4.6.2019
Kangasalan kaupunki, Neuvola, Varhaiskasvatus ja Hyvinvointityö, Kangasala

Perheesi parhaaksi -toimintamalli

Valmis

Tarve ja tavoitteet
Perheesi parhaaksi toimintamallin kehittämistyön taustalla ohjaavina periaatteina on tavoite tukea kuntalaisten arjessa pärjäämistä sekä vaikuttaa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen.

Vuonna 2015 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmä kokosi pientyöryhmän kehittämään varhaisen tuen toimintamallia lasten ja perheiden palveluihin Kangasalle.

Taustalla oli mm. kunnan hyvinvointisuunnitelman tavoite: Lasten ja nuorten hyvinvointi, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, perhepalveluprosessin tiivistäminen ja vahvistaminen.

Myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman strateginen tavoite ohjasi uutta kehittämistyötä: Toimintamme on oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja varhaista tukemista.

Tavoitteenamme oli siirtää painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön. Tavoitteena oli samalla tukea työntekijöiden valmiuksia käydä vuoropuhelua vanhempien kanssa ja ottaa huolta herättäviä asioita helpommin ja varhaisemmassa vaiheessa puheeksi.

Perusajatuksena oli mahdollistaa verkostomainen työskentely helposti ja nopeasti ilman raskasta läheteprosessia ja koota perheen tuki lähipalveluissa.

Kehitimme siis verkostomaisen työmallin aluksi varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhetyön, perheneuvolan, sosiaalityön , päihde- ja mielenterveyspalvelujen käyttöön.

Kangasalan kaupungin Perheesi parhaaksi toimintamallissa alle kouluikäisten lasten perheille tarjotaan apua erilaisiin arjen pulmatilanteisiin, kasvatuspulmiin, jaksamisen ja vanhemmuuden tukemiseen tai elämän kriisitilanteisiin.
Työmme on asiakaslähtöistä verkostotyötä, alueellista yhteistyötä, tiedon välittämistä palveluista.
Ratkaisu
Kehitimme toimintamallin, varmistimme palvelualueilta toimintaedellytykset uuden toimintatavan käytölle.

Laadimme koulutusmateriaalia henkilöstölle, esitteen toiminnasta kuntalaisille, kokosimme tiedot toiminnasta nettisivuille, koulutimme henkilöstöä useilla saman sisältöisillä koulutuksilla, teimme juttua paikallislehteen.

Työryhmä, johon kuului neuvolan, varhaiskasvatuksen ja kunnan hyvinvointityön edustajat laativat toimintamallin. Toimintamallia jalostettiin ja myöhemmin hyväksyttiin lasten ja nuorten hyvinvointiryhmässä (poikkihallinnollinen /monialainen työryhmä) ja siitä tiedotettiin johtoryhmässä ja valtuustossa.
Toimintamallia pilotointiin kahdella eri neuvola-alueella ja sen jälkeen otettiin käyttöön koko kunnan alueella.

Toiminnan kehittämiselle ei ollut erillisrahoitusta vaan se rahoitettiin kunnan ja eri palvelualueiden budjeteista osana normaalia toimintaa ja käyttösuunnitelmaa.

Ulkopuolista asiantuntijaa ei ole käytetty palvelun kehittämiseen. Suunnitteluryhmä tutustua varhaisen tuen malleihin muissa kunnissa ja muualla maailmassa kirjallisuuden ja nettitietojen avulla.
Tulokset
Toimintatapa on tiivistänyt yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
Mallia on edelleen kehitetty LAPE -hankkeen aikana ja malli on kuvattu ja tavoitteena on liittää se eri palvelualuiden perehdytysmateriaaleihin.

Toimintamallin käyttöä on laajennettu ja koulutuksia on järjestetty seurakuntien työntekijöille, yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden toimijoille, suun terveyspalvelujen henkilöstölle. Mallin keskeinen idea, varhaisen tuen mahdollistaminen verkostomaisella yhteistyöllä on tavoitteena juurruttaa vahvemmin myös osaksi monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä.

Suun terveyspalveluissa malli on otettu käyttöön ennakkoluulottomasta ja tehdään tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa perheiden hyvinvointiasioiden ja arjessa selviytymisen tueksi. Tästä toiminnasta olemme erityisen ylpeitä!

Toistaiseksi meillä on vain kokemusperäistä vaikuttavuustietoa mallin käytöstä. Tilastointi toteutuneista prosesseista ei vielä kerro laajemmin toimintamallin vaikuttavuudesta ja tätä työtä teemme parhaillaan.

Jatkamme myös mallin käyttöä ja kokemusperäisen tiedon keruuta. Työntekijöiltä saadun palautteen perusteella toimintamalli koetaan helpoksi, vaikuttavaksi ja oikea-aikaiseksi.
Myös perheiden palaute on positiivista ja kokemus avun saannista kunkin perheen omaan tilanteeseen on pääosin positiivista.

Toiminnan kehittämistä ja henkilöstön säännöllistä kouluttamista jatketaan edelleen. Toimintamalli on keskeinen osa perhekeskuksen toimintaa. Palvelujen kokoamista uusituille nettisivuille jatketaan, samoin koulutus- ja perehdytysmateriaalia uusitaan ja kehitetään. Toimintamallin markkinointi kuntalaisille jatketaan. Tavoitteenamme on, että perheet Kangasalla tietävät ja tuntevat toimintatavastamme ja voivat myös itse pyytää mallin käyttöä ja apua perheen tilanteeseen.

Toimintamme keskeisiä periaatteita on :
Madaltaa kynnystä tarttua huolenaiheisiin
Tehdä toimintatavasta arkinen työväline
”Ojennetaan käsi”, tarjota apua, huomata, ottaa puheeksi,
Auttaa löytämään ratkaisuja, tukea vanhemmuutta, toimia perhe keskiössä
Turvata lapsen hyvinvointia
Ennalta ehkäistä isompien pulmien syntymistä.

Yhteyshenkilöt

Maija Mäkinen
maija.makinen(ät)kangasala.fi
Hyvinvointikoordinaattori
Kangasalan kaupunki

Niina Kettunen - Niemi
niina.kettunen-niemi(ät)kangasala.fi
varhaiskasvatuksen suunnittelija
Kangasalan kaupunki
Jaa Twitterissä Jaa Facebookissa Jaa LinkedInissä Tulosta