin nostaminen verkostoissa on luonut pohjaa, josta yhteistyötä on voitu jatkaa.

Kuntia on tavattu kevään ja syksyn 2018 aikana ja otettu mukaan porrastaen rajallisen henkilöresurssin takia. Keväällä yhdeksästä kunnasta LAKU-lähete on käytössä tällä hetkellä kolmessa (Varkaus, Joroinen, Rantasalmi), kolmessa kehittämistyö etenee kohti uusien toimintamallien käyttöön ottoa (Juva, Pieksämäki, Hirvensalmi), kolme vielä harkitsee mukaan lähtöä (Savonlinna, Leppävirta, Heinävesi). Kuntakohtaisesti ovat valikoituneet ne yhteistyötahot, jotka ovat lähteneet kehittämistyöhön mukaan. Esim. Varkaudessa LAKU-lähetetahona toimii neuvola, koska koululaisten harrastusmahdollisuuksia tukevat muut tahot ja Rantasalmella taas haluttiin luoda oma LAKU-passi-käytäntö nimenomaan tukemaan koululaisten harrastustoimintaa. Jos jotkut kunnat eivät päädy kokeilemaan lähete-toimintamallia, pyritään niiden kanssa tekemään jokin pienimuotoisempi toimintakokeilu kulttuurisen osallisuuden merkeissä.

LAKU-lähetehanke on myös kouluttanut toimijoita kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista. Syksyllä jatkuvat koulutukset pyrkivät omalta osaltaan edistämään kulttuurisen osallisuuden hyvinvointia tukevan merkityksen ymmärtämistä.

LAKU-lähetehanke päättyy vuoden 2019 loppuessa. Tavoitteena on, että löydetyt toimintamallit ovat silloin valmiita jäämään kuntien toimiviksi käytännöiksi.
Tulokset
Konkreettinen lähete, sen ohjeistukset ja seurantajärjestelmä olivat pilotointia varten valmiina vuoden 2018 lopulla. Jo tällä hetkellä (toukokuussa 2019) kymmeniä lapsia, nuoria ja perheitä on ohjattu kulttuurin pariin LAKU-lähetteellä. Eli lähete on otettu aktiivisesti käyttöön ja kokemukset tässä vaiheessa pilotointia ovat olleet erittäin positiivisia. LAKU-lähete nähdään lapsia, nuoria ja perheitä työssään kohtaavien ammattilaisten parissa ennaltaehkäisevänä ja positiivisena työkaluna. LAKU-lähete on otettu hyvin vastaan myös asiakkaiden näkökulmasta.

LAKU-lähete on lisännyt eri toimijoiden vuorovaikutusta. Kunnissa on havahduttu huomaamaan, että tiedot olemassaolevasta kulttuuritarjonnasta eivät olekaan niin helposti löydettävissä ja tätä on lähdetty aktiivisesti kehittämään. LAKU-lähete on lisännyt sote-ammattilaisten kiinnostusta kulttuurisisältöihin ja joskus yhteistyö on myös tehnyt näkyväksi, että jollekin kohderyhmälle tarvittaisiin lisää kulttuuritoimintaa. Kokoamamme palaverit ovat jo sinällään tarjonneet si-ku-so-te-ammattilaisille alustan keskustella paikkakunnan lasten ja nuorten tarpeista. Moniammatillinen vuoropuhelu on ollut todella hedelmällistä ja antanut myös uusia ideoita sektorirajat ylittävistä liikkeellelähdöistä, näistä esimerkkinä mittava Taideneuvolatyö Varkaudessa kevään 2019 100 minuuttia taidetta viikossa -kampanjassa.

Saavutettujen säästöjen arviointi on haastavaa. Kuitenkin taidetoiminnan ja tasa-arvoisempien mahdollisuuksien tarjoamisen on todettu lukuisien tutkimusten valossa vähentävän syrjäytymisriskiä, masennusta ja koettua yksinäisyyttä. Nämä teemat koskettavat monien hyvinvointitilastojenkin valossa Savon aluetta aivan erityisesti. LAKU-lähetetyöhön mukaan lähteneiden si-ku-so-te-toimijoiden arvioimana LAKU-lähete maksaa itsensä kunnalle takaisin paremmin voivina lapsina, nuorina ja perheinä. Aktiivinen ohjaaminen jo olemassa oleviin palveluihin on ennaltaehkäisevänä työnä erittäin edullista jos sitä verrataan esim. räätälöityihin ryhmiin ja yksilötyöhön. LAKU-lähetteen periaatteena on muiden palvelujen täydentäminen; se ei koskaan saa estää tai vaikeuttaa muun avun saamista. Ennen kaikkea LAKU-lähete on hyvin ennaltaehkäisevä tapa tukea voimavaroja, identiteettiä ja vertaiskokemuksia.

Yhteyshenkilöt

Helinä Juurinen
helina.juurinen(ät)soisalo-opisto.fi
Hankekoordinaattori
Lastenkulttuurikeskus Verso
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta